Smrtni čas

1. Imam Ali: “Gospodar je odredio životne dobi pa je neke produžio, a neke skratio; neke je ubrzao, a neke odložio i njihove uzroke spojio sa smrću.”[1]

2. Imam Ali: “Nema istinitije pojave od smrtnog časa.”[2]

3. Imam Ali: “Kako je samo smrtni čas dobar lijek.”[3]

4. Imam Ali: “Svaki udah čovjeka je korak ka smrtnom času.”[4]

 

Smrtni čas je kao čvrsto utvrđenje

Kur'an: “Sve što je živo umire Allahovom voljom u času suđenom.”[5]

5. Imam Ali: “Dovoljan čuvar je smrtni čas.”[6]

6. Imam Ali: “Smrtni čas je čvrsta utvrda.”[7]

 

Svaka pojava ima vremensko određenje

7. Imam Ali: “Zaista, svaka pojava ima vrijeme i određenje (sudbinu).”[8]

8. Imam Ali: “Allah je odredio svakoj stvari mjeru, a svakoj mjeri vremensko određenje.”[9]

 

Svaki narod ima vremensko određenje (sudbinu)

Kur'an: “Svaki narod ima svoj kraj, i kad dođe njegov kraj, neće ga moći ni za tren jedan ni odložiti ni ubrzati.”[10]

Kur'an: “A Mi nismo uništavali gradove, osim ako im nije došao čas određeni, a nijedan narod ne može ni ubrzati, ni usporiti konac svoj.”[11]

 

Promjenjivi i neizbježni čas sudbine

Kur'an: “On vas od zemlje stvara i čas smrti određuje, i samo On zna kada će Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate.”[12]

9. Imam Sadik tumačeći spomenuti ajet kaže: “Promjenjiva sudbina (edžel gajru musemma) je uslovljena – Allah ubrzava od nje šta hoće i odlaže od nje šta hoće. Međutim, potvrđena i neizbježna sudbina (edžel musemma) je ona što biva spuštena onakva kakvom On hoće da bude u Noći kadra, do te iste noći iduće godine, a to je Božiji govor: ‘Kada dođe čas sudbinski, neće ga moći ni za jedan tren ni odložiti, ni ubrzati.’”[13]

 

Ono što mijenja promjenjivu sudbinu

10. Imam Ali: “Sadakom se produžuju životi.”[14]

11. Imam Sadik: “Ljudi više žive od svojih dobročinstava nego od svojih života, i više umiru zbog svojih grijeha nego što umiru zbog dostizanja časa određenja.”[15]


[1]Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 7/21.

[2]Gureru-l-hikem, 10648.

[3]Ibid, 9905.

[4]Nehdžu-l-belaga, izreka 74.

[5]Ali ‘Imran, 145.

[6]El-Bihar, 5/142/14.

[7]Gureru-l-hikem, 494.

[8]Nehdžu-l-belaga, govor 190.

[9]Gureru-l-hikem, 4778.

[10]El-A‘raf, 34.

[11]El-Hidžr, 4-5 (Pogledati: En-Nahl, 61; Ta-ha, 129; El-‘Ankebut 5; Eš-Šura, 14; El-Mu‘minun, 43).

[12]El-En‘am, 2.

[13]El-Bihar, 5/139/3.

[14]Gureru-l-hikem, 4239.

[15]El-Bihar, 5/140/7.