Posredovanje na Ovome svijetu

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Posredujte, bit ćete nagrađeni.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onome ko posredovanjem ukloni neko zlo ili njime oživi neku korist, Uzvišeni Allah će učvrstiti korake na Dan kada će se noge izmicati.”[2]

3. Imam Sadik: “Posredovanje je zekat na položaj.”[3]

 

Posredovanje na Budućem svijetu

Kur'an: “Reci: ‘Jedino Allahu u cjelini pripada posredovanje, i jedino Njemu pripada vlast na Nebesima i na Zemlji, a poslije ćete se Njemu vratiti.’”[4]

Kur'an: “Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?!”[5]

Kur'an: “Niko ne posjeduje pravo posredovanja, osim onaj ko je od Milostivog zavjet uzeo.”[6]

Kur'an: “Toga dana će biti od koristi samo posredovanje onoga kome Milostivi dopusti i dozvoli da se za nekoga zauzme.”[7]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Moj šefa‘at za moj ummet je za onoga ko voli moju porodicu.”[8]

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sigurno ću činiti šefa‘at za onoga ko bude imao u srcu imana koliko i krilo muhe.”[9]

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada stignem do položaja ‘hvale dostojnog mjesta’, činit ću šefa‘at za velike griješnike iz moga ummeta i Allah će prihvatiti moj šefa‘at. Tako mi Allaha, neću činiti šefa‘at za onoga ko je uznemiravao moj porod.”[10]

7. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svaki vjerovjesnik je imao molbu zbog koje je činio dovu i tražio od Allaha njeno ispunjenje, ali ja sam sačuvao svoju molbu za šefa‘at moga ummeta na Sudnjem danu.”[11]

8. Imam Bakir o Allahovim riječima: Ubrzo će Gospodar tvoj tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti: “To je šefa‘at. Tako mi Allaha, to je šefa‘at. Tako mi Allaha, to je šefa‘at.”[12]

 

Oni kojima će biti uskraćeno posredovanje

9. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dvoje ljudi neće imati moj šefa‘at: vladar tiranin i otpadnik od vjere.”[13]

10. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Moj šefa‘at se odnosi na velike griješnike, osim mnogobožaca i nasilnika.”[14]

11. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Moj šefa‘at neće se odnositi na onoga koji svoj namaz smatra malim, niti će se, tako mi Allaha, takav meni pridružiti na Havdu.”[15]

12. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko ne vjeruje u moj šefa‘at, Allah mu ga neće ni darovati.”[16]

 

Potreba i prvih i posljednjih za šefa‘atom

13. Ebu Ejmen se obrati Imamu Bakiru riječima: “O Ebu Džafere! Vi obmanjujete ljude stalno govoreći: ‘Muhammedov šefa‘at, Muhammedov šefa‘at!’” Imama Bakira su ove riječi toliko rasrdile da mu se boja lica promijenila i rekao je: “Teško tebi, o Ebu Ejmene! Zar te prevarilo to što si sačuvao stomak i stidno mjesto?! Da vidiš strahote Sudnjega dana, sigurno bi uvidio potrebu za šefa‘atom Muhammeda, s.a.v.a.. Teško tebi! Da li će se zauzimati i za koga osim za onoga kome će Džehennem biti obavezan?!” Potom je rekao: “Nema nikoga ni od prvih ni od posljednjih, a da na Sudnjem danu neće imati potrebu za šefa‘atom Muhammeda, s.a.v.a.”[17]

 

Zagovornici

14. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Tri skupine će se zauzimati kod Allaha i njihovo zauzimanje će biti primljeno: vjerovjesnici, potom učenjaci, a potom šehidi.”[18]

15. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Šefa‘at pripada vjerovjesnicima, njihovim nasljednicima, vjernicima i melecima.”[19]

16. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Petero će se zauzimati: Kur'an, rodbina, povjerenje (držanje emaneta), vaš Poslanik i porodica vašega Poslanika.”[20]

17. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema spasonosnijeg zagovornika od pokajanja.”[21]

18. Imam Ali: “Zagovornik stvorenjima je djelovanje po istini i pridržavanje istinoljubivosti.”[22]

 

Sredstvo posredništva

Kur'an: “O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite sredstvom nekim i na Putu Njegovu se borite kako biste postigli što želite.”[23]

19. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Tražite od Allaha za mene položaj posredništva (vasileta). Ko bude tražio za mene taj položaj, moje zauzimanje za njega će biti dopušteno.”[24]

 

Ko je među ljudima najdostojniji posredovanja

20. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbliži meni sutra i najpreči da se zauzimam za njega je najistinoljubiviji od vas, onaj ko najbolje ispunjava preuzete obaveze, najbolji je u ahlaku i najbliži ljudima.”[25]

 

Posredovanje vjernika u mjeri njegova djela

21. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Među vjernicima ima onih koji će činiti šefa‘at drugima u mjeri broja pripadnika plemena Rebi‘a i Mudar, a vjernici koji će najmanje činiti šefa‘at činit će ga za trideset ljudi.”[26]

22. Imam Bakir: “Čovjek će se zauzimati za svoj pleme, neki drugi će se zauzimati za svoju porodicu, a neko treći zauzimat će se u mjeri svoga djela za dvojicu od ljudi, a i ovo je hvale vrijedan položaj.”[27]


[1]Ibid, 6489.

[2]Ibid, 6496.

[3]Tuhafu-l-‘ukul, 381.

[4]Ez-Zumer, 44.

[5]El-Bekare, 255.

[6]Merjem, 87.

[7]Ta-ha, 109(Pogledati: El-En‘am, 51 i 70; Es-Sedžde, 40; El-Enbija, 28).

[8]Kenzu-l-‘ummal, 39057.

[9]Ibid, 39043.

[10]Emali-s-Saduk, 242/3.

[11]El-Hisal, 29/103.

[12]El-Bihar, 8/57/72.

[13]El-Hisal, 63/93.

[14]Ibid, 355/36.

[15]El-Mehasin, 1/159/223.

[16]‘Ujunu ahbari-r-Rida, 1/136/35.

[17]El-Bihar, 8/38/16.

[18]El-Hisal, 156/197.

[19]El-Bihar, 8/58/75.

[20]Ibid, 8/43/39.

[21]El-Bihar, 8/58/75.

[22]Gureru-l-hikem, 5789.

[23]El-Maide, 35.

[24]Sahihu Muslim, 384.

[25]Emali-s-Saduk, 411/5.

[26]El-Bihar, 8/58/75.

[27]Ibid, 8/43/41.