434. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Zaista, Allah se stidi da se njegov rob kada klanja u džematu, pa nakon toga zatraži od Njega nešto, vrati a da mu On to ne udovolji.” Biharu-l-envar, sv. 88, str. 4.

435. Imam Rida, a.s., kaže: “Prednost namaza u džematu u odnosu na samostalni je poput dvije hiljade rek'ata u odnosu na jedan.” Biharu-l-envar, sv. 88, str. 4.

436. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Jedan namaz čovjeka u džematu vrjedniji je od četrdeset godina namaza obavljanih u kući.” Mustedreku-l-vesa'il, sv. 6, str. 446.

437. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Redovi mojih sljedbenika u džematu na Zemlji su poput redova meleka na Nebu. Rekat klanjača u džematu vrijedi dvadeset četiri rekata, a svaki rekat draži je Bogu od četrdeset godina ibadeta. Kada Bog na Sudnjem danu sakupi sve ljude za obračun, neće biti vjernika koji je išao na džumu, a da mu Bog neće umanjiti strahovanja na Danu polaganja računa i nakon toga bit će mu rečeno da uđe u Džennet.” Biharu-l-envar, sv. 88, str. 6.

438. Jedan slijep čovjek je došao kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i rekao: “Ja sam slijep i ponekad kad čujem ezan nema nikog da me odvede do džemata i namaza s tobom.’ Onda mu Poslanik, s.a.v.a., reče: ”Rastegni uže od svoje kuće do džamije i dođi na zajednički namaz.” Et-Tehzib, sv. 3, str. 266.

439. Imam Bakir, a.s., kaže: “Ko napusti namaz u džematu iz prezira prema džematu ili skupini muslimana, nema namaza za njega.” Biharu-l-envar, sv. 88, str. 11.

440. Imam Rida, a.s., kaže: “Namaz džemata uspostavljen je da bi iskrenost, monoteizam, islam i robovanje Allahu bili sredstvo čišćenja i očitovanja i da bi time bio upotpunjen Božiji dokaz prema ljudima Istoka i Zapada i da ljudi licemjeri i oni koji olahko shvaćaju vjeru izvršili ono što su potvrdili ispoljavajući islam i time se zaštitili islamski propisi, što dozvoljava i omogućava da bude međusobno svjedočenje islama, sa poticanjem bogobojaznosti, a odvraćanjem od neposlušnosti Uzvišenom Allahu.” Biharu-l-envar, sv. 88, str. 12.