1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Za svaku bolest postoji lijek, pa ako se pogodi lijek za bolest, izliječit će se uz Allahovu, dž.š., pomoć.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, Onaj Koji je stvorio bolesti – stvorio je za njih i lijek.”[2]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Liječite se, jer Allah, dž.š., nije spustio bolest, a da za nju nije spustio izlječenje.”[3]

4. Imam Sadik, mir s njim – prenoseći od svojih očeva: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Liječite se, jer Allah, dž.š., nije spustio bolest, a da sa njom nije spustio lijek osim za smrt, jer za nju nema lijeka.’”[4]

5. El-Mustedrek – prenosi se od Ebu Seʻida El-Hudrijja, a on od Allahovog Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: “Zaista, Allah nije spustio bolest, odnosno nije stvorio bolest, a da nije spustio, odnosno stvorio lijek za nju, svjestan ga je onaj ko ga spozna, a nesvjestan ga je onaj ko ga ne zna, osim za es-sām (السَّامُ).”

Rekoše: “O Allahov Poslaniče, a šta je to es-sām?”

Odgovori Poslanik, s.a.v.a.: “Smrt.”[5]

6. Tārīẖu Baġdād – prenosi se od Džabira: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je obišao bolesnika dok sam bio sa njim, pa je upitao: ‘A zar nećeš da ti pozovemo ljekara?’

Bolesnik reče: ‘A je li ti to naređuješ, o Allahov Poslaniče?’

Reče Poslanik, s.a.v.a.: ‘Da, jer, zaista, Allah, nije spustio bolest, a da za nju nije spustio lijek.”[6]

7. El-Musannef – prenosi se od Hilala ibn Jesafa: “Povrijedio se neki čovjek u vremenu Allahova Poslanika, s.a.v.a., pa Poslanik, s.a.v.a., reče: ‘Pozovite mu ljekara!’

Pa reče bolesnik: ‘O Allahov Poslaniče, da li će ljekar odagnati bolest?’

Reče Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Da, jer, zaista, Allah, dž.š., nije spustio bolest, a da za nju nije spustio izlječenje.’”[7]

8. Imam Ali, mir s njim: “Za sve živo ima bolest, a za svaku bolest ima lijek.”[8]

9. Imam Rida, mir s njim: “Allah, dž.š., nije pogodio tijelo bolešću, dok mu nije stvorio lijek kojim će se liječiti, a za svaku vrstu bolesti postoji određena vrsta lijeka i izbor.”[9][1]Ṣaḥīḥu Muslim, sv. 4, str 1729, hadis 69; El-Mustedriku ʻala eṣ-ṣaḥīḥajn, sv. 4, str. 445, hadis 8219; Es-Sunenu-l-kubrā, sv. 9, str. 577, hadis 19558, a sve predaje su od Džābira; El-Firdews, sv. 3, str. 336, hadis 5010, prenesen od Imama Alija od Allahovog Poslanika, s.a.ѵ.a; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 6, hadis 28086; El-Biḥār, sv. 62, str. 76.

[2]Deʻāʼimu-l-islām, sv. 2, str. 144, hadis 500; El-Biḥār, sv. 62, str. 73, hadis 30.

[3]Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 2, str. 179, hadis 2460; Ed-Daʻwāt, str. 180, hadis 498. i hadis 499, je njemu sličan; El-Biḥār, sv. 62, str. 68, hadis 20.

[4]Deʻāʼimu-l-islām, sv. 2, str. 143, hadis 499; Es-Serāʼir, sv. 3, str. 138; El-Džaʻferijjāt, str. 167, a obje predaje su njemu slične; El-Biḥār, sv. 62, str. 65; Tārīẖu Baġdād, sv. 9, str. 198; El-Firdews, sv. 2, str. 48, hadis 2275, a oba prenesena od Usāme ibn Šerīka su njemu slična.

[5]El-Mustedriku ʻala eṣ-Saḥīḥajn, sv. 4, str. 445, hadis 8220; Ibn Ebi Šejbe: El-Muṣannef, sv. 5, str. 421, hadis 5; El-Muʻdžemu-l-ewseṭu, sv. 2, str. 157, hadis 1564; Musnedu Ebi Jaʻlā, sv. 5, str. 93, hadis 5161, prenesen od ʻAbdullāha ibn Mesʻūda; Tārīẖu Baġdād, sv. 3, str. 437, prenesen od Ebu Hurejre, a ostala tri hadisa su njemu slična; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 5, hadis 28079.

[6]Tārīẖu Baġdād, sv. 14, str. 348.

[7]Ibn Ebi Šejbe: El-Muṣannef, sv. 5, str. 421, hadis 1; Musneduš-Šehābi, sv. 2, str. 17, hadis 796; Musned Ibn Ḥanbel, sv. 9, str. 53, hadis 23216, je njemu sličan hadis; El-Biḥār, sv. 62, str. 72, hadis 27.

[8]Ġureru-l-ḥikem, hadis 7274. i 7275; ʻUjūnu-l-ḥikemi we-l-mewāʻiẓ, str. 4011, hadis 6763. i 6764.

[9]Ṭibbu-l-Imāmir-Riḍā, ʻa.s., str. 10;El-Biḥār, sv. 62, str. 309, a u njemu stoji: الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ بِبَلَاءٍ – Allahovog roba vjernika nevoljom, umjesto: الْبَدَنَ بِدَاءٍ – tijelo bolešću.