Ljubav i mržnja prema Aliju

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ljubav prema Aliju sagorijeva grijehe kao što vatra guta drva.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah nije učvrstio ljubav prema Aliju u srcu vjernika – koji  se i pored toga poklizne – a da mu Allah nije učvrstio korak na Sirat-ćupriji na Sudnjem danu.”[2]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a., Aliju: “Ne voli te niko osim vjernika i ne mrzi te niko osim licemjera.”[3]

Ali je predvodnik pravednika

4.Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je predvodnik čestitih i ubica nečasnih, pomognut je onaj ko ga pomaže, a ostavljen je onaj ko ga napušta.”[4]

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Objavljeno mi je da je Ali prvak muslimana, predvodnik bogobojaznih i vođa spašenih.”[5]

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista me je Allah, dž.š., u vezi sa Alijem ibn Ebi Talibom obavezivao. Rekao sam: ‘O moj Gospodaru, reci mi?’ On reče: ‘Slušaj!’ Rekao sam: ‘Slušam.’ ‘Zaista je Ali zastava upute, predvodnik Mojih prijatelja i svjetlo onome ko Mi je pokoran, on je riječ kojom sam obavezao bogobojazne. Ko voli njega – voli Mene, ko je njemu pokoran – Meni je pokoran!’”[6]

 

Ali je moj opunomoćenik

7. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je Ali ibn Ebi Talib moj brat, opunomoćitelj, pomagač i nasljednik u mojoj porodici. On će dugove moje isplatiti i obećanje moje će ispuniti, o Beni Hašime!”[7]

8. Božiji Poslanik, s.a.v.a., pokazujući na Alija: “Zaista, ovaj je moj brat, opunomoćitelj i nasljednik moj među vama, zato ga slušajte i pokoravajte mu se!”[8]

 

Kome sam ja zaštitnik i Ali mu je zaštitnik

8. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kome sam ja zaštitnik, tome je i Ali zaštitnik.”[9]

9. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, Ali je od mene i ja sam od njega i on je zaštitnik svih vjernika.”[10]

10. Abdurrahman ibn Ebi Lejla: “Vidio sam Alija u Kufi kako zaklinje ljude: ‘Zaklinjem vas Allahom, dž.š., neka ustane i posvjedoči onaj od vas ko je čuo Božijeg Poslanika na Gadir Humu da je rekao: Kome sam ja zaštitnik, onome je i Ali zaštitnik.’” Reče Abdurrahman: “Ustalo je dvanaest boraca sa Bedra. Kao da ih i sada vidim i čujem, jednog po jednog, kako rekoše: ‘Svjedočimo da smo čuli Božijeg Poslanika, s.a.v.a., kako je rekao na Gadir Humu: Zar nisam preči vjernicima?… Mi smo rekli: Da, Božiji Poslaniče. Onda on reče: Kome sam ja zaštitnik, onome je i Ali zaštitnik!’”[11]

 

Ali je sa Istinom i Kur'anom

11. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je sa Istinom i Istina je sa Alijem, gdje god se on nalazi i ona je tu!”[12]

12. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Istina je sa Alijem, gdje god da se zaputi.”[13]

13. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je sa Kur'anom i Kur'an je sa Alijem, neće se razdvojiti sve dok ne dođu meni na Havd.”[14]

14. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je sa Istinom i sa Kur'anom, a Istina i Kur'an su sa Alijem, oni se neće razdvajati sve dok ne dođu meni na Havd.”[15]

 

Ali je kapija Poslanikovog znanja

15. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ja sam grad znanja, a Ali je njegova kapija. Ko bude htio znanje, neka uđe na njegovu kapiju.”[16]

16. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ja sam kuća mudrosti, a Ali je njezina kapija.”[17]

17. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nakon mene u mom ummetu Ali je najbolji sudija i najučeniji čovjek.”[18]

 

Ja i Ali smo od istog stabla

18. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ja i Ali smo od istog stabla, a drugi ljudi su od različitih stabala.”[19]

19. Božiji Poslanik, s.a.v.a., obraćajući se Aliju: “Ti si moj brat na Ovome i na Onome svijetu.”[20]

20. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je od mene i ja sam od njega.”[21]

21. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je meso Alija od moga mesa i krv njegova je od moje krvi.”[22]

22. Džabir: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., bio je na Arefatu, a Ali je sjedio okrenut njemu, te reče: ‘O Ali, priđi mi bliže i stavi svoju ruku na moju. O Ali, ja i ti smo stvoreni od jednog drveta. Ja sam korijen, ti si stablo, a Hasan i Husejn su grane. Svakoga ko se uhvati za granu ovog stabla Allah će uvesti u Džennet.’”[23]

 

Još nekoliko hadisa

23. Božiji Poslanik, s.a.v.a., obraćajući se Aliju: “Ti si meni isto što i Harun Musau, osim što nema vjerovjesnika nakon mene.”[24]

24. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kada su spomenuti vlast i hilafet u njegovom prisustvu: “Ako prepustite to Aliju, naći ćete ga kao onoga koji upućuje, koji je upućen i koji će vas voditi ispravnim putem.”[25]

25. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko želi da vidi Adema u njegovom znanju, Nuha u njegovom razumijevanju, Ibrahima u njegovoj izdržljivosti, Jahjaa ibn Zekerijja u njegovom isposništvu, Musaa ibn Imrana u njegovoj žestini – neka gleda u Alija ibn Ebi Taliba.”[26]

26. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je prvak vjernika.”[27]

27. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je stub vjere.”[28]

28. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko uznemiri Alija, zaista je i mene uznemirio.”[29]

29. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je matica vjernika, a imetak je matica licemjera.”[30]

30. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Pravo Alija kod ovoga ummeta je kao pravo oca kod djeteta.”[31]

31. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je povjerenik moje tajne.”[32]

32. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, Ali i njegove pristalice su na Sudnjem danu pobjednici.”[33]

 

Zaista, ja…

33. Imam Ali: “Zaista, ja vas ne potičem na pokornost, osim na onu u kojoj prednjačim pred vama, niti vas odvraćam od grijeha, osim od onog kojeg sam se ustegao prije vas.”[34]

34. Imam Ali: “Zaista sam ja, o ljudi, među vama kao Harun među pripadnicima faraonove porodice, kao kapija Hitta među Benu Israilom, kao Nuhov brod u njegovom plemenu! Ja sam velika vijest, najveći kazivatelj istine i ubrzo ćete saznati ono što vam je obećeno.”[35]

35. Imam Ali: “Zaista ja nisam nikad pobjegao sa bojnoga polja i niko se nije sa mnom borio, a da nisam zemlju natopio njegovom krvlju.”[36]

 

Ja…

36. Imam Ali: “Ja sam onaj koji prezreo Ovaj svijet.”[37]

37. Imam Ali: “Ja sam pravi brat Božijeg Poslanika, prethodnik u islamu, rušitelj kipova, borac protiv nevjernika, onaj koji obuzdava neprijatelje vjere.”[38]

38. Imam Ali: “Ja sam zastava upute, utočište bogobojaznosti, mjesto darežljivosti, more velikodušnosti i visoka planina razuma.”[39]

39. Imam Ali: “Ja sam onaj koji upućuje i onaj koji je upućen. Ja sam otac siročadi i siromaha i muž udovica. Ja sam utočište svakom slabom i oslonac svakom preplašenom. Ja sam predvodnik vjernika ka Džennetu. Ja sam čvrsto Božije uže, ja sam najčvršća Božija veza i riječ bogobojaznosti. Ja sam Božije oko, i Njegov jezik istinitosti, i ruka Njegova.”[40]

40. Imam Ali: “Ja sam prvi koji je prihvatio islam.”[41]

41. Imam Ali: “Ja sam prvi koji je klanjao sa Vjerovjesnikom, s.a.v.a.”[42]

 

Znanje Imama Alija

42. Imam Ali u govoru koji je održao nakon što mu je data prisega na hilafet: “O ljudi, pitajte me prije nego što me izgubite! Pitajte me, jer zaista je kod mene prvo i posljednje znanje. Kunem se Allahom, ako bi zasjeo na položaj sudije, sudio bi sljedbenicima Tevrata po Tevratu…” Potom je rekao: “Pitajte me prije nego što me izgubite. Tako mi Onoga Koji rascjepljuje zrno i Koji je stvorio dušu, ako biste me pitali ajet po ajet, rekao bih vam kada je objavljen i o kome je objavljen!”[43]

43. Imam Ali: “Znanje čuvam skriveno u prsima. Ako bih ga objelodanio, drhtali biste poput konopaca za kofu u dubokom bunaru.”[44]

[1]Kenzu-l-‘ummal, 33021.
[2]Kenzu-l-‘ummal, 33022.
[3]Kenzu-l-‘ummal, 32878.
[4]Kenzu-l-‘ummal, 32909.
[5]Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 2/258/775.
[6]Nuru-s-sekalejn, 5/73/74.
[7]Emali-t-Tusi, 602/1244.
[8]Kenzu-l-‘ummal, 36419.
[9]Tarih Dimešk, dioposvećen Imamu Aliju, 1/366/461.
[10]Kenzu-l-‘ummal, 32938.
[11]Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 2/11/506.
[12]Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 2/297.
[13]El-Kafi, 1/294/1.
[14]Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 3/124.
[15]Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 3/125.
[16]Kenzu-l-‘ummal, 32979.
[17]Kenzu-l-‘ummal, 32889.
[18]Emali-s-Saduk, 440/20.
[19]Kenzu-l-‘ummal, 32943.
[20]Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 1/105/145.
[21]Sunen Ibn Madždže, 119.
[22]Kenzu-l-‘ummal, 32936.
[23]Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 1/129/179.
[24]Kenzu-l-‘ummal, 32881.
[25]Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 3/69/1110.
[26]Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 2/280/804.
[27]El-Kafi, 1/294/1.
[28]El-Kafi, 1/294/1.
[29]El-Bihar, 5/69/1.
[30]Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 2/260/778.
[31]El-Bihar, 36/5/1.
[32]Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 2/311/815.
[33]Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 2/348/851.
[34]Gurerul-hikem, 3781.
[35]Tenbihu-l-havatir, 2/41.
[36]Nuru-s-sekalejn, 2/139/37.
[37]Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 3/202/1253.
[38]Gureru-l-hikem, 3761.
[39]Nehdžu-s-se‘ade, 3/79.
[40]Et-Tevhid, 164/2.
[41]Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 1/47/85.
[42]Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 1/47/84.
[43]El-Iršad, 1/35.
[44]Nehdžu-s-se‘ade, 1/42.