Božija stranka

Kur'an: “Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike pa, Allahova strana će svakako pobijediti.”[1]

1. Imam Ali: “Da li te veseli da budeš u Božijoj, pobjedničkoj stranci? Budi bogobojazan i sve svoje poslove obavljaj dobro, jer Allah je sa onima koji su bogobojazni i čine dobra djela.”[2]

 

Šejtanova stranka

Kur'an: “Njima je ovladao šejtan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su šejtanova stranka, a šejtanova stranka će sigurno nastradati.”[3]

2. Imam Ali: “O ljudi, početak pojave smutnje su strasti koje se slijede. Ako bi istina bila ogoljena i jasna, ne bi bilo ni razmimoilaženja. Međutim, uzme se malo iz ovoga, malo iz onoga, potom se to pomiješa. Ovdje šejtan ovladava svojim prijateljima, a spašavaju se oni prema kojima je Allah još ranije bio dobrostiv.”[4]

3. Imam Ali opisujući dvoličnjake: “Oni su stranka šejtanova i pepeo vatre. ‘Oni su šejtanova stranka, a šejtanova stranka će sigurno nastradati.’”[5]

[1]El-Maide, 56.

[2]Gureru-l-hikem, 2828.

[3]El-Mudžadele, 19.

[4]El-Kafi, 1/54/1.

[5]Nehdžu-l-belaga, govor 194.