418. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Zaista, rob može dosegnuti položaj onoga koji danju posti, a noću bdije uz molitvu kroz svoje lijepo ponašanje.” Biharu-l-envar, sv. 71, str. 373.

419. Imam Ali rekao je svom sinu Hasanu: “Nema bogatstva kao što je razum i nema siromaštva kao što je neznanje. Nema goreg užasa od oholosti i nema života ugodnijeg od lijepe naravi.” Biharu-l-envar, sv. 78, str. 111.

420. Imam Hasan kaže: “Zaista, najbolja je ljepota – ljepota naravi.” El-Hisal, str. 29.

421. Imam Ali kaže: “Lijepo ponašanje krije se u tri postupanja: izbjegavanju nedozvoljenih stvari, sticanju dozvoljenih i pravednosti prema članovima porodice.” Biharu-l-envar, sv. 71, str. 394.

422. Ebu Hamza es-Sumali prenosi od Imama Alija ibn Husejna da je rekao: “Lijep govor uvećava imetak, privlači opskrbu, odgađa smrt, čini omiljenim među članovima porodice i uvodi u Džennet.” El-Hisal, str. 317.

423. Imam Sadik kaže: “Ako čovjek Allahu donese jednu od sljedeće tri stvari, On će mu osigurati Džennet: davanje u siromaštvu, lijepo postupanje sa svim ljudima i pravednost prema sebi.” El-Kafi, sv. 2, str. 103.

424. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ono čime će moj Ummet najviše biti uveden u Džennet jesu bogobojaznost i lijepo ponašanje.” El-Kafi, sv. 2, str. 100.