1. Poslanik, s.a.v.a.: “Mezar je prvo ahiretsko boravište, ko u njemu bude spašen ono što slijedi nakon toga je lakše, a ako se ne spasi ono što slijedi nije lakše od njega.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Prva ahiretska pravda jesu mezari, u njima se na razlikuju poznati od nepoznatih.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Nisam ništa vidio a da mezar nije od toga strašniji.”[3]

4. Imam Ali: “Posjećuj mezarje primit ćeš pouku.”[4]

5. Imam Sadik: “Mezar svakoga dana govori: Ja sam kuća tuđine, ja sam kuća straha, ja sam kuća crva, ja sam mezar, ja sam bašča od džennetskih bašči, i jama od džehennemskih jama.”[5]

6. Imam Kazim pored mezara: “Zaista ono čemu je ovo kraj zaslužuje da se na početku od njeg odustane, a ono čemu je ovo početak zaslužuje da se ima strah od njegova kraja.”[6]

Kaburska pitanja

7. Poslanik, s.a.v.a., u vezi ajeta: “Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovom i na onom svijetu”: “U kaburu kada bude pitao mrtve.”[7]

8. Poslanik, s.a.v.a., kada je prošao kraj mezara u kojem je dan prije toga bio pokopan čovjek čiji su bližnji plakali za njim: “Dva obična rekjata koja vi smatrate bezvrijednim vrijednija su za stanovnika ovog mezara od svega što imate.”[8]

9. Imam Sadik: “U kaburu pitaju samo one koji imaju čisto vjerovanje i one koji su pravi nevjernici.”[9]

Kaburske patnje

10. Imam Ali: “O robovi Božiji, kabur je ono što slijedi nakon smrti i teži je od smrti za onoga kome nije oprošteno. Zato plašite se tjeskobe, pritiska, tame i usamljenosti koja je u njemu. Zaista tjeskobni život kojim je Allah opomenuo svoga neprijatelja, jesu kaburske patnje.”[10]

11. Imam Ali: “Kad biste mogli vidjeti ono što vidješe oni od vas koji su umrli, bili biste zbunjeni i uznemireni, i čuli biste i pokorili biste se. Međutim, skriveno je od vas ono što su oni već vidjeli, a blizu je skidanje zastora.”[11]

12. Imam Bakir: “Ko upotpuni rukue na namazu, neće imati straha u kaburu.”[12]

[1]Biharul-Envar, 6/242/64.

[2]Mustedrekul-Vesail, 2/475/2502.

[3]Tenbihul-Havatir, 1/284.

[4]Gurerul-Hikem, 4800.

[5]El-Kafi, 3/242/2.

[6]Me’anijel-Ahbar, 343/1.

[7]Biharul-Envar, 6/228/29. (Ibrahim, 27)

[8]Tenbihul-Havatir, 2/225.

[9]El-Kafi, 3/236/4.

[10]Emalije Tusi, 28/31.

[11]Staza rječitosti, govor, 20.

[12]Sevabul-E’amal, 55/1.