Srdžba je ključ svakoga zla

1. U djelu Et-Tergibu ve-t-terhib prenosi se od jednog od drugova Allahova Poslanika, s.a.v.a.: “Neko je rekao: ‘O Allahov Poslaniče, posavjetuj me!’ Rekao je: ‘Ne srdi se!’ ‘Ja sam’ – rekao je on – ‘razmišljao o onome što je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao i shvatio sam da srdžba sabire svekoliko zlo.’”[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Srdžba kvari vjerovanje kao što sirće kvari med.”[2]

Poticanje na obuzdavanje srdžbe

3. Kur'an: “Za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji, kada ih ko rasrdi, opraštaju.”[3]

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Onome ko obuzda srdžbu Bog vjerovanjem ispuni njegovu nutrinu.”[4]

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Niko neće ispiti gutljaj bolji u Boga od gutljaja srdžbe koji je progutao u ime Boga i za ljubav Njegovu.”[5]

Liječenje srdžbe

6. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao hazreti Aliju, mir s njim: “O Ali, ne srdi se! A kada se rasrdiš, sjedi i razmisli o svemoći Gospodara nad ljudima i Njegovoj trpeljivosti prema njima. A kada ti se kaže: ‘Boj se Boga!’, odbaci svoju srdžbu i vrati se svojoj trpeljivosti!”[6]

Pohvalna srdžba

7. Imam Ali, mir s njim, je rekao: “Vjerovjesnik, s.a.v.a., se nije ljutio iz razloga Ovoga svijeta, a kad bi se zbog Istine naljutio, niko ga ne bi prepoznao i njegovoj srdžbi se ništa ne bi moglo suprotstaviti sve dok se ne bi založio da Istina pobijedi.”[7]


[1]Et-Tergibu ve-t-terhib, sv. 3, str. 445, predaja 2.

[2] El-Kafi, sv. 2, str. 302, predaja 1.

[3] Eš-Šura, 37.

[4] El-Emali li-t-Tusi, str. 182, predaja 306.

[5] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 130, predaja 5819.

[6] Tuhafu-l-‘ukul, str. 14.

[7] El-Mehadždžetu-l-bejda’, sv. 5, str. 303.