Fatimina imena

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, moja kćerka nazvana je Fatima zato što će Allah, dž.š., nju i onoga ko nju voli udaljiti od Džehennema!”[1]

2. Imam Sadik: “Fatima, neka su Božiji selami s njom, ima kod Allaha devet imena: Fatima (ona koja odbija od Džehennema), Siddika (Iskrena), Mubareka (Blagoslovljena), Tahira (Čista), Zekijja (Bezgriješna), Redijja (Zadovoljna), Merdijja (Ona kojom je Allah zadovoljan), Muhaddisa (Ona koja razgovara sa melecima) i Zehra (Blistajuća).”[2]

3. Ammar: “Pitao sam Imama Sadika zašto je Fatima nazvana Zehra. On reče: ‘Zato što bi kada stane u mihrab, njeno svjetlo svijetlilo stanovnicima neba kao što nebeske zvijezde svijetle stanovnicima Zemlje.’”[3]

 

Fatima je dio Vjerovjesnika

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Fatima je dio mene, ko nju obraduje, sigurno je i mene obradovao, ko nju ražalosti, sigurno je i mene ražalostio. Fatima mi je najdraža od svih ljudi!”[4]

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je Fatima dio mene, ona je moja radost, ona je svjetlo mojih očiju i plod srca moga! Žalosti me ono šta nju žalosti, veseli me ono šta nju veseli. Zaista, ona će mi se prva pridružiti od moje porodice.”[5]

 

Fatima je predvodnica žena svih svjetova

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Moja kći Fatima je predvodnica žena svih svjetova.”[6]

7. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Fatima je predvodnica džennetskih žena.”[7]

8. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Moja kći Fatima je predvodnica žena svih svjetova, od prvih do posljednjih.”[8]

Božija srdžba zbog Fatimine srdžbe

9. Božiji Poslanik, s.a.v.a., Fatimi: “Zaista se Allah rasrdi zbog tvoje srdžbe i bude zadovoljan zbog tvoga zadovoljstva.”[9]

[1]Emali-t-Tusi, 300.
[2]Emali-s-Saduk, 474/18.
[3]Me‘ani-l-ahbar, 64/15.
[4]El-Bihar, 43/23/17.
[5]Emali-s-Saduk, 394/18.
[6]El-Bihar, 43/22/13.
[7]Musned ibn Hanbel, 3/80.
[8]Nuru-s-sekalejn, 1/338/135.
[9]Kenzu-l-‘ummal, 37725.