Kur'an: “A Mi nijedan narod nismo kaznili dok Poslanika nismo poslali!”[1]

Kur'an: “Da svako ko će stradati sa dokazom strada i svako ko ostaje živ sa dokazom ostane živ.”[2]

1. Imam Ali: “Snaga dokaza je veća od snage vlasti.”[3]

2. Imam Ali: “Onome čiji je govor ispravan, dokaz je jak.”[4]

3. Imam Bakir kada je bio upitan o dokazu Božijem nad robovima: “Da govore o onome što znaju i da stanu kod onoga što ne znaju.”[5]

4. Imam Sadik: “Allah, dž.š., će se pozivati protiv ljudi ono što im je dao i ono s čime ih je upoznao.”[6]

5. Imam Sadik: “Ko sumnja ili pretpostavlja pa radi na osnovu toga, Allah, dž.š., će mu pobrisati djela jer je Allahov dokaz jasan.”[7]

 

Jedino Allah posjeduje potpun dokaz

Kur'an: “Reci: ‘Jedino Allah ima potpun dokaz, i da On hoće, svima bi na Pravi put ukazao!’”[8]

6. Imam Sadik o Božijim riječima Jedino Allah ima potpun dokaz kaže: “Na Sudnjem danu Uzvišeni Allah će pitati roba: ‘Moj robe, da li si znao?’ Ako kaže: ‘Da’, u tom slučaju će ga pitati: ‘Zašto nisi radio po onome što si znao?!’ Ako bude rekao: ‘Nisam znao’, onda će ga pitati: ‘Zašto nisi naučio da bi po tome radio?!’ Ovim bude pobijeđen i to je potpuni dokaz.”[9]

7. Imam Sadik: “Dokaz Božiji je bio prije stvorenja, sa stvorenjima i bit će nakon stvorenja.”[10]

 

Najčvršći i najrječitiji dokaz

Kur'an “…o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. A Allah je silan i mudar.”[11]

8. Imam Ali: “O ljudi, zaista Uzvišeni Allah nema postojanijeg i čvršćeg dokaza na Zemlji od našega Poslanika, Muhammeda, s.a.v.a., niti izraženiju mudrost od Knjige Njegove, Časnoga Kur'ana.”[12]

9. Imam Ali: “Zaista Uzvišeni Allah nema na Zemlji dokaza niti mudrosti izraženije od Knjige Njegove.”[13]


[1]El-Isra, 15.

[2]El-Enfal, 42 (Pogledati: El-Bekare, 256 i 286; El-A‘raf, 42; El-Enfal, 42; Et-Tevba, 115; Ta-ha, 134; El-Hadž 71; Eš-Šu‘ara, 208-209; El-Kasas, 46 i 59; Et-Talak, 7).

[3]Gureru-l-hikem, 6781.

[4]Ibid, 8482.

[5]Et-Tevhid, 459/27.

[6]Ibid, 410/2.

[7]El-Kafi, 2/400/8.

[8]El-En‘am, 149.

[9]El-Bihar, 2/29/10.

[10]El-Kafi, 1/177/4.

[11]En-Nisa, 165.

[12]Gureru-l-hikem, 11004.

[13]Nehdžu-s-se‘ade, 1/347.