Stid

1. Imam Ali: “Stid je sredstvo ostvarenja svih ljepota.”[1]

2. Imam Ali: “Stid je ključ svakoga dobra.”[2]

3. Imam Ali: “Najrazumniji od ljudi je najstidljiviji.”[3]

4. Imam Ali: “Stid sprječava činjenje neprimjerenog djela.”[4]

5. Imam Ali: “Stidljivost je uzrok čednosti.”[5]

 

Stid i iman

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svaka vjera ima ćudoređe, a ćudoređe islama je stid!”[6]

7. Imam Sadik: “Nema imana onaj ko je bez stida!”[7]

 

Pokuđeni stid

8. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dva su oblika stida: razuman stid i nerazuman stid. Razuman stid je znanje, a nerazuman stid je neznanje.”[8]

9. Imam Ali: “Stidljivost je bliska uskraćivanju.”[9]

10. Imam Ali: “Stidljivost se isprječava opskrbi.”[10]

11. Imam Ali: “Ko se stidi istinitog govora, on je nerazuman.”[11]

 

Posljedice nepostojanja stidljivosti

12. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nije ostalo ništa od primjera poslanika, neka je mir s njima, osim govora ljudi: ‘Kada ne budeš imao stida, čini šta ti je volja.’”[12]

13. Imam Ali: “Ko se ne stidi ljudi, ne stidi se ni Allaha Uzvišenog.”[13]

 

Stid pred Allahom

14. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Stidi se Allaha kao što se stidiš svojih dobrih komšija, jer stid pred Allahom uvećava uvjerenje.”[14]

15. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svako od vas treba da se stidi dvaju meleka koji su sa vama kao što se stidite dvaju dobrih ljudi iz vašeg komšiluka koji su sa vama i dan i noć.”[15]

16. Imam Kazim: “Stidite se Allaha tajno, kao što se stidite ljudi javno.”[16]

 

Krajnji cilj stidljivosti

17. Imam Ali: “Vrhunac stidljivosti je da se čovjek stidi sam sebe.”[17]


[1]El-Bihar, 77/211/1.

[2]Gureru-l-hikem, 340.

[3]Ibid, 2900.

[4]Ibid, 1393.

[5]Ibid, 5527.

[6]Kenzu-l-‘ummal, 5757.

[7]El-Kafi, 2/106/5.

[8]El-Bihar, 77/149/75.

[9]Gureru-l-hikem, 6714.

[10]Ibid, 274.

[11]Ibid, 8650.

[12]‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/56/207.

[13]Gureru-l-hikem, 9081.

[14]El-Bihar, 78/200/28.

[15]Kenzu-l-‘ummal, 5751.

[16]Tuhafu-l-‘ukul, 394.

[17]Gureru-l-hikem, 6369.