Preuzeto iz zbirke hadisa “Mudrosti vjerovjesnika”

Božije samoobavezivanje milošću
1. Kur'an: “A kada ti dođu oni koji u riječi naše vjeruju, ti reci: ‘Mir vama! Gospodar vaš je sam sebi propisao da mude milostiv: ako neko od vas kakvo ružno djelo iz neznanja učini, pa se poslije pokaje i popravi – pa, On zaista prašta i samilostan je.’”
2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Bog nije stvorio ništa, a da nije stvorio što će ga nadjačati; tako, stvorio je milost Svoju koja nadjačava srdžbu Njegovu.”

Prostranstvo milosti Boga Svevišnjeg
3. Kur'an: “A ako ti oni ne budu vjerovali, ti reci: „Gospodar vaš je neizmjerno milostiv, ali kazna Njegova neće mimoići narod griješni.”
4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada biste znali veličnu milosti Boga Višnjeg, vi biste se sigurno u nju pouzdali.”
5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista, Bog Svevišnji stvorio je stotinu milosti; samo jedna milost je među robovima Njegovim kojom su oni milostivi jedni prema drugima, dok je prijateljima Svojim ostavio preostalih devedest devet.”

Ono što uzrokuje milost Boga Svevišnjega
6. Kur'an: “A ova Knjiga koju objavljujemo je blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala.”
7. Allahov Poslanik, s.a.v.a., kada mu je neko rekao: “Želim da mi se smiluje Gospodar moj”, kazao je: “Smiluj se sebi i smiluj se Božijim stvorenjima, pa će se Bog smilovati tebi!”
8. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Tražite milost Božiju poslušnošću Njemu, koju vam je naredio!”