Dalekovidnost

1. Imam Ali: “Dalekovidnost je razboritost.”[1]

2. Imam Ali: “Ko se pridržava dalekovidnosti, drži se opreza, a ko napusti dalekovidnost, prepustio se nemaru.”[2]

3. Imam Sadik: “Dalekovidnost je svjetiljka promišljanja.”[3]

 

Uvid u ishod poslova

4. Imam Ali: “Ko se zaglibi u posljedice svojih poslova, a nije promišljao o njihovom ishodu, sam je sebe izložio nedaćama.”[4]

5 .Imam Ali: “Planiranje prije djelovanja sačuvat će te od kajanja.”[5]

6. Imam Ali: “Najrazboritiji čovjek je onaj ko sagledava ishod poslova.”[6]

 

Dalekovidnost i odlučnost

7. Imam Ali: “Pobjeda se ostvaruje sa delokovidnošću i odlučnošću.”[7]

8. Imam Ali: “Nema dobra u čvrstoj odluci bez delokovidnog promišljanja.”[8]

 

Tumačenje dalekovidnosti

9. Imam Ali: “Dalekovidnost je sagledavanje ishoda djela i savjetovanje sa razboritim.”[9]

10. Imam Ali: “Korijen dalekovidnosti je da se zastane kod sumnjivog.”[10]

11. Imam Ali: “Samouvjerenost prije provjere suprotna je dalekovidnom promišljanju.”[11]

 

Dalekovidan čovjek

12. Imam Ali: “Dalekovidan čovjek je onaj koga obmana Ovoga svijeta ne sprječava da radi za Onaj svijet.”[12]

13. Imam Ali: “Dalekovidan čovjek je onaj ko za sebe izabere dobra prijatelja, jer se čovjek mjeri po svom prijatelju.”[13]

14. Imam Ali: “Dalekovidan čovjek je onaj koga blagodati ne sprječavaju da radi za Onaj svijet.”[14]

15. Imam Ali: “Dalekovidan čovjek je onaj koji odgađa kažnjavanje kada ga srdžba obuzme i požuruje čim mu se ukaže prilika da uzvrati na dobročinstvo.”[15]

 

Najdalekovidniji čovjek

16. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najdalekovidniji čovjek je onaj koji najbrže savlada svoju srdžbu.”[16]

17. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najrazboritiji od vas je onaj ko se najviše sjeća smrti, a najdalekovidniji od vas je onaj koji se najviše spremio za nju.”[17]

18. Imam Ali: “Najdalekovidniji od vas je onaj koji je najpobožniji i najuzdržljiviji.”[18]


[1]El-Bihar, 71/339/8.

[2]Gureru-l-hikem, 7913.

[3]Tuhafu-l-‘ukul, 356.

[4]Tuhafu-l-‘ukul, 90.

[5]‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/54/204.

[6]Gureru-l-hikem, 3367.

[7]‘Avaliju-l-leali, 1/292/164.

[8]Gureru-l-hikem, 10682.

[9]Ibid, 1915.

[10]Tuhafu-l-‘ukul, 214.

[11]Gureru-l-hikem, 1514.

[12]Ibid, 1984.

[13]Ibid, 2026.

[14]Ibid, 1878.

[15]Ibid, 2179.

[16]Emali-s-Saduk, 28/4.

[17]A‘lamu-d-din, 333.

[18]Gureru-l-hikem, 2832.