Svjetlo prodornosti

1. Kur'an: “Zar je onaj koji je bio mrtva (srca), i koga Smo oživjeli i dali mu svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji kao da je u tminama iz kojih ne može izaći? A nevjernicima se čini lijepim ono što rade.”[1]

2. Kur'an: “O vi koji vjerujete, budite Allaha svjesni i u Poslanika Njegova vjerujte, On će vam dva udjela u milosti Svojoj darovati, i dat će vam svjetlo pomoću kog ćete ići, i oprostiće vam. A Allah prašta, i samilostan je.”[2]

3. Imam Zejnul Abidin u dovi: “I podari mi svjetlost pomoću koje ću se kretati međ ljudima, i pomoću nje u tami biti upućen, i kojom ću prosvjetliti sebi u sumnji i nejasnoći.”[3]

4. Imam Sadik: “Znanje se ne stiče podučavanjem, znjanje je svjetlost koja se daje u srce onoga koga Allah, s.v.t., hoće uputiti.”[4]

Svjetlost srca i svjetlost lica

5. Imam Ali: “Često šuti! Uvećat će ti se misao, prosvjetlit će ti se srce i ljudi će biti sigurni od tvojih ruku.”[5]

6. Imam Zejnul Abidin kada je upitan za razlog zbog kojeg oni koji noću bdiju imaju najljepša lica: “Zato što se oni osamljuju s Allahom, s.v.t., i On ih odjeva Svojim svjetlom.”[6]

7. Imam Sadik: “Tražio sam svjetlost srca pa sam ga našao u razmišljanju i plaču, tražio sam prelaz preko Sirata i nađoh ga u milostinji, tražio sam svjetlost lica i nađoh ga u noćnom namazu.”[7]

Sa svakom ispravnošću je i svjetlo

8. Poslanik, s.a.v.a.: “Namaz je svjetlo.”[8]

9. Poslanik, s.a.v.a.: “Svako ko izbaci jedan hitac na putu Božijem, to će mu biti svjetlo na Sudnjem danu.”[9]

10. Poslanik, s.a.v.a.: “Uči Kur’an, to ti je svjetlo na Zemlji i zaliha na nebesima.”[10]

11. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko istinito posvjedoči da bi time oživio pravo muslimana, bit će mu na Sudnjem danu data svjetlost lica dokle oči vide. Prepoznavat će ga stvorenja po imenu i porijeklu.”[11]

12. Imam Ali: “Zaista svaka istina ima svoju zbilju, a svaka ispravnost svoje svjetlo.”[12]

Svjetlost Sudnjega dana

13. Kur'an: “Na Dan kada budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama, i s desne strane njihove, svjetlo njihovo bude kretalo: ‘Muštuluk vama danas: džennetske bašče ispod čiji drveća rijeke teku u kojima ćete vječno boraviti – to je veliki uspjeh!’”[13]

14. Poslanik, s.a.v.a., je rekao čovjeku koji reče: “Volio bih da na Sudnjem danu budem proživljen u svjetlu.”: “Nemoj nikome nanijeti nepravdu, na Sudnjem ćeš danu biti proživljen u svjetlu.”[14]

[1]El-En'am, 122.

[2]El-Hadid, 28.

[3]Sahifa Sedžadija, dova 22.

[4]Biharul-Envar, 1/225/17.

[5]Gurerul-Hikem, 3725.

[6]‘Ileluš-Šeraje‘, 366/1.

[7]Mustedrekul-Vesail, 12/173/13810.

[8]Et-Tergibu vet-Terhib, 1/156/22.

[9]Et-Tergibu vet-Terhib, 2/281/18.

[10]Et-Tergibu vet-Terhib, 2/349/10.

[11]Biharul-Envar, 104/311/9.

[12]El-Kafi, 2/54/4.

[13]El-Hadid, 12.

[14]Kenzul-‘Ummal, 44154.