Vrijednost sjećanja na Boga

Kur'an: “O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, bit će izgubljeni.”[1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, ničemu ne daji prednost pred sjećanjem na Allaha, jer je On rekao: Zaista je sjećanje na Allaha najveći zikr.”[2]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema dražeg djela Uzvišenom Allahu, niti učinkovitijeg za spas roba od svega lošeg na Ovome i Onome svijetu, od sjećanja na Allaha.” Neko je upitao: “Čak ni borba na Allahovom Putu?” Poslanik reče: “Da nije sjećanja na Allaha, ne bi bila ni naređena borba.”[3]

3. Imam Ali: “Sjećanje na Allaha je slast zaljubljenika.”[4]

4. Imam Ali: “Zikr je da budeš u društvu sa Voljenim.”[5]

5. Imam Ali: “Sjećanje na Allaha je narav svakog dobročinitelja i svojstvo svakog vjernika.”[6]

 

Poticanje na često sjećanje na Allaha

Kur'an: “O vjernici, često se Allaha sjećajte i hvalite Ga, i ujutro i naveče Ga veličajte.”[7]

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čvrsto se drži učenja Kur'ana i sjećanja na Allaha jer je to tebi spomen na Nebesima, a svjetlo na Zemlji.”[8]

7. Imam Ali: “Ko se sjeća Allaha u tajnosti, zaista mnogo se Allaha sjeća.”[9]

8. Imam Sadik: “Sjećaj se Allaha koliko god možeš u svakom trenutku dana i noći, jer je Allah zapovijedio da Ga se mnogo sjeća.”[10]

9. Imam Sadik: “Tesbih hazreti Fatime Zehre je primjer čestog spominjanja o kojem Allah, dž.š., kaže: Često Allaha spominjite.”[11]

 

Poticanje na trajno sjećanje na Allaha

10. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne protekne trenutak sinu Ademovom u kojem se ne sjeti Allaha, a da neće zažaliti za tim trenutkom na Sudnjem danu.”[12]

11. Imam Ali u dovi mjeseca ša‘bana: “Allahu moj! Nadahni me da Te spominjem Tvojim spomenom i podrži moju težnju da se radujem zbog pobjede Tvojih imena i mjesta Tvoje svetosti.”[13]

12. Imam Ali: “Molim Te da blagosloviš Muhammeda i njegovu porodicu i da me učiniš od onih koji se stalno sjećaju Tebe i ne krše zavjet!”[14]

 

Sjećanje na Allaha je pohvalno u svakom stanju

Kur'an: “U stvaranju Nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene, za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju.”[15]

13. Imam Ali u jednoj od oporuka svome sinu Hasanu kada mu se (Aliju) smrt približila: “Sjećaj se Allaha u svim stanjima!”[16]

14. Imam Sadik: “Musa, a.s., je rekao: ‘O Gospodaru moj, ja budem u stanju u kojem Tebe smatram većim od toga da Te spominjem.’ Gospodar reče: ‘O Musa, sjećaj Me se u svim stanjima!’”[17]

 

Oni koji spominju Allaha

15. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onaj koji se sjeća Allaha među nemarnim je poput borca među bjeguncima.”[18]

16. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svi će umrijeti žedni osim onoga koji se sjećao Allaha.”[19]

17. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada se Musa ibn Imran obratio svome Gospodaru, rekao je: ‘O Gospodaru moj, da si daleko od mene pa da Te zazivam, ili da si blizu pa da šapućem s Tobom?’ Allah, dž.š., spusti objavu: ‘Ja sam sagovornik onome ko Me se sjeća.’”[20]

18. Imam Ali: “Koga okupira sjećanje na Allaha, Allah učini spomen na njega ugodnim.”[21]

19. Imam Ali: “Onaj ko spominje Uzvišenog Allaha Njegov je sagovornik.”[22]

20. Imam Bakir: “Vjernik je stalno u namazu sve dok se sjeća (spominje) Allaha, bilo da stoji, sjedi ili leži. Allah Uzvišeni kaže: Oni koji spominju Allaha stojeći, sjedeći i ležeći.[23]

21. Imam Sadik: “Zaista grom ne pogađa onoga koji spominje Allaha, dž.š.”[24]

 

Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti

Kur'an: “Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi i na blagodatima Mojim, nemojte neblagodarni biti!”[25]

22. Imam Sadik: “Uzvišeni Allah je rekao: ‘O sine Ademov, sjeti Me se u sebi, da bih se Ja tebe sjetio u Sebi. O sine Ademov, sjeti Me se u osami, da bih se Ja tebe sjetio u osami. O sine Ademov, sjeti Me se među skupinom ljudi, da bih se Ja tebe sjetio u društvu boljem od tvoga društva.’”[26]

 

Plodovi sjećanja na Allaha

Kur'an: “One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se, doista, kad se Allah spomene, smiruju!”[27]

23. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sjećanje na Allaha je lijek za srce.”[28]

24. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se često sjeća Allaha, sigurno je udaljen od licemjerstva.”[29]

25. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se često sjeća Allaha, On ga voli.”[30]

26. Imam Ali: “Onome ko oživi svoje srce stalnim sjećanjem na Allaha, djela su dobra, i javna i skrivena.”[31]

27. Imam Ali: “Korijen preobrazbe srca je okupirati ga sjećanjem na Allaha.”[32]

28. Imam Ali: “Ko spominje Uzvišenog Allaha, Allah mu oživljava srce i prosvjetljuje mu razum i misao.”[33]

29. Imam Ali: “Sjećanje na Allaha je hrana duše i druženje s Voljenim.”[34]

30. Imam Ali: “Držite se sjećanja na Allaha jer je to svjetlo za srce.”[35]

31. Imam Ali: “Stalni zikr prosvjetljuje srce i misao.”[36]

32. Imam Ali: “Zaista je Allah, Hvaljeni i Uzvišeni, učinio da sjećanje na Njega čisti srca. Ona zahvaljujući tome čuju nakon što su bila gluha, vide nakon što su bila slijepa i pokoravaju se nakon što su bila neposlušna.”[37]

33. Imam Ali u dovi: “O Ti čije ime je lijek i čiji zikr je iscjeljenje.”[38]

34. Imam Ali: “Zikr je ključ bliskosti.”[39]

35. Imam Ali: “Kada vidiš da ti je Allah, Hvaljeni i Uzvišeni, sjećanje na Njega učinio bliskim, sigurno te voli, a kada vidiš da te je Allah učinio bliskim sa stvorenjima i udaljenim od sjećanja na Njega, sigurno te ne voli.”[40]

36. Imam Ali: “Sjećanje na Allaha progoni šejtana.”[41]

37. Imam Ali: “Sjećanje na Allaha je glačalo prsâ i smiraj srcâ.”[42]

38. Imam Ali: “Sjećanje na Allaha daruje širinu prsima.”[43]

 

Poticanje na sjećanje na Allaha na posebnim mjestima

Pri suočavanju s neprijateljem

Kur'an: “O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite.”[44]

39. Imam Ali: “Kada se suočite sa neprijateljem na poprištu borbe, umanjite govor, a uvećajte spominjanje Allaha, dž.š.”[45]

 

Pri ulasku na pijacu

40. Imam Ali: “Često spominjite Allaha, dž.š., kada uđete na pijacu, a ljudi su okupirani poslom, jer je to nadoknada za grijehe, uvećanje dobrih djela, i nećete biti upisani u nemarne.”[46]

 

Pri odlučivanju, presuđivanju i podjeli

41. Božiji Poslanik, s.a.v.s.: “Spomeni Allaha pri odluci kada je doneseš, pri govoru kad sudiš, te kada dijeliš.”[47]

 

U srdžbi

42. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Objavio je Allah jednom od Svojih Poslanika: ‘O sine Ademov! Sjeti Me se u svojoj srdžbi, Ja ću se sjetiti tebe u Mojoj srdžbi i neću te uništiti sa drugima.’”[48]

 

U samoći i pri zadovoljstvima

43. Imam Bakir: “U Tevratu je zapisano: ‘O Musa, sjeti Me se kada si u samoći i kada si u radosti zadovoljstva, da bih se Ja tebe sjetio kada si nemaran.’”[49]

 

Zbilja zikra

44. Božiji Poslanik, s.a.v.s.: “Ko je pokoran Allahu, dž.š., time Njega i spominje (zikri), koliko god da malo klanja, posti i uči Kur'an.”[50]

45. Imam Sadik o Allahovim riječima: A sjećanje na Allaha je najveći zikr: “To je sjećanje na Allaha kod dozvoljenog i zabranjenog.”[51]

46. Imam Sadik: “Dva su oblika zikra: iskreni zikr koji je saglasan sa srcem i odbijajući zikr koji odbija svaku misao osim Njega.”[52]

47. Imam Sadik: “Ako se sjećaš Allaha, znaj da je to zbog toga što se On tebe sjeća. On se tebe sjeća, a nema potrebe za tobom. Prema tome, Njegovo sjećanje na tebe je važnije, čeznutljivije, potpunije i brže nego tvoje sjećanje na Njega. /…/ Zato, ko god hoće da se prisjeti Uzvišenog Allaha, neka zna da neće biti kadar da Ga se sjeti sve dok se Uzvišeni Allah ne sjeti njega davanjem moći i uspjeha u tome.”[53]

48. Imam Rida: “Ko spominje Allaha, a ne žuri susretu sa Njime, sam je sebe ismijao.”[54]

 

Šta uzrokuje stalnost sjećanja na Allaha?

49. U hadisu o Miradžu: “O Ahmede!. Stalno se sjećaj Mene!” Poslanik reče: “Kako ću se stalno sjećati Tebe?” Uzvišeni reče: “Povučenošću od ljudi, odvratnošću prema slatkom i kiselom, i oslobođenošću želuca i kuće tvoje od Ovoga svijeta.”[55]

50. Imam Ali: “Ko voli nešto, spominje to jezikom.”[56]

 

Prepreke sjećanju na Allaha

Kur'an: “O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, bit će izgubljeni.”[57]

Kur'an: “Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja namaza odvrati. Pa hoćete li se okaniti?”[58]

51. Imam Ali: “Među grijesima nema većega od slijeđenja strasti, zato joj se ne pokoravajte da vas ne odvrati od Allaha.”[59]

52. Imam Ali: “Sve što odvraća od sjećanja na Allaha ubraja se u kockanje.”[60]

53. Imam Ali: “Sve što odvraća od sjećanja na Allaha, od Iblisa je.”[61]

54. Imam Zejnu-l-Abidin: “Obilna ishrana, slabost volje, opijenost sitošću i zaslijepljenost vlašću čovjeka čine sporim u djelu i zaboravnim za sjećanje na Allaha.”[62]

 

Učinci zanemarivanja sjećanja na Allaha

Kur'an: “A onaj ko se okrene od sjećanja na Mene, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti.”[63]

Kur'an: “Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati.”[64]

Kur'an: “I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave; to su pravi griješnici.”[65]

55. Imam Ali: “Ko zaboravi na Allaha, Hvaljenog i Slavljenog, Allah učini da on sam sebe zaboravi i srce mu oslijepi.”[66]

 

Skriveni zikr

Kur'an: “I spominji Gospodara svoga ujutro i naveče u sebi, ponizno, sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas, i ne budi nemaran.”[67]

56. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji zikr je onaj skriveni.”[68]

57. Imam Bakir i Imam Sadika: “Melek ne zapisuje ništa osim onoga što čuje. Allah, dž.š., je rekao: I spominji Gospodara svoga u sebi. Niko ne zna nagradu za ovaj skriveni zikr Allahovog roba osim Uzvišenog Allaha.”[69]


[1]El-Munafikun, 9 (Pogledati: El-Bekare, 152; Ali ‘Imran, 41 i 191; En-Nisa, 142; El-A‘raf, 180 i 205; Et-Tevbe, 67; El-Kehf, 24 i 28; Ta-ha, 34 i 42; En-Nur, 37; Eš-Šu‘ara, 227; El-‘Ankebut, 45; El-Ahzab, 21, 35 i 41; El-Džumu‘a, 10; El-Muzzemmil, 8).

[2]El-Bihar, 77/107/1.

[3]Kenzu-l-‘ummal, 3931.

[4]Gureru-l-hikem, 670.

[5]Ibid, 322.

[6]Ibid, 5173.

[7]El-Ahzab, 41-42.

[8]El-Hisal, 525/13.

[9]El-Bihar, 93/342/11.

[10]El-Kafi, 8/7/1.

[11]Ibid, 2/500/4.

[12]Kenzu-l-‘ummal, 1819.

[13]El-Bihar, 94/98/13.

[14]Ibid, 94/99/13.

[15]Ali ‘Imran, 190-191.

[16]Emali-t-Tusi, 8/8.

[17]El-Bihar, 80/176/21.

[18]Mekarimu-l-ahlak, 2/373/2661.

[19]El-Bihar, 81/240/26.

[20]Ibid, 93/153/11.

[21]Gureru-l-hikem, 8235.

[22]Ibid, 5159.

[23]Emali-t-Tusi, 79/116.

[24]Emali-s-Saduk, 375/3.

[25]El-Bekare, 152.

[26]El-Bihar, 93/158/31.

[27]Er-Ra‘d, 28.

[28]Kenzu-l-‘ummal, 1751.

[29]El-Firdevs, 3/564/5768.

[30]El-Bihar, 93/160/39.

[31]Gureru-l-hikem, 8872.

[32]Ibid, 3083.

[33]Ibid, 8876.

[34]Ibid, 5166.

[35]Ibid, 6103.

[36]Ibid, 5144.

[37]Nehdžu-l-belaga, govor 222.

[38]Ikbalul-a‘mal, 3/337.

[39]Gureru-l-hikem, 541.

[40]Iibd, 4040-4041.

[41]Ibid, 5162.

[42]Ibid, 5165.

[43]Ibid, 835.

[44]El-Enfal, 45.

[45]El-Hisal, 617/10.

[46]Ibid, 614/10.

[47]El-Bihar, 77/171/7.

[48]Ibid,75/321/50.

[49]Emali-s-Saduk, 210/6.

[50]El-Bihar, 77/86/3.

[51]Nuru-s-sekalejn, 4/162/61.

[52]El-Bihar, 93/159/33.

[53]Ibid, 93/158/33.

[54]Ibid, 78/356/11.

[55]Ibid, 77/22/6.

[56]Gureru-l-hikem, 7851.

[57]El-Munafikun, 9.

[58]El-Maide, 91.

[59]Gureru-l-hikem, 7520.

[60]El-Bihar, 73/157/2.

[61]Tenbihu-l-havatir, 2/170.

[62]El-Bihar, 78/129/1.

[63]Ta-ha, 124.

[64]Ez-Zuhruf, 36.

[65]El-Hašr, 19.

[66]Gureru-l-hikem, 8875.

[67]El-A‘raf, 205.

[68]Kenzu-l-‘ummal, 1771.

[69]El-Bihar, 5/322/7.