Važnost poznavanja njihovih prava

1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Tako mi Onoga u Čijoj ruci je duša moja, nijednom robu Božijem djelo njegovo od koristi neće biti, osim sa spoznajom prava našega!”[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Svjetiljka vjernikova je spoznaja prava našega, a najveći slijepac je onaj ko ne vidi odlikovanost našu!”[2]

Podsticanje na poštivanje prava njihovih, mir s njima

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Poručujem vam da u pogledu Porodice moje lijepo postupate.”[3]

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čuvajte me u Porodici mojoj!”[4]

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Bog Uzvišeni ima tri svetinje – ko ih bude čuvao, Bog će mu sačuvati i vjeru njegovu i dunjaluk njegov, a ko ih ne bude čuvao, ni Bog njemu neće ništa sačuvati: svetinju islama, svetinju mene i svetinju porodice moje.”[5]

6. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Uistinu će te vi nakon mene biti iskušavani u pogledu Ehli-bejta mog.”[6]

Primjeri njihovih prava

Ljubav

Kur'an

7. “Reci: ‘Ne tražim od vas za nj naknadu nikakvu, osim ljubavi prema bližnjim.’”[7]

Predaje

8. U Buharijevom Sahihu od Ibn Abbasa se o ajetu “…osim ljubavi prema bližnjim” prenosi: “Se‘id ibn Džubejr je rekao: ‘Bližnji su Porodica Muhammeda, s.a.v.a.”[8]

Čvrsto slijeđenje

9. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko želi da se uhvati za ‘uže čvrsto’, neka se drži ljubavi prema Aliju i Ehli-bejtu mome!”[9]

Vilajet (zaštitništvo)

10. U El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn od Zejda ibn Erkama se prenosi: “Kada se Allahov Poslanik, s.a.v.a., vraćao sa Oprosnog hadždža te svratio kod Gadir Homa, naredio je da se počisti ispod stabala… Zatim je rekao: ‘Bog je uistinu Zaštitnik moj, a ja sam zaštitnik vjernika svakog. Potom je uzeo za ruku Alija, mir neka je s njim, i rekao: ‘Kome sam ja bio zaštitnik, tome je ovaj Ali zaštitnik. Bože, budi prijatelj onome ko njemu prijatelj bude, a budi neprijatelj onome ko njemu neprijatelj bude!'”[10]

Slijeđenje

11. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Moj Ehli-bejt rastavlja istinu od zablude i oni su Imami za kojima treba pristati.”[11]

Poštivanje

12. U Ed-Durru-l-mensuru od Enesa ibn Malika i Burejde se prenosi: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je proučio ajet: U kućama za koje je Bog dopustio da se uzdižu…, pa mu priđe neki čovjek i reče: ‘Koje su to kuće, Allahov Poslaniče?’ On reče: ‘Kuće poslanikâ.’ Potom mu priđe Ebu Bekr i upita: ‘Allahov Poslaniče, je li i ova kuća (kuća Alija i Fatime) jedna od tih?’ On odgovori: ‘Da, ta je jedna od najboljih.'”[12]

13. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Četverici ću ja biti zagovornik na Danu sudnjem: onome ko nakon mene porodici mojoj poštovanje bude ukazivao, onome ko im potrebe njihove bude ispunjavao, onome ko se bude zalagao u rješavanju pitanja njihovih kada mu se oni u nevolji obrate i onome ko ih bude i srcem svojim i jezikom svojim volio.”[13]

Blagoslov

14. U Buharijevom Sahihu od Abdurrahmana ibn Ebi Lejle se prenosi: “Sreo me je Ka‘b ibn ‘Udžre i upitao: ‘Hoćeš li da ti dam jedan poklon koji sam čuo od Poslanika, s.a.v.a.?’ Odgovorih: ‘Hoću, daj mi ga!’ Onda on reče: ‘Upitali smo Allahovog Poslanika, s.a.v.a.: ‘O Allahov Poslaniče, kako da na vas, Ehli-bejt, salavat (blagoslov) donosimo? Jer Bog nas je poučio kako da vam selam (mir) šaljemo.’ On odgovori: ‘Recite: Bože, podari izbavljenje Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario izbavljenje Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj, Ti Si uistinu Hvaljeni i Plemeniti. Bože, podari blagoslov Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario blagoslov Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj, Ti Si uistinu Hvaljeni i Plemeniti!'”[14]


[1]El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 2, str. 360, predaja 2230.

[2]Džami‘u-l-ahbar, str. 505, predaja 1399; Biharu-l-envar, sv. 10, str. 111.

[3]El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 2, str. 131, predaja 2559.

[4]Musnedu-š-šihab,sv. 1, str. 419, predaja 474.

[5]El-Hisal, str. 146, predaja 173.

[6]El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 4, str. 192, predaja 4111.

[7]Eš-Šura, 23

[8]Sahihu-l-Buhari, sv. 4, str. 1819, predaja 4541.

[9]‘Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 2, str. 58, predaja 216.

[10]El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 3, str. 118, predaja 4576.

[11]El-Hisal, str. 464, predaja 4.

[12]Ed-Durru-l-mensur, sv. 6, str. 203.

[13]Kenzu-l-‘ummal, sv. 12, str. 100, predaja 34180.

[14]Sahihu-l-Buhari, sv. 3, str. 1233, predaja 3190.