Kur'an: “Ne griješite ni javno ni tajno! Oni koji griješe sigurno će biti kažnjeni za ono što su zgriješili.”[1]

Kur'an: “A nije tako! Oni koji budu zlo činili i grijesi njihovi ih budu sa svih strana stigli, oni će stanovnici Džehennema biti i u njemu će vječno ostati.”[2]

1. Imam Ali: “Grijesi su bol, lijek je traženje oprosta, a izlječenje je da se čovjek ne vraća grijesima.”[3]

2. Imam Ali: “O čovječe, šta te hrabri u tvome grijehu? Šta te zavarava u pogledu tvoga Gospodara? Šta to uzrokuje da se zadovoljavaš uništavanjem samoga sebe?”[4]

3. Imam Ali: “Čudim se ljudima koji izbjegavaju hranu iz straha od nanošenja štete zdravlju, a ne ustežu se od grijeha iz straha od Džehennema!”[5]

4. Imam Ali: “Čak da Allah i nije zaprijetio za neposlušnost Njemu, bilo bi obavezno biti Mu poslušan iz zahvalnosti za Njegove blagodati.”[6]

5. Imam Ali: “Izbjegavanje grijeha je preče od sticanja dobrih djela.”[7]

6. Imam Kazim: “Razumni napuštaju ono što je višak od Ovog svijeta, a kako tek napuštaju grijehe! Napuštanje Ovoga svijeta je vrlina, a napuštanje grijeha je obaveza.”[8]

7. Od Imama, neka je mir s njima: “Trudite se i zalažite se, a ako već ne radite, ne činite grijehe, jer zaista onaj ko gradi, a ne ruši, kuća mu se uzdiže koliko god da je mala, a onaj ko gradi pa ruši, kuća mu se nikada neće podići.”[9]

 

Javno činjenje grijeha

8. Imam Ali: “Javna neposlušnost Uzvišenom Allahu ubrzava kaznu.”[10]

9. Imam Rida: “Ko širi vijest o svome grijehu, ostaje napušten i sam, a onom ko sakriva grijeh, on je oprostiv.”[11]

 

Najveći grijeh

10. Imam Ali: “Najgori grijeh je onaj koji njegov počinitelj smatra malim.”[12]

11. Imam Ali: “Najveći grijeh kod Allah je onaj na kojem njegov počinitelj istrajava.”[13]

12. Imam Bakir: “Svi grijesi su teški, a najteži od njih je onaj na kojem izrastu meso i krv.”[14]

 

Grijesi koji neće biti oprošteni

Kur'an: “Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga, kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim, čini, izmišljajući laž, grijeh veliki.”[15]

13. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Za svaki grijeh se može pokajati osim za lošu narav, jer kada god izađe čovjek loše naravi, iz jednog grijeha ulazi u drugi.”[16]

14. Imam Ali: “Zaista, jedna od odrješitih Allahovih odredbi u Mudrom Kur'anu jeste da se niko neće okoristiti, makar se trudio i iskreno djelovao, ako napusti Svijet i susretne se sa svojim Gospodarom s jednim od ovih djela bez pokajanja: da u propisanim ibadetima i robovanju Allahu imadne širka; ili da u iskaljivanju bijesa ubije drugu osobu, ili da kritikuje druge za (ne)djelo koje je i sam počinio; ili da od ljudi traži zadovoljenje potreba svojih uvodeći novotarije u vjeru, ili da se susretne sa ljudima sa dva lica ili da hoda među ljudima sa dva jezika.”[17]

15. Imam Bakir: “Od grijeha koji neće biti oprošteni su riječi čovjeka: ‘Kamo sreće da budem pitan samo za ovo!’”[18]

16. Imam Sadik: “Svaki grijeh može biti oprošten osim onog da brat musliman bude nezadovoljan tobom.”[19]

 

Čuvanje od grijeha u osami

17. Imam Ali: “Čuvajte se griješenja prema Allahu u osami, jer je Svjedok istovremeno i Sudija.”[20]

18. Imam Bakir: “Ko počini grijeh u samoći, postao je beznačajan za Allaha.”[21]

 

Smatranje grijeha beznačajnim i neznatnim

19. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernik vidi svoj grijeh kao stijene koje vise iznad glave i boji se da ne padnu na njega, a nevjernik svoj grijeh vidi kao muhe koje mu prolijeću ispred nosa.”[22]

20. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Iblis je zadovoljan zbog vaših malih grijeha.”[23]

21. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne gledajte je li grijeh mali, već gledajte prema Kome ste osionost pokazali.”[24]

22. Imam Ali: “Najveći grijeh Uzvišenom Allahu je onaj kojeg počinitelj smatra malim.”[25]

23. Imam Bakir: “Nema nesreće poput tvoga potcjenjivanja grijeha i zadovoljstva tvojim postojećim stanjem.”[26]

24. Imam Kazim: “Ne smatraj beznačajnim malobrojnost grijeha, jer malobrojni grijesi se nakupe dok ne postanu mnoštvo.”[27]

25. Imam Rida: “Mali grijesi su put do velikih grijeha. Onaj ko ne strahuje od Allaha u malim grijesima, neće ni u velikim.”[28]

 

Veliki grijesi

Kur'an: “Ako se budete klonili velikih grijeha, onih koji su vam zabranjeni, Mi ćemo preći preko vaših manjih grijeha i uvest ćemo vas u divno mjesto.”[29]

26. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Veliki grijesi su: pripisivati Allahu sudruga, neposlušnost roditeljima, ubistvo čovjeka i lažna zakletva.”[30]

27. Imam Ali u odgovoru na pitanje o najvećem velikom grijehu: “Osjećaj sigurnosti od Božije spletke, ne uzdanje u Božiju pomoć i gubljenje nade u Božiju milost.”[31]

28. Imam Sadik: “Sedam je velikih grijeha: namjerno ubijanje vjernika, potvora čestite žene, bježanje sa bojnoga polja, povratak u džahilijet nakon hidžre, nepravedno jedenje imetka siročeta, korištenje kamate nakon saznanja da je haram i sve ono za šta je Allah učinio obaveznim Džehennem kao kaznu.”[32]

 

Istrajavanje u grijehu

Kuran: “Za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne istraju.”[33]

29. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema velikog grijeha sa traženjem oprosta, niti maloga u njegovom istrajavanju.”[34]

30. Imam Bakir o riječima Allahovim Ne istraju u grijehu: “Ustrajavanje u grijehu je da rob Allahov čini grijeh, a ne traži oprost niti razmišlja o pokajanju. To je istrajavanje u grijehu.”[35]

 

Radovanje grijehu

31. Imam Ali: “Onoga ko uživa u grijehu prema Allahu, Allah će poniziti.”[36]

32. Imam Zejnu-l-Abidin: “Čuvaj se radovanja grijehu, jer je radovanje grijehu veće od samoga njegovog činjenja.”[37]

 

Učinci grijeha

33. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Grijeh je nesreća i za onog koji ga nije učinio. Ako prigovori počiniocu, i sam će biti pogođen njime; ako ga ogovori, opet je učinio grijeh; a ako bude zadovoljan njim, učestvovao je u grijehu.”[38]

34. Imam Ali: “Oči nisu presušile osim zbog srca okamenjenog, a srce se nije okamenilo osim mnoštvom grijeha.”[39]

35. Imam Zejnu-l-Abidin: “Grijesi koji sprječavaju kišu sa neba su nepravda vladara u presudama, lažno svjedočenje i prikrivanje svjedočenja.”[40]

36. Imam Bakir: “Jedna godina nema manje kiše od druge, već Allah, dž.š., kada se narod okrene griješenju, uskrati kišu koja je bila određena za njih.”[41]

37. Imam Sadik: “Kada čovjek počini grijeh, u srcu mu se pojavi jedna crna tačka, pa ako se pokaje, ona nestane, a ako ponovo počini grijeh, ona se uvećava sve dok ne zavlada srcem i nakon toga nikada neće biti spašen.”[42]

38. Imam Sadik: “Allah ne podari blagodat robu, a da bi mu je potom oduzeo, dok ne počini grijeh i time zasluži uskraćivanje.”[43]

39. Imam Sadik: “Čovjek počini grijeh i time bude uskraćen za noćni namaz. Zaista, loše djelo brže ostavlja traga na svoga počinioca od noža u mesu.”[44]

40. Imam Sadik: “Više je onih koji umiru zbog grijeha od onih koji umiru po određenom času smrti.”[45]

41. Imam Rida: “Kada upravitelji lažu, nema kiše; kada vladar provodi tiraniju, vlast oslabi; a kada se zekat ne daje, stoka umire.”[46]

 

Grijesi za koje se odmah kažnjava

42. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Tri su grijeha za koje se kazna ubrzava i ne odgađa se za Ahiret: neposlušnost roditeljima, nepravično postupanje prema ljudi i nezahvalnost na dobročinstvu drugih.”[47]

43. Imam Bakir: “U knjizi Imama Alija je zapisano: ‘Tri su osobine od kojih vlasnik ne umre, a da ne vidi njihovu kaznu još na Ovome svijetu: tiranija, prekidanje rodbinskih odnosa i lažna zakletva.’”[48]

 

Lijek za grijehe

44. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svaka bol ima lijek, a lijek za grijeh je traženje oprosta.”[49]

45. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernik ima sedamdeset i dva zastora. Kada počini grijeh, jedan se pocijepa; a ako se pokaje, Allah mu vrati taj zastor zajedno sa još sedam drugih zastora.”[50]

 

Iskup grijeha

Kazna na Ovome svijetu

46. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernik i vjernica stalno su izloženi nevolji u svom tijelu, imetku i djeci sve dok ne susretnu Allaha čisti od grijeha.”[51]

47. Imam Ali: “Svaki od naših sljedbenika koji počini ono što smo mu mi zabranili, prije nego što umre biva izložen nevoljama u svom imetku ili djeci ili u njemu samom, koje mu brišu grijehe sve dok ne sretne Allaha, dž.š., čist od grijeha. Nešto od grijeha ostane, pa mu se otežava prilikom smrti”[52]

48. Imam Sadik: “Kada Allah, dž.š., želi dobro Svome robu, ubrza mu kaznu na Ovome svijetu, a kada mu želi loše, drži ga u njegovim grijesima dok ne dođe na Sudnji dan da položi račun.”[53]

 

Bolesti

49. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Bolest briše grijehe.”[54]

50. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Noć provedena pod temperaturom iskup je za grijehe jedne godine.”[55]

51. Imam Ali: “Kada Allah učini roba bolesnim, otpisuje mu grijehe u razmjerama bolesti.”[56]

52. Imam Ali o bolesti koja zadesi dijete: “To je iskup za njegova roditelja.”[57]

 

Tuga i žalost

53. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernika ne zadesi teškoća, tegoba, tuga, pa čak ni pomisao o nekoj brizi, a da mu Allah zbog toga ne obriše (neke) grijehe.”[58]

54. Imam Sadik: “Zaista briga briše grijehe muslimanu.”[59]

 

Dobra djela

Kur'an: “I obavljajte namaz početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele.”[60]

55. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada počinite loše djelo, učinite dobro djelo pa ga pobrišite.”[61]

 

Lijep ahlak

56. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko bude imao četiri osobine, makar od glave do pete bio u grijehu, Allah će mu grijehe pretvoriti u dobra djela: istinoljubivost, stid, lijep ahlak i zahvalnost.”[62]

57. Imam Sadik: “Lijep ahlak topi grijehe kao što Sunce topi led, a loš ahlak kvari djela kao što sirće kvari med.”[63]

 

Tješenje ožalošćenog

58. Imam Ali: “Pružanje pomoći unesrećenom i tješenje ožalošćenog pokriva velike grijehe.”[64]

 

Mnoštvo sedždi

58. Imam Sadik: “Do Božijeg Poslanika, s.a.v.a., je došao neki čovjek i upitao ga: ‘O Allahov Poslaniče! Grijesi su mi brojni, a djela slaba.’ Božiji Poslanik, s.a.v.a., reče: ‘Mnogo čini sedždu, jer ona briše grijehe kao što vjetar skida lišće.’”[65]

 

Hadž i umra

59. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Od umre do umre je otkup za grijehe koji se učine u međuvremenu, a nagrada primljenog hadža je Džennet. Ima grijeha koji se mogu oprostiti jedino na Arefatu.”[66]

 

Salavat na Muhammeda i njegovu porodicu

60. Imam Rida: “Ko ne može učiniti ono čime se iskupljuje grijeh, neka mnogo donosi salavate na Muhammeda i njegovu porodicu, jer to iskorjenjuje grijehe.”[67]

 

Smrt

61. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Smrt je iskup za grijehe vjernika.”[68]

[1]El-En‘am, 120.

[2]El-Bekare, 81.

[3]Gureru-l-hikem, 1890.

[4]Nehdžu-l-belaga, govor 223.

[5]Tuhafu-l-‘ukul, 204.

[6]Nehdžu-l-belaga, izreka 290.

[7]Gureru-l-hikem, 1522.

[8]El-Bihar, 78/301/1.

[9]Ibid, 70/286/8.

[10]Gureru-l-hikem, 9811.

[11]El-Bihar, 73/356/67.

[12]Ibid, 73/364/96.

[13]Gureru-l-hikem, 3131.

[14]El-Kafi, 2/270/7.

[15]En-Nisa, 48.

[16]El-Bihar, 77/48/3.

[17]Nehdžu-l-belaga, govor 153.

[18]El-Hisal, 24/83.

[19]Tuhafu-l-‘ukul, 303.

[20]El-Bihar, 78/70/25.

[21]Ibid, 46/247/35.

[22]Emali-t-Tusi, 527/1162.

[23]El-Bihar, 73/363/93.

[24]Ibid, 77/168/6.

[25]Gureru-l-hikem, 3141.

[26]Tuhafu-l-‘ukul, 286.

[27]Emali-l-Mufid, 157/8.

[28]El-Bihar, 73/353/55.

[29]En-Nisa, 31.

[30]Kenzu-l-‘ummal, 7798.

[31]Ibid, 4325.

[32]El-Kafi, 2/277/3.

[33]Ali ‘Imran, 135.

[34]El-Bihar, 73/355/62.

[35]Ibid, 6/32/40.

[36]Gureru-l-hikem, 8823.

[37]El-Bihar, 78/159/10.

[38]El-Firdevs, 2/249/3169.

[39]‘Ileluš-šerai‘, 81/1.

[40]Nurus-sekalejn, 5/597/24.

[41]El-Bihar, 73/329/12.

[42]Ibid, 73/327/10.

[43]Ibid, 73/339/21.

[44]El-Kafi, 2/272/16.

[45]Emali-t-Tusi, 701/1498.

[46]Emali-l-Mufid, 310/2.

[47]Ibid,237/1.

[48]Ibid, 98/8.

[49]Mustedreku-l-vesail, 5/316/5972.

[50]Nevadiru-r-Ravendi, 6.

[51]El-Bihar, 67/236/54.

[52]El-Hisal, 635/10.

[53]El-Bihar, 81/177/18.

[54]Ibid, 67/244/83.

[55]Ibid, 81/186/39.

[56]De‘aimu-l-islam, 1/218.

[57]El-Bihar, 81/186/40.

[58]Tuhafu-l-‘ukul, 38.

[59]Ed-Da‘vat, 120/285.

[60]Hud, 114.

[61]Emali-t-Tusi, 186/312.

[62]El-Kafi, 2/107/7.

[63]El-Bihar, 71/395/74.

[64]Nehdžu-l-belaga, izreka 24.

[65]Emali-s-Saduk, 404/11.

[66]El-Bihar, 99/50/46.

[67]Emali-s-Saduk, 68/4.

[68]Emali-l-Mufid, 283/8.