Izbjegavajte uzimati zajam

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Izbjegavajte uzimati zajam, jer je on briga noću, a poniženje danju.”[1]

2. Imam Ali: “Mnoštvo zajmova učine istinoljubivog lažljivcem i ispunitelja obećanja onim koji ne ispunjava obećanja.”[2]

3. Imam Sadik: “Manje uzimaj zajam, jer je u malom zajmu produživanje života.”[3]

 

Dozvoljeno je uzeti zajamu potrebi

4. Imam Kazim: “Ko traži opskrbu u dozvoljenom da bi zadovoljio potrebe sebe i porodice, on je poput borca na Božijem Putu, a ako ne bude u mogućnosti, neka pozajmi sa nadom u Uzvišenog Allaha i Poslanika Njegova, s.a.v.a., onoliko koliko je dovoljno da prehrani porodicu.”[4]

 

Poticanje na zapisivanje zajma

Kur'an: “O vjernici, zapišite kada jedan od drugog pozajmljujete do određenog roka.”[5]

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nekoliko je skupina kojima dova nije primljena. Od njih su i oni koji pozajme čovjeku do određenog roka, ali to ne zapišu i ne uzmu svjedoke za to.”[6]

 

Zabrana odugovlačenja u vraćanju zajma

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko bude odugovlačio u ispunjenju nečijeg prava, a bude mogao ispuniti njegovo pravo, njemu se svakoga dana piše grijeh onoga koji uzima desetinu za kamatu.”[7]

7. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Odugovlačenje imućnoga je nepravda.”[8]

8. Imam Ali: “Čovjek najškrtiji u materijalnim stvarima Ovoga svijeta najvelikodušniji je u žrtvovanju svoje časti.”[9]

[1]El-Bihar, 103/141/4.

[2]Gureru-l-hikem, 7105.

[3]El-Bihar, 103/145/21.

[4]El-Kafi, 5/93/3.

[5]El-Bekare, 282.

[6]El-Bihar, 104/301/1.

[7]Ibid, 103/146/3.

[8]Mustedreku-l-vesail, 13/397/15713.

[9]Gureru-l-hikem, 3190.