1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je Allah, dž.š., odabrao od svih stvari po jednu stvar, a od sitne stoke je odabrao ovcu.[1][2]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Koga pogodi slabost u srcu ili tijelu neka jede ovčije meso sa mlijekom, jer to, zaista, izbacuje iz udova sve bolesti i opasnosti, te osnažuje tijelo i jača desni.”[3]

3. El-Kafi – prenosi se od Saʻda ibn Saʻda: “Rekao sam Imamu Kazimu, mir s njim: ‘Moji ukućani ne jedu ovčije meso.’

Imam Kazim, mir s njim, upita: ‘A zašto?’

Rekoh: “Oni govore da im ono izaziva crnu žuč, glavobolju i bolove.”

Pa mi je rekao: ‘O Saʻde!’

Rekoh: ‘Odazivam ti se!’

Reče: ‘Da je Allah, dž,š., imao nešto vrednije od ovce, onda bi to žrtvovao umjesto Ismaila, a.s.’”[4]

4. El-Kafi – Sehl ibn Zijada prenosi od jednog od naših ashaba – mislim da je to bio Muhammed ibn Ismail: “Neko od nas je spomenuo meso pred Imamom Ebu El-Hasanom Ridaom, mir s njim, i rekao: ‘Nema boljega mesa od kozijega mesa!’ Imam Rida, mir s njim, ga je pogledao i rekao: ‘Da je Allah, dž.š., stvorio meso bolje od ovčijeg, onda bi to učinio otkupom Ismaila, a.s.’”[5]


[1] Arapski eḍ-ḍaʼnu (اَلضَّأْنُ): ovce, sva stoka koja je prekrivena vunom. (El-Miṣbāḥu-l-munīru, str. 365.)

[2] En-Nuʻmānijjev El-Ġajbetu, str. 67, hadis 7, prenesen od Ebū Beṣīra, koji ga prenosi od Imama Sadika, a on od svojih očeva, mir s njim.

[3]Ibnā Bisṭām, Ṭibbu-l-eʼimmeti, str. 64, prenesen od ʻAbdur-Raḥmāna ibn ʻAbdil-Medžīda El-Qaṣīra; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 259, hadis 1819, prenesen od ʻAbdullāha ibn Sināna; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 344, hadis 1114, a u ovoj predaji se ne nalazi dio: “jer to, zaista, izbacuje…”; El-Biḥār, sv. 66, str. 101, hadis 17.

[4] El-Kāfī, sv. 6, str. 310, hadis 2; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 259, hadis 1818; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 346, hadis 1122, a obje ove predaje su slične navedenom hadisu; El-Biḥār, sv. 66, str. 69, hadis 53.

[5] El-Kāfī, sv. 6, str. 310, hadis 1; El-Biḥār, sv. 12, str. 131, hadis 13.