1. Isa: “Ko mnogo tuguje, tijelo će mu oboljeti.”[1]

2. Imam Ali: “Tuga je pola starosti.”[2]

3. Imam Ali: “Briga topi tijelo.”[3]

4. Imam Sadik: “Žalosti su slabosti srcâ kao što su bolesti slabosti tijelâ.”[4]

 

Činioci koji uzrokuju tugu

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onome ko bude gledao šta je u rukama ljudi produžava se tuga, pa žaljenje biva trajanije.”[5]

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kako često kratka zadovoljstva strasti za sobom povlače dugu tugu!”[6]

7. Imam Ali: “Ko se rasrdi na onoga ko mu ne može nanijeti štetu, produžuje svoju tugu i muči svoju dušu.”[7]

8. Imam Ali: “Nisam vidio nepravednika, a da je sličniji onome kome je nanesena nepravda, kao što je zavidnik: – njegova duša je smorena, srce zbunjeno i tuga stalna.”[8]

9. Imam Ali: “Ko učini propuste u djelu, suočit će se sa žaljenjem.”[9]

10. Imam Ali: “Čuvaj se uzrujanosti, jer ona prekida nadu, slabi djelo i donosi tugu.”[10]

 

Činioci koji uklanjaju tugu

Kur'an: “I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici.”[11]

11. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah je Svojom mudrošću i dobrotom dao osvježenje i radost u čvrstom uvjerenju i zadovoljstvu, a tugu i zabrinutost u sumnji i nezadovoljstvu (Bogom).”[12]

12. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “O ljudi, Ovaj svijet je kuća tuge, a ne kuća radosti, kuća propasti, a ne kuća blagostanja, zato onoga ko je istinski spoznao Ovaj svijet nisu zavarale njegove nade, niti su ga ožalostile njegove nesreće.”[13]

13. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “U rečenici Nema snage niti moći osim u Allaha nalazi se izlječenje za devedeset i devet bolesti, od kojih je najmanja tuga.”[14]

15. Ibn Abbas: “Nakon riječi Božijeg Poslanika, s.a.v.a., za mene nijedna riječ nije bila korisnija od pisma Alija ibn Ebi Taliba, koje mi je uputio. On mi je napisao: ‘Čovjek je tužan zbog onoga što nije ni mogao ostvariti, a raduje se onome što ga nije ni moglo zaobići. Zato, neka te raduje ono što ostvariš od svoga Ahireta i neka te rastuži ono što si propustio od njega. Ako stekneš nešto od Ovoga svoga svijeta, ne raduj se i ako propustiš nešto od njega, ne budi tužan. Neka ti briga bude radi onoga što dolazi nakon smrti. Selam!’”[15]

16. Imam Ali: “Kako samo čvrsto uvjerenje otklanja tuge!”[16]

17. Imam Ali: “Pranje odjeće otklanja tugu i brigu.”[17]

18. Imam Sadik: “Ako su sve stvari predodređene (kada i kaderom), pa čemu onda tugovati?!”[18]

19. Imam Sadik: “Žalio se jedan od poslanika Allahu na tugu i On mu je zapovijedio da jede grožđe.”[19]

20. Imam Sadik: “Koga snađe tuga kojoj ne poznaje uzrok, neka opere glavu.”[20]

 

Razlog tuge i radosti koji nema poznatog uzroka

21. Ebu Besir: “Došao sam sa jednim prijateljem do Imama Sadika i rekao sam mu: ‘Neka sam tebi žrtvovan, o sine Božijeg Poslanika! Ja sam ponekad tužan i veseo, a da ne znam razloga tome, kako to?!’ Imam Sadik reče: ‘Takva tuga i radost vama stiže od nas, jer ako nas zadesi tuga ili radost, ona isto i vas zadesi zato što smo mi i vi od jednog svjetla Allahovog, dž.š.’”[21]

22. Biharu-l-envar: “Prenosi se da je Imam upitan o čovjeku koji je tužan, a nepoznat mu je razlog tuge. On odgovori: ‘Kada ga to zadesi, neka zna da je njegov brat tužan. Isto je i kada je bez razloga veseo. Od Allaha tražimo pomoć u ispunjenju prava braće.’”[22]

 

Pohvalna tuga

23. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ničim se Allahu, dž.š., snažnije ne robuje kao dugom sjetom.”[23]

24. Imam Zejnu-l-Abidin: “Zaista Allah voli svako sjetno srce.”[24]

25. Imam Sadik: “Vjernik osvane tužan, dočeka noć tužan, i za njega nema dobra osim u tome.”[25]

26. Imam Sadik: “Kad je duša tužna radi nas i ožalošćena zbog nepravde prema nama, njeno disanje je tesbih, a tuga radi nas je ibadet.”[26]


[1]Emali-s-Saduk, 436/3.

[2]Tuhafu-l-‘ukul, 214.

[3]Gureru-l-hikem, 1039.

[4]Ed-Da‘vat, 118/276.

[5]A‘lamu-d-din, 294.

[6]Emali-t-Tusi, 533/1162.

[7]Tuhafu-l-‘ukul, 99.

[8]El-Bihar, 73/256/29.

[9]Nehdžu-l-belaga, izreka 127.

[10]De‘aimu-l-islam, 1/223.

[11]Junus, 62.

[12]Tuhafu-l-‘ukul, 6.

[13]A‘lamu-d-din, 343.

[14]Kurbu-l-isnad, 76/244.

[15]Metalibu-s-seul, 55.

[16]El-Bihar, 77/211/1.

[17]El-Hisal, 612/10.

[18]Emali-s-Saduk, 16/5.

[19]El-Mehasin, 2/362/2262.

[20]Ed-Da‘vat, 120/284.

[21]‘Ilelu-š-šerai‘, 93/2.

[22]El-Bihar, 74/227/20.

[23]Mekarimu-l-ahlak, 2/367.

[24]El-Kafi, 2/99/30.

[25]Ed-Da‘vat, 287/18.

[26]El-Kafi, 2/226/16.