Prava Uzvišenog Allaha

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista su prava Allahova, neka je uzvišena hvala Njega, veća od toga da bi ih robovi ispunili. Blagodati Allahove brojnije su od toga da bi ih robovi prebrojali. Međutim, vi omrknite i osvanite kajući se.”[1]

2. Imam Ali: “Dakako, Uzvišeni je odredio Svoje pravo nad Svojim robovima da Mu budu pokorni, a preuzeo je na Sebe da ih nagradi mnogostrukom naknadom kao znakom Svoje dobrote i preobilja koji Njemu dolikuju.”[2]

 

Prednost prava ljudi

3. Imam Ali: “Uzvišeni Allah je dao prednost pravima Njegovih robova nad Svojim pravima. Tako, svako ko bude poštivao prava Allahovih robova, time ispunjava i Allahova prava.”[3]

 

Najvažnija prava

4. Imam Ali: “Najveće od prava koje je Uzvišeni naložio jeste pravo vladara kod podanika i pravo podanika kod vladara.”[4]

 

Pravo braće

5. Imam Bakir: “Od prava koja vjernik ima kod svoga brata vjernika je to da mu utoli glad, pokrije ga odjećom, otkloni mu brigu, vrati mu dug i nakon njegove smrti da se brine o njegovoj ženi i djeci.”[5]

6. Imam Sadik: “Ko smatra velikom Allahovu vjeru, smatra velikim i pravo svoje braće. Ko olahko uzima Allahovu vjeru, ne drži ni svoje do braće.”[6]

7. Imam Sadik: “Ničim se Allahu ne robuje kao ispunjenjem prava vjernika.”[7]

8. Imam Sadik: “Vjernik kod vjernika ima sedam od Allaha, dž.š., propisanih prava za koja će ga On pitati šta je učinio sa njima: da mu bude velik u očima, da ga voli u srcu, da ga pomogne imetkom, da želi za njega ono što želi sebi, da smatra zabranjenim ogovarati ga, da ga obiđe za vrijeme bolesti, da mu isprati dženazu i da nakon njegove smrti o njemu ne govori ništa osim dobra.”[8]

9. Imam Sadik na pitanje o pravu vjernika: “Vjernik u vjernika ima sedamdeset prava. Ja ću tebi navesti samo neka: dok je on gladan da ti ne jedeš, dok je on go da ti ne budeš pokriven, te da budeš njegov vodič.”[9]

10. Imam Sadik govoreći o pravu vjernika kod vjernika: “Najmanje pravo njegovo je da želi za njega ono što želi za sebe i da mrzi za njega ono što mrzi za sebe.”[10]

11. Imam Askeri: “Onaj ko više bude poznavao prava braće i više se bude trudio da ih ispuni, višeg je položaja kod Allaha.”[11]


[1]Mekarimu-l-ahlak, 2/365/2661.

[2]Nehdžu-l-belaga, govor 216.

[3]Gureru-l-hikem, 4780.

[4]Nehdžu-l-belaga, govor 216.

[5]El-Kafi, 2/169/1.

[6]El-Bihar, 74/287/13.

[7]El-Kafi, 2/170/4.

[8]El-Hisal, 351/27.

[9]El-Kafi, 2/174/14.

[10]Ibid, 2/169/2.

[11]El-Ihtidžadž, 2/517/340.