Kur'an: “Pred njima će Berzah biti sve do dana kada će oživljeni biti.”[1]

1.Imam Sadik: “Tako mi Allaha, plašim se za vas zbog Berzaha.” Prenosilac kaže: “Pitao sam: ‘Šta je Berzah?’” Imam odgovori: “Kabur, od trenutka smrti do Sudnjega dana.”[2]

Duše vjernika u Berzahu

Kur'an: “Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga.“[3]

2.Imam Sadik: “Duše vjernika su u džennetskim odajama, hrane se svojom hranom, piju svoje piće, obilaze jedni druge i pritom govore: ‘Naš Gospodaru, neka nastupi Sudnji dan da udijeliš ono što Si nam obećao!’”[4]

Duše nevjernika u Berzahu

3.Imam Sadik: “Zaista su duše nevjernika u džehennemskoj vatri, izloženi su njoj i govore: ‘Naš Gospodaru, neka nam ne nastupi Sudnji dan i ne udijeli ono što si nam obećao i ne spoji posljednjeg našega sa prvim!’”[5]

[1] El-Mu'minun, 100 (Pogledati: Ali ‘Imran, 169, 171; El-Mu'minun, 99-100; Gafir, 11).
[2]Nuru-s-sekalejn, 3/554/124.
[3] Ali ‘Imran, 169.
[4]El-Mehasin, 1/285/562.
[5]El-Bihar, 6/270/127.