Vrijednost ljubavi prema Ehli-bejtu, mir s njima

1. U Tarihu Dimešk od Zejda ibn Erkama se prenosi: “Bio sam kod Allahovog Poslanika, s.a.v.a., kada je prošla Fatima, mir neka je s njom, u odjeći od vune. Izašla je iz svoje kuće i krenula ka Poslanikovoj, s.a.v.a., sobi, a s njom su bila njena dva sina, Hasan i Husejn, dok je Ali išao iza njih. Poslanik, s.a.v.a., ih pogleda i reče: ‘Ko njih voli, taj voli mene, a ko njih mrzi, taj mrzi mene!'”[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Voljeti Porodicu Muhammedovu jedan dan bolje je nego godinu dana činiti ibadet; a ko u tome umre, ući će u Džennet.”[2]

Odlike ljubavi prema Ehli-bejtu, mir s njima

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je opisujući Alija, mir s njim, rekao: “O ljudi, iskušavajte djecu svoju ljubavlju prema njemu, jer Ali ne poziva u zabludu, niti udaljava od Puta pravog. Zato, ko njega voli, taj je vaš, a ko njega mrzi, taj nije vaš!”[3]

4. Imam Ali, mir s njim, je rekao: “Poslanik Božiji, s.a.v.a., mi je rekao da će me voljeti samo vjernik, a da će me mrziti samo licemjer.”[4]

5. U Mu‘džemu-l-evsatu od Ebu Berzea se prenosi: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Nijedan rob Božiji na Danu sudnjem neće ni korak maknuti sve dok ne bude pitan o četvero: o tijelu svome – u čemu ga je pohabao; o životu svome – u čemu ga je potrošio; o imetku svome – odakle ga je zaradio i gdje ga je utrošio; i o ljubavi prema Ehli-bejtu.’ Upitaše ga: ‘O Allahov Poslaniče, šta je znak ljubavi prema vama?’ On tada potapša rukom svojom Alija po ramenu.'”[5]

Odgajanje djece u ljubavi prema Ehli-bejtu, mir s njima

6. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Odgajajte djecu svoju trima osobinama: ljubavi prema Poslaniku vašem, ljubavi prema Ehli-bejtu njegovom i učenju Kur'ana, jer zaista će nosači (hafizi) Kur'ana biti u hladu Božijem, zajedno s poslanicima i odabranicima Njegovim, na Dan kad neće biti drugog hlada, osim Njegovog.”[6]

Plodovi ljubavi prema Ehli-bejtu, mir s njima

7. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je povodom objavljivanja ajeta: Znajte, srca se uistinu sjećanjem na Boga smiruju![7] – rekao: “To se odnosi na onoga ko voli Boga i Poslanika Njegova i ko iskreno, a ne lažno, voli moj Ehli-bejt, i ko voli vjernike i kada su prisutni i kada su odsutni. Znajte da sjećanjem na Boga oni jedni druge vole!”[8]

8. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ljubav prema mome Ehli-bejtu i porodici mojoj je upotpunjenje vjere.”[9]

9. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Moj zagovor za ummet moj obuhvatit će one koji vole moj Ehli-bejt: oni su moji sljedbenici.”[10]

10. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko bude volio nas, Ehli-bejt, Bog Svevišnji će ga na Danu sudnjem spokojnim proživjeti.”[11]

11. Allahov Poslanik, s.a.v.a., držeći za ruku Hasana i Husejna rekao je: “Ko bude volio mene, i bude volio ovu dvojicu, i oca njihovog, i majku njihovu, taj će na Danu sudnjem biti sa mnom na razini istoj!”[12]

12. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko nas bude volio bit će s nama na Danu sudnjem. Zaista, čak ako čovjek bude i kamen volio, Bog će ga s njim proživjeti.”[13]

13. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko se želi na Boga osloniti, taj nek voli Ehli-bejt moj; ko se želi spasiti patnje u grobu, taj nek voli Ehli-bejt moj; ko želi mudrost, taj nek voli Ehli- bejt moj; ko želi ući u Džennet, taj nek voli Ehli-bejt moj; ko želi ući u Džennet bez polaganja računa, taj nek voli Ehli-bejt moj! Tako mi Boga, niko ih neće voljeti, a da neće biti na dobitku i na Ovom i na Onom svijetu!”[14]


[1]Tarihu Dimešk, sv. 14, str. 154, predaja 3473.

[2]El-Firdevs, sv. 2, str. 142, predaja 2721.

[3]Tarihu Dimešk, sv. 42, str. 288, predaja 8818.

[4]Sunenu-n-Nesai, sv. 8, str. 117.

[5]El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 2, str. 142, predaja 2721.

[6]Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 456, predaja 45409.

[7] Er-Ra'd, 28.

[8]Kenzu-l-‘ummal, sv. 2, str. 442, predaja 4448.

[9]El-Emali li-s-Saduk, str. 161, predaja 1.

[10]Tarihu Bagdad, sv. 2, str. 146.

[11]‘Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 2, str. 58, predaja 220;Biharu-l-envar, sv. 27, str. 79, predaja 15.

[12]Sunenu-t-Tirmizi, sv. 5, str. 641, predaja 37733.

[13]El-Emali li-s-Saduk, str. 174, predaja 9.

[14] Maktelu-l-Husejn li-l-Harezmi, sv. 1, str. 59.