Hasan ibn Ali, mir neka je na nj, nije proveo previše godina uz svoga veličanstvenoga djeda, budući da mu je bilo otprilike sedam godina kad je Poslanik islama, blagoslov i mir neka je na nj i njegove, preselio sa ovoga svijeta.

Nakon Poslanikove, mir i blagoslov neka je na nj i njegove, smrti, narednih skoro trideset godina proveo je uz svoga oca, Zapovjednika vjernika, mir neka je na nj, a nakon Alijevog, mir neka je na nj, šehadeta (40. h.g.), deset godina je obavljao dužnost Imama ummeta, da bi 50. godine po Hidžri bio, posredstvom Muavijine spletke, otrovan i preselio je kao šehid u 48. godini života. Sahranjen je na mezaristanu Bakija u Medini.

 

[1]Ibn Šehrašub, Menaqibi Ali ibn Ebi Talib, priredio i sastavio hadži sejjid Hašim Resul Mahalani, Qom, Muasese-ye entesharat Allame, sv. 4., str. 26; Šejh Mufid, Al-Iršad, Qom, Mektebeti basireti, str.187; Ibn Asir, Usdul-ghabet fil-ma'rifeti sehabet, Tehran, Mektebetul-islamiyye, sv. 2, str. 10; Hidžr ’Iskilani, Al-Isabati fil-temizi sehabet, Bejrut, Darul-Ihya al-terasul-‘arabi, 1328, sv. 1, str. 328.