Mjerilo za dobro i zlo

Kur'an: “Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji! Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate.”[1]

Kur'an: “Čovjek i proklinje i blagosilja; čovjek je doista nagao.”[2]

1. Imam Ali: “Nije dobro ono dobro poslije kojeg je Vatra, niti je zlo ono zlo poslije kojeg je Džennet. Svaka blagodat mimo Dženneta je beznačajna, a svako iskušenje mimo Džehennema je blagostanje.”[3]

2. Imam Ali: “ Uzvišeni Allah je doista spustio Knjigu upute u kojoj je je On objasnio dobro i zlo. Zato prihvatite stazu dobra i bit ćete na Pravom putu; i držite se daleko od smjera zla bit ćete na Pravom putu.”[4]

 

Veće zlo od samoga zla

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dvije su stvari od kojih nema većeg dobra: vjerovanje u Allaha i biti koristan Allahovim robovima. Dvije su stvari od kojih nema većega zla: pripisivanje Allahu sudruga i nanositi štetu Allahovim robovima.”[5]

4. Imam Ali: “Zaista, ništa nije gore od zla, osim kazne za njega, a ništa nije bolje od dobra, osim nagrade za njega.”[6]

5. Imam Ali: “Onaj koji čini zlo gori je od njega.”[7]

 

Ključevi zla

6. Imam Bakir: “Allah, dž.š., je postavio katance za zlo, a za ključeve tih katanaca postavio je alkohol. A laž je gora od alkohola.”[8]

7. Imam Sadik: “Srdžba je ključ svakoga zla.”[9]

 

Ono što u sebi objedinjuje sva zla

8. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Obraćajući se svojim šejtanima Iblis je rekao: ‘Držite se mesa, opijajućih napitaka i žena, jer ja ne nalazim ništa što objedinjuje zlo osim ove tri stvari.’”[10]

 

Čovjekova prožetost zlom

9. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Prisilite se na činjenje dobra i na tom putu borite se sa svojim dušama jer je zlo utkano u čovjekovo biće.”[11]

10. Imam Ali: “Natjeraj svoju dušu na prihvatanje dobrih vrlina jer su pokuđene osobine utkane u tebe.”[12]


[1]El-Bekare, 216.

[2]El-Isra, 11.

[3]Nehdžu-l-belaga, izreka 387.

[4]Ibid, govor 167.

[5]El-Bihar, 77/137/2.

[6]Nehdžu-l-belaga, govor 114.

[7]Ibid, izreka 32.

[8]El-Bihar, 72/236/3.

[9]Ibid, 73/263/4.

[10]El-Bihar, 73/62/293.

[11]Tenbihu-l-havatir, 2/120.

[12]Gureru-l-hikem, 2477.