Upozorenje o kamati

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je Allah, dž.š., prokleo onoga koji jede kamatu, ko je daje, zapisuje i svjedoči.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “U noći kada sam otišao na Miradž prošao sam pored skupine čiji su stomaci bili poput kuće u čijoj unutašnjosti su bile zmije, koje su se vidjele izvana. Pitao sam: ‘O Džebraile, ko su ovi ljudi?’ On odgovori: ‘To su oni koji su jeli kamatu.’”[2]

3. Imam Bakir: “Najlošija zarada je kamata.”[3]

4. Imam Sadik: “Onaj koji jede kamatu neće otići sa Ovoga svijeta dok ga šejtan ne izbezumi.”[4]

5. Imam Sadik: “Dirhem kamate je kod Allaha gori od bluda počinjenog sedamdeset puta sa najbližim srodnikom u Kabi, Božijoj kući.”[5]

 

Mudrost zabrane kamate

6. Imam Sadik na pitanje Hišama ibn Hakema o razlogu zabrane kamate: “Da je kamata dozvoljena, ljudi bi napustili trgovanje i ono za čime imaju potrebu. Zato je Allah zabranio kamatu da bi izbjegli da jedu nedozvoljeno i da bi se okrenuli ka trgovanju i kupoprodaji, a uvećanje imetka se ostvaruje međusobnim zajmovima.”[6]

7. Imam Sadik na pitanje zašto je zabranjena kamata: “Da ljudi ne bi priječili međusobno činjenje dobra.”[7]

 

Ono čime se zapada u kamatu

8. Imam Ali: “O ljudi, prvo propisi vjere, a potom trgovina. Tako mi Allaha, zaista je kamata u ovom ummetu skrivenija od hoda mrava po mrkom kamenu.”[8]

9. Imam Ali: “Ko trguje bez poznavanja vjerskih propisa uplest će se u kamatu.”[9]

 

Onaj koji jede kamatu smatrajući je dozvoljenom u ratu je sa Allahom

Kur'an: “O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, nek znate, rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostat će vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.”[10]

10. Imam Sadik kada je čuo da čovjek uzima kamatu i da je naziva sjerom[11]: “Ako bi mi Allah, dž.š., dao vlast nad njim, sigurno bih mu odsjekao glavu.”[12]


[1]Emali-s-Saduk, 346/1.

[2]Kenzu-l-‘ummal, 31857.

[3]El-Kafi, 5/147/12.

[4]Tefsiru-l-‘Ajjaši, 1/152/503.

[5]Nuru-s-sekalejn, 1/295/1177.

[6]El-Bihar, 103/119/24.

[7]Ibid, 78/201/32.

[8]El-Bihar, 103/117/16.

[9]Nehdžu-l-belaga, izreka 447.

[10]El-Bekare, 278-279.

[11]Prvo mlijeko koje majka daje dojenčetu.

[12]El-Kafi, 5/147/11.