Zabrana zaklinjanja Uzvišenim Allahom

Kur’an: “I neka vam zakletva Allahom ne bude prepreka u ispravnom životu, na putu čestitosti i u nastojanju da pomirite ljude. A Allah sve čuje i sve zna.”[1]

1. Imam Sadik: “Ne zaklinjite se Allahom, bili u pravu ili lagali, jer je Allah, dž.š., rekao: Nemojte da vam Allah zbog zakletvi (Njime) bude prepreka.”[2]

 

Uzdržavanje od lažnog zaklinjanja

2.Sevabu-l-a‘mal: “Uzvišeni Allah je rekao: ‘Neću uvesti u Moju milost onoga ko se lažno zaklinje.’”[3]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvajte se razvratnog zaklinjanja bezbožnika jer to ostavlja pustoš u nastanjenim mjestima.”[4]

4. Imam Sadik: “Ko se zakune, a zna da laže, on je u ratu sa Allahom, dž.š.”[5]

5. Imam Sadik: “Prisilom data lažna zakletva donosi siromaštvo onima koji su iza nje.”[6]

 

Način zaklinjanja tiranina

6. Imam Ali: “Ako hoćete da se tlačitelj zakune, tražite da to učini riječima: ‘Neka budem udaljen od moći Allahove i snage Njegove (ako govorim neistinu)’, jer će zakune li se lažno brzo biti kažnjen, a ako se zaklinje Allahom osim Kojeg drugog boga nema, neće biti brzo kažnjen budući da potvrđuje jednoću Uzvišenog Allaha.”[7]

[1]El-Bekare, 224.

[2]El-Kafi, 7/434/1.

[3]Sevabu-l-a‘mal, 261/2.

[4]Ibid, , 270/3.

[5]Ibid, 269/1.

[6]El-Bihar, 104/209/19.

[7]Nehdžu-l-belaga, izreka 253.