Podsticaj na dostojanstvenost

1. Imam Ali: “Najškrtiji u dijeljenju svoga imetka jesu najdarovitiji u svome dostojanstvu.”[1]

2. Imam Ali: “Najbolje bogatstvo jeste ono kojim se čuva dostojanstvo.”[2]

3. Imam Ali: “Kome je stalo do ugleda mora se okaniti svađe.”[3]

4. Imam Sadik: “Kada se ugled izgubi teško ga je povratiti.”[4]

Nagrada za čuvanje od uništavanja vjernikova ugleda

5. ImamZejnul-Abidin: “Ko se kloni nanošenja štete na ugled svoga brata, Uzvišeni će mu Allah na Sudnjem danu preći preko posrtaja.”[5]

Nagrada za odbranu vjernikovog ugleda

6. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se suprotstavi napadu na čast svoga brata to mu je prepreka od Vatre.”[6]

7. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se suprotstavi diranju u ugled brata vjernika svakako da je Džennet za njega postao obavezan.”[7]

[1]Gurerul-Hikem, 3190.

[2]Gurerul-Hikem, 3038.

[3]Staza rječitosti, mudrost, 372.

[4]E’alamud-Din, 303.

[5]Sahifetul-Imam Rida, 85/195.

[6]Emalije Mufid, 338/2.

[7]Vesailuš-Šii'a, 8/606/3.