1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko prenese mome ummetu hadis kojim će oživjeti sunnet ili naškoditi novotariji, osiguran mu je Džennet.”[1]

2. Imam Bakir: “Zaista naši govori oživljavaju srca.”[2]

3. Imam Bakir: “Jedan hadis preuzet od istinoljubiva čovjeka bolji je za tebe od Ovoga svijeta i onoga šta je na njemu.”[3]

4. Imam Sadik: “Položaje ljudi kod nas cijeni po brojnosti hadisa koje prenose od nas.”[4]

 

Muhaddis (prenosilac hadisa)

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a., tri puta je ponovio: “Moj Bože, smiluj se mojim halifama.” Upitaše: “O Božiji Poslaniče, ko su tvoje halife?” On reče: “Oni koji stižu do mojih hadisa i mog sunneta, a potom njima poučavaju moj ummet.”[5]

6. Imam Sadik: “Prenosilac hadisa koji poznaje vjeru bolji je od hiljadu pobožnih ljudi koji ne poznaju vjeru i ne prenose hadise.”[6]

 

Nagrada za onoga ko zapamti četrdeset hadisa

7. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko od moga ummeta upamti četrdeset hadisa od kojih će imati koristi u svojoj vjeri, Allah će ga proživjeti na Sudnjem danu kao fakiha i znalca.”[7]

 

Razumijevanje hadisa

8. Imam Ali: “Držite se razumijevanja hadisa, a ne prenošenja.”[8]

9. Imam Ali: “Težnja priglupih je prenošenje, a težnja znalaca je razumijevanje.”[9]

10. Imam Sadik: “Jedan hadis koji razumiješ bolji je od hiljadu koje preneseš.”[10]

 

Opomena za lažno pripisivanje Poslaniku

11. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko namjerno slaže na mene, neka zauzme svoje mjesto u Džehennemu.”[11]

12. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Jedan od najvećih grijeha je da čovjek pripiše meni ono što nisam rekao.”[12]

 

Zabrana poricanja onoga što ne znaš da je netačno

13. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se susretne sa hadisom od mene i odbije ga, ja ću mu biti neprijatelj na Sudnjem danu. Zato, kada se susretnete sa hadisom kojeg ne poznajete, recite: ‘Allah najbolje zna.’”[13]

 

Ispravnost hadisa i njegovo podudaranje sa Kur'anom

14. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Uporedi moj govor sa Allahovom Knjigom i ako se podudara sa njom, on je od mene i ja sam ga izrekao.”[14]

15. Imam Sadik: “Ono što se od hadisa ne podudara sa Kur'anom, to je lažno.”[15]

 

Ispravnost hadisa i njegovo podudaranje sa fitretom

16. Imam Bakir: “Hadis koji vam dođe od Poslanikove porodice i srca vam smekšaju pred njim, prihvatite, a onaj hadis od kojeg vam se srca stegnu i osjećate ga kao stranog, prepustite Allahu, Poslaniku i učenjaku iz Ehli-bejta.”[16]

 

Ispravnost hadisa i njegovo podudaranje sa istinom

17. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Hadis koji vam stigne od mene i u saglasnosti je sa istinom ja sam i rekao. Hadis koji vam dođe od mene i nije u saglasnosti sa istinom, ja nisam izrekao. Ja ne govorim ništa osim istine.”[17]

 

Dozvola prenošenja hadisa po značenju

18. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema smetnje u tome da prenosiš hadise kada dijelovima zamijeniš mjesta, ako im ne promijeniš značenje.”[18]

19. Muhammed ibn Muslim: “Rekao sam Imamu Sadiku: ‘Čujem od vas hadis i nekada ga skratim ili produžim.’ Imam reče: ‘Ne smeta, ako preneseš značenje.’”[19]

 

Šta treba poštivati pri prenošenju hadisa

20. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Mom ummetu govorite samo hadise koje mogu razumjeti.”[20]

21. Imam Ali: “Da li volite da Allaha i Poslanika smatraju lažovima?! Govorite ljudima hadise koje mogu razumjeti, a ustežite se od hadisa koje će poreći.”[21]

 

Teškoća razumijevanja nekih hadisa

22. Imam Sadik: “Zaista su naši govori teški i otežani, mogu ih ponijeti samo bliski melek, ili poslani vjerovjesnik, ili rob čije je srce Allah iskušao imanom, ili utvrđeni grad.” Amr reče: “Pitao sam Šuajba, prenosioca hadisa: ‘O Ebu-l-Hasan, šta je utvrđeni grad?’ On reče: ‘Isto sam pitao Imama Sadika i on mi je rekao da je to postojano i prostrano srce.’”[22]

 

Obuhvatnost Knjige i sunneta

23. Ebu Usame: “Bio sam kod Imama Sadika zajedno sa čovjekom iz Mugajrije koji je Imama pitao o sunnetima. Imam reče: ‘Nema stvari za kojom potomstvo Ademovo ima potrebu, a da nije o njoj od strane Allaha i Poslanika Njegova došao sunnet. Da nije tako, ono što je navedeno kao dokaz protiv nas ne bi bilo navedeno.’ Čovjek iz Mugajrije upita: ‘Šta je kao dokaz doneseno protiv nas?’ Imam Sadik reče: ‘Riječi Njegove: ‘Danas sam vam vjeru vašu usavršio i upotpunio sam blagodat Svoju prema vama.’’”[23]

 

Hadisi nejasnog značenja

24. Imam Rida: “Među našim hadisima ima manje jasnih hadisa, kao što postoje i manje jasni ajeti, a ima i jasnih hadisa, kao što postoje i jasni ajeti. Zato, manje jasne hadise tumačite jasnim hadisima i ne slijedite manje jasne hadise bez jasnih, inače ćete zalutati.”[24]


[1]El-Bihar, 2/152/43.

[2]Ibid, 2/144/5.

[3]Emali-l-Mufid, 42/10.

[4]El-Bihar, 2/150/24.

[5]Emali-s-Saduk, 152/4.

[6]El-Bihar, 2/145/9.

[7]Ibid, 2/156/10.

[8]Kenzu-l-fevaid, 2/31.

[9]El-Bihar, 2/160/13.

[10]Me‘ani-l-ahbar, 2/3.

[11]Emali-t-Tusi, 227/398.

[12]Kenzu-l-‘ummal, 29255.

[13]El-Bihar, 2/212/114.

[14]Kenzu-l-‘ummal, 907.

[15]El-Kafi, 1/69/4.

[16]El-Bihar, 2/189/21.

[17]Me‘ani-l-ahbar, 390/30.

[18]Kenzu-l-‘ummal, 29179.

[19]El-Bihar, 2/164/24.

[20]Kenzu-l-‘ummal, 29284.

[21]El-Bihar, 2/77/60.

[22]Me‘ani-l-ahbar, 189/1; Emali-s-Saduk, 13/6.

[23]El-Bihar, 2/169/3.

[24]‘Ujunu ahbari-r-Rida, 1/290/39.