Zadovoljstvo

1. Imam Ali: “ Najbolji drug je zadovoljstvo.”[1]

2. Imam Hasan: “Ko se pouzda u lijep Allahov izbor, ne žudi za stanjem koje Allah nije za njega odabrao.”[2]

3. Imam Hasan: “Kako može vjernik biti vjernik, a da negoduje zbog svoga udjela i da svoj položaj smatra beznačajnim, kad je njegov Vladar i Sudija Allah?”[3]

4. Imam Zejnu-l-Abidin: “Najveći stepen isposništva (zuhda) je najniži stepen bogobojaznosti. Najveći stepen bogobojaznosti je najniži stepen čvrstog uvjerenja (jeqīna). Najveći stepen čvrstog uvjerenja je najniži stepen zadovoljstva (rida).”[4]

5. Imam Zejnu-l-Abidin: “Zadovoljstvo neugodnom sudbinom najveći je stepen čvrstog uvjerenja.”[5]

6. Imam Sadik: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., nikada nije za događaj koji bi prošao rekao: ‘Da se nije desilo tako.’”[6]

7. Imam Sadik: “Vrhunac pokornosti Allahu je zadovoljstvo onim što je Allah učinio, bilo u onome što rob voli ili onome što mrzi.”[7]

 

Ono što donosi zadovoljstvo

8. Imam Ali: “Temelj zadovoljstva je čvrsto povjerenje u Allaha.”[8]

9. Imam Sadik: “Najviše zna o Allahu najzadovoljniji Božijom odredbom.”[9]

 

Plodovi zadovoljstva

10. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada Allah zavoli roba, On ga stavi na iskušenje, pa ako ispolji strpljivost, odlikuje ga, a ako ispolji zadovoljstvo (Božijim odredbama), odabire ga za Sebe.”[10]

11. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Budi zadovoljan udjelom koji ti je Allah dao da bi bio najimućniji od ljudi.”[11]

12. Imam Ali: “Zadovoljstvo dokida tugu.”[12]

13. Imam Ali: “Najugodniji život ima onaj čovjek koji je zadovoljan onim što mu je Allah udijelio.”[13]

14. Imam Hasan: “Jamčim da će se Allah onome ko u srcu nema pomisli osim zadovoljstva sigurno odazvati kada Mu se obrati.”[14]

15. Imam Sadik: “Radost i udobnost su u zadovoljstvu i čvrstom uvjerenju, a tuga i briga su u sumnji i nezadovoljstvu.”[15]

 

Plodovi nezadovoljstva

16. Imam Sadik: “Ko nije zadovoljan onim što mu je Allah, dž.š., udijelio, okrivljuje Allaha u pogledu Njegove odredbe.”[16]

17. Imam Sadik: “Ko je zadovoljan Božijom odredbom odredba će ga zadesiti i bit će nagrađen, a ko bude nezadovoljan odredbom odredba će ga zadesiti, ali Uzvišeni Allah će poništiti njegovu nagradu.”[17]


[1]Nehdžu-l-belaga, izreka 4.

[2]El-Bihar, 78/106/6.

[3]Ibid, 43/351/25.

[4]El-Kafi, 2/128/4.

[5]Et-Temhis, 60/131.

[6]El-Bihar, 71/157/75.

[7]Ibid, 71/139/28.

[8]Gureru-l-hikem, 3805.

[9]El-Bihar, 71/158/75.

[10]Ibid, 82/142/26.

[11]Ibid, 69/368/4.

[12]Gureru-l-hikem, 410.

[13]Ibid, 3397.

[14]El-Bihar, 71/159/75.

[15]Ibid, 71/159/76.

[16]Ibid, 78/202/33.

[17]Ibid, 71/139/26.