Čistota

Kur'an

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّـهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

1.“Zaista, Bog hoće da od vas, Poslanikova Porodico, sve nečisto otkloni i da vas u potpunosti očisti!”[1]

Predaje

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Mi smo uistinu Ehli-bejt – Bog je od nas sve poroke otklonio, kako one izvanjske, tako i one nutarnje.”[2]

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Mi smo Ehli-bejt, koje je Bog očistio, koji su iz stabla vjerovjesništva, i mjesto spuštanja poslanstva, i mjesto silaska meleka, i kuća milosti, i rudnik znanja.”[3]

Parnjak Kur'ana

4. U Muslimovom Sahihu od Zejda ibn Erkama se prenosi: “Jednoga dana, kod izvora koji se zvaše Hom, negdje između Mekke i Medine, ustade Poslanik Božiji, s.a.v.a., da nam se obrati. Hvalio je i slavio Boga, te savjetovao i opominjao, a potom je rekao: ‘A sad: O ljudi, znajte da sam ja samo čovjek. Izaslanik Gospodara moga samo što nije došao, pa ću mu se odazvati. A vama ostavljam dragocjenosti dvije, prva od njih je Knjiga Božija – u njoj su uputa i svjetlo. Zato uzmite Knjigu Božiju i čvrsto je držite. Potom je upućivao na Knjigu Božiju i privoljavao na nju, a onda je rekao: ‘I moj Ehli-bejt – Bogom vas opominjem u pogledu moga Ehli-bejta, Bogom vas opominjem u pogledu mog Ehli-bejta, Bogom vas opominjem u pogledu moga Ehli-bejta!'”[4]

Najbolji ljudi

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “O Fatima, mi smo porodica (Ehli-bejt) kojoj je Bog podario sedam odlika koje nisu podarene nikome prije nas niti će biti podarene ikome poslije nas: Ja sam Pečat poslanika, i najčasniji poslanik kod Boga, i najdraže stvorenje Bogu, i ja sam otac tvoj. Oporučenik moj je oporučenik najbolji i Bogu najdraži, a on je muž tvoj. Šehid naš je šehid najbolji i Bogu najdraži, a on je amidža tvoj, Hamza ibn Abdi-l-Muttalib, a on je amidža oca tvoga i amidža muža tvoga. Od nas je onaj što dva krila zelena ima pa s melecima u Džennetu leti gdje god poželi, a on je sin amidže oca tvoga i brat muža tvoga (Džafer ibn Ebi Talib). Od nas su dva unuka ummeta ovog, a oni su tvoji sinovi Hasan i Husejn, i oni su predvodnici mladića Dženneta, a otac njihov – tako mi Onoga Ko me je s Istinom poslao – bolji je od njih. O Fatima – tako mi Onoga Ko me je s Istinom poslao – od njih je Mehdi (Upućivalac) ummeta ovog!”[5]

Oni kojima je povjerena vlast

Kur'an

6. “O vi koji uzvjerovaste, pokorite se Bogu, i pokorite se Poslaniku i onima od vas kojima je povjerena vlast! Pa ako se u nečemu sporili budete, iznesite to onda pred Boga i Poslanika, ako u Boga i u Onaj svijet vjerujete! To vam je bolje i rješenje najljepše.”[6]

Predaje

7. Imam Ali, mir neka je s njim, je rekao: “Poslanik Božiji, s.a.v.a., je rekao: ‘Drugovi moji su oni koje je Bog povezao sa Sobom i sa mnom i o kojima je objavio: O vi koji uzvjerovaste, pokorite se Bogu, i pokorite se Poslaniku!, pa ako se budete bojali sporenja u nečemu, pa iznesite to pred Boga i Poslanika i vlastodršce!’ Upitah: ‘O Poslaniče Božiji, ko su ti?’ On odgovori: ‘Ti si prvi od njih!'”[7]

Ehlu-z-Zikr

8. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao o ajetu: „Zato pitajte Ehlu-z-Zikr, ako ne znate!“[8] – “Ez-Zikr” sam ja, a Imami su “Ehlu-z-Zikr!”[9]

Sigurnost stanovnika Zemlje

9. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zvijezde pružaju sigurnost stanovnicima Neba: kada nestane zvijezda, nestat će i stanovnika Neba. A moj Ehli-bejt pruža sigurnost stanovnicima Zemlje, pa kada nestane moga Ehli-bejta, nestat će i stanovnika Zemlje.”[10]

Rudnik poslanstva

10. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Mi, Ehli-bejt, stablo smo vjerovjesništva i rudnik poslanstva; niko od stvorenja nije bolji od moga Ehli-bejta, osim mene!”[11]

Mir s njima je mir s Poslanikom, s.a.v.a., a rat protiv njih je rat protiv njega

11. U Tirmizijevom Sunenu od Zejda ibn Erkama se prenosi: “Uistinu je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao Aliju, Fatimi, Hasanu i Husejnu, mir s njima: ‘Ja sam u ratu protiv onoga ko protiv vas ratovao bude, i u miru s onim ko sa vama u miru bude!'”[12]

Vjera s njima otpočinje i s njima se pečati

12. U El-Mu‘džemu-l-evsatu od Umera ibn Alija se od njegovog oca Imama Alija, mir neka je s njim, prenosi da je upitao Poslanika, s.a.v.a.: “Da li je Mehdi od nas ili od nekog drugog, o Poslaniče Božiji?“ On je odgovorio: „Od nas. Bog će s nama zapečatiti, kao što je s nama i otpočeo, s nama će ljudi od mnogoboštva izbavljeni biti, s nama će Bog srca njihova nakon otvorenog neprijateljstva izmiriti, kao što je s nama srca njihova nakon neprijateljstva mnogoboštva zbližio.”[13]

S njima se niko ne može porediti

13. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Mi smo Ehli-bejt, niko se s nama ne može porediti!”[14]

14. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Mi smo Ehli-bejt, niko nam nije ravan. Ko nama neprijateljstvo iskaže, taj je Bogu neprijateljstvo iskazao.”[15]


[1] El-Ahzab, 33.

[2]El-Firdevs, sv. 1, str. 54, predaja 144.

[3]Ed-Durru-l-mensur, sv. 6, str. 606.

[4]Sahihu Muslim, sv. 4, str. 1873, predaja 2408.

[5]El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 3, str. 57, predaja 2675.

[6] En-Nisa, 59.

[7] Ševahidu-t-tenzil, sv. 1, str. 189, predaja 202.

[8] En-Nahl, 43.

[9]El-Kafi, sv. 1, str. 210, predaja 1.

[10] Fedailu-s-sahabe libni Hanbel, sv. 2, str. 671, predaja 1145.

[11] El-Emali li-š-Šedžeri, sv. 1, str. 154.

[12]Sunenu-t-Tirmizi, sv. 5, str. 699, predaja 3870.

[13]El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 1, str. 57, predaja 157.

[14]El-Firdevs, sv. 4, str. 283, predaja 6838.

[15]Iršadu-l-kulub, str. 404.