(prethodno…)

Kur’an

“Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju za šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda, upravljajući Aršom, svemirom zagospodario. Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja Njegova. Eto to vam je Allah, Gospodar vaš, pa se njemu klanjajte! Zašto ne razmislite? Njemu ćete se svi vratiti, Allahovo je istinito obećanje, On doista iz ničega stvara, On će poslije to ponoviti da bi pravedno nagradio one koji budu vjerovali i dobra djela činili. A one koji ne budu vjerovali čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što su nevjernici bili.”[1]

“Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; vi, osim Njega, ni zaštitnika ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite? On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje.”[2]

“U šest vremenskih razdoblja On je nebesa i Zemlju stvorio, i onda svemirom zavladao; On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta s neba silazi i šta se prema njemu diže, on je s vama gdje god bili, i sve što radite Allah vidi.Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji, i Allahu će se sve vratiti!”[3]

“Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda svemirom zavladao, i Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće o roka određenog; On upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uvjerili da ćete pred Gospodara svoga stati.”[4]

 

Predaje

U jutarnjoj dovi prenesenoj od Ebul Hasana Askerija, mir s njim, stoji: “O veličino svake veličine! O posjedniče svjetla koje se ne gasi! O Ti čiji je Arš iznad svake stvari!”[5]

Od Ahmeda ibn Muhammeda el Berkija lancem prenosilaca se prenosi da je rekao: “Pitao je Džasulejk Imama Alija, mir s njim: ‘Reci mi nešto o Allahu, neka je uzvišen, nosi li On Arš ili Arš Njega nosi?’ Imam Ali, mir s njim, na to reče: ‘Allah Uzvišeni nosilac je Arša i nebesa i Zemlje i onoga što je na njima i onoga što je među njima. On – neka je uzvišen – o tome govori u Svojoj knjizi kada kaže: ‘Allah brani da se ravnoteža nebesa i Zemlje poremeti. A da se poremete, niko ih drugi osim Njega ne bi zadržao; On je zaista blag i prašta grijehe.’[6]

Sve dok Imam ne reče: ‘Sve što postoji nošeno je, Allah ga nosi Svojim svjetlom, veličinom i moću, a sve što postoji nije u stanju sebi niti nauditi niti koristi pribaviti niti život dati niti smrt dodijeliti niti proživljenje prouzrokovati. Sve je tako nošeno, a Allah Uzvišeni sve održava da do propasti ne dođe i On Sve svojom moću obuhvata. On je život svega i svjetlost svega, uzvišen neka je i visoko iznad onoga kako Ga oni opisuju!’”[7]

Od Safvana ibn Jahja se prenosi da je rekao: “Zamolio me Ebu Kurrete muhaddis da ga odvedem kod Ebul Hasan Ride, mir s njim, pa sam ga ja i zamolio a on mi to i dopustio. Kada je ovaj ušao pitao ga je o halalu i haramu sve dok ne reče: ‘Uzvišeni Allah je rekao: ‘I meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmorica držati.’[8] I rekao je također: ‘Meleki koji drže prijesto.’’[9] Na to Ebul Hasan, mir s njim, reče: ‘Arš nije isto što i Allah. Arš je ime za znanje i nadmoć nad svim. Arš se Božiji ogleda u svemu.’”[10]

Od Abdurrahmana ibn Hadždžadža se prenosi da je rekao: “Upitao sam Ebu Abdullaha, mir s njim, o Božijim riječima: ‘Milostivi koji se nad prijestoljem uzdigao.’[11] On mi na to reče: ‘Uzdignuće /vlast/ nadmoć se ogleda u svemu, to ne znači da su neke stvari Njemu prostorno bliže od drugih, od Njega udaljeni (zbog grijeha) nije (prostorno) dalek. A blizak Njemu (od dobrih) nije prostorno blizak. Njegovo uzvisivanje ogleda se u svakoj stvari.’”[12]

 

Pojašnjenje

Nakon što smo putem Kur'ana i sunneta spoznali da je Allah uz svaku stvar i da sve obuhvata i nakon spoznaje da su sve stvari i cjelokupno postojanje odraz Njegovih imena i svojstava, te da nema snage niti moći osim uz Allaha, niti da bilo ko istinski nanosi štetu ili pribavlja korist osim uzvišeni Allah. Isto tako uz zbilju da je On tvorac svega i pojava svega i upravljač svega i da je svaka stvar od Njega i sa Njim i ka Njemu ide, onda znamo i da je Arš / Prijestolje zapravo Njegova vlast i nadmoć nad svim. Ovo značenje se jasno može vidjeti iz nekih gore navedenih tekstova, a neki drugi eksplicitno to naglašavaju. Isto tako riječi predvodnika vjernika Ali ibn Ebi Taliba koje je uputio Džasulejku jasno upućuju na ovo značenje.

Što se tiče poistovjećivanja Arša sa Božijim znanjem i moći kao što to dolazi u predaji koja se prenosi od Safvana, ima za značenje to da su sva stvorenja stvorena Božijim znanjem i moći.

Detaljnom analizom ajeta navedenih ovdje i njima sličnim i promišljanjem o predajama spomenutim i drugim koje im sliče, značenje Arša postati će ti potpuno jasno. A ko želi detaljno obrađenu temu neka se vrati na govor našeg velikog učitelja, neka je Božije zadovoljstvo sa njim.[13]

(nastavak…)


[1] Junus, 3-4.

[2] Sedžda, 4-5.

[3] Hadid, 4–5.

[4]Ra'd, 2.

[5] Biharul envar, 83/175/45.

[6] Fatir, 41.

[7] El-Kafi, 1/129/1.

[8] Haqqa, 17.

[9] Gafir, 7.

[10]El-Kafi, 1/130/2.

[11] Ta Ha, 5.

[12] El-Kafi, 1/128/8.

[13] To jeste neka pogleda tefsir Kur'ana od Allame Tabatabaija poznat kao Al-Mizan, 8. sv, komentar 54. ajeta sure Al A'raf.