Pohlepa

1. Imam Ali na pitanje o tome šta je pohlepa: “Sticanje maloga kroz gubljenje mnoštva.”[1]

2. Imam Ali: “Pohlepa je vječna patnja.”[2]

3. Imam Ali: “Pohlepa ponižava staloženost.”[3]

4. Imam Ali: “Pohlepa je jahalica umora (iznemoglosti).”[4]

 

Pohlepan čovjek

5. Imam Ali na pitanje koja je najveća niskost: “Pohlepa za Ovim svijetom.”[5]

6. Imam Ali: “Pohlepan čovjek je zarobljenik prezira, od čega se nikada neće osloboditi.”[6]

7. Imam Ali: “Opskrba je podijeljena, a pohlepnik je uskraćen.”[7]

8. Imam Ali: “Pohlepan čovjek je siromah, makar posjedovao Dunjaluk zajedno sa njegovim riznicima.”[8]

9. Imam Ali: “Ko je pohlepan, sam sebe odvodi u nesreću i zamor.”[9]

10. Imam Ali: “Pohlepan čovjek se ne zadovoljava.”[10]

11. Imam Ali: “Pohlepa ne uvećava opskrbu već unižava položaj i veličinu.”[11]

12. Imam Husejn: “Čednost ne sprječava opskrbu niti pohlepa privlači dodatke. Opskrba je podijeljena, a smrtni čas je siguran. Onaj ko je pohlepan, traži samo grijeh.”[12]

13. Imam Bakir: “Čovjek pohlepan za Ovim svijetom je poput svilene bube. Koliko se god više umota u svilene niti, sve je dalje od izlaska iz čahure, sve dok ne umre od jada.”[13]

14. Imam Sadik: “Zapovjednik pravovjernih govorio bi: ‘O sine Ademov, ako želiš od Ovoga svijeta ono što će ti biti dovoljno, onda će te zadovoljiti i najmanje od njega, a ako budeš želio više od onoga što ti je dovoljno, u tom slučaju zaista te neće zadovoljiti ni sve ono što je na njemu.’”[14]

 

Osnova pohlepe

15. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Znaj, o Ali, da su strah, škrtost i pohlepa jedan poriv, a njihova osnova je loše mišljenje (o Bogu).”[15]

16. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je sin Ademov pohlepan za onim što mu je zabranjeno.”[16]

17. Imam Ali: “Na sumnji i slabom povjerenju u Allaha utemeljene su pohlepa i gramzivost.”[17]

18. Imam Ali: “Jačina pohlepe proizlazi iz neutaljene proždrljivosti i slabe vjere.”[18]


[1]El-Bihar, 73/167/31.

[2]Gureru-l-hikem, 982.

[3]Gureru-l-hikem, 1107.

[4]Gureru-l-hikem, 280.

[5]Emali-s-Saduk, 322/4.

[6]Gureru-l-hikem, 1370.

[7]Ibid, 96.

[8]Ibid, 1753.

[9]Ibid, 7723.

[10]Ibid, 365.

[11]Ibid, 1877.

[12]A‘lamu-d-din, 428.

[13]El-Kafi, 2/316/7.

[14]El-Kafi, 2/138/6.

[15]‘Ileluš-šerai‘, 559/1.

[16]Kenzu-l-‘ummal, 44095.

[17]Gureru-l-hikem, 6195.

[18]Ibid, 5772.