Opća uputa

1. Kur'an: “Reče: ‘Gospodar naš je onaj koji je svemu onom što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga, uputio.’”[1]

2. Imam Sadik u vezi sa ajetom Mi mu pokazasmo…: “Mi Smo mu pokazali put, pa ili će ići njime ili će ga napustiti.”[2]

Oživljavanje upućivanjem

3. Kur'an: “A ako neko oživi nekog, kao da je sve ljude oživio.”[3]

4. Imam Sadik kada je bio upitan za ovaj ajet (Maida, 32): “Ko uvede iz zablude u upućenost kao da ga je oživio, a ko izvede iz upute u zabludu pa ubio ga je.”[4]

Nagrada upućivanja

5. Biharul-Envar: Prenosi se da je Davud, a.s., izišao u pustinju sam. Allah, s.v.t., mu se obratio riječima: “O Davude, zašto te vidim samoga?” On reče: “Bože moj, tako je jaka čežnja za susret s Tobom, da se isprječila između mene i ljudi.” Allah, s.v.t., mu je rekao: “Vrati im se, jer zaista ukoliko Mi dovedeš jednog odbjeglog roba, uvrstit ću te u Ploču kao hvaljenog.”[5]

6. Poslanik, s.a.v.a., je rekao Aliju kada ga je poslao u Jemen: “Ali, ne ratuj ni s kim dok ga ne pozoveš u islam. Tako mi Allaha, ukoliko Allah, tvojom rukom uputi jednog čovjeka bolje je za tebe od onoga što Sunce obasjava i nad čime zalazi, i nad čime ti imaš vilajet, o Ali.”[6]

7. Poslanik, s.a.v.a., čovjeku koji je tražio savjet od njega: “Savjetujem ti da ništa ne pripisuješ Allahu (…) pozivaj ljude u islam, i znaj za svakog onog koji se odazove tvome pozivu, imat ćeš nagradu oslobađanja roba od djece Jakubove.”[7]

Uputa pripada isključivo Allahu

8. Kur'an: “Ti, zaista, ne upućuješ onoga koga ti želiš, već Allah upućuje onoga koga On hoće, i On najbolje poznaje upućene.”[8]

9. Poslanik, s.a.v.a.: “Učinjen sam poslanikom radi pozivanja i dostavljanja (poruke Božije), i uputa mi nije na raspolaganju, Iblis, je također stvoren da uljepša (grijehe) i zabluda mu nije na raspolaganju.”[9]

10. Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Allah, s.v.t.: ‘Robovi Moji, svi ste vi zalutali sem onih koje Ja uputim, svi ste vi siroti sem onoga koga Ja učinim bogatim, svi ste vi griješnici sem onog koga Ja sačuvam grijeha.’”[10]

Oni koje Allah upućuje

11. Kur'an: “Ne dogodi se nevolja osim Allahovom voljom, a ko vjeruje u Allaha On će srce njegovo uputiti, Allah je sveznadar.”[11]

12. Kur'an: “One koji se budu zbog Nas zalagali Mi ćemo, sigurno, putevima našim uputiti; a Allah je zaista uz dobročinitelje!”[12]

13. Kur'an: “Allah, zaista, ne upućuje narod nasilnički.”[13]

14. Kur'an: “Allah zaista ne upućuje narod nevjernički.”[14]

15. Imam Bakir: “Zaista je Allah, s.v.t, strpljiv i znalac, ustvari Njegova je srdžba nad onim ko ne prihvata Njegovo zadovoljstvo, i sprječava onome ko ne prima Njegovo davanje, a zavodi onoga ko ne prihvata Njegovu uputu.”[15]

[1]Ta Ha, 50.

[2]Biharul-Envar, 5/196/4; El-Insan, 3.

[3]El-Maide, 32.

[4]El-Kafi, 2/210/1.

[5]Biharul-Envar, 14/40/26.

[6]El-Kafi, 5/28/4.

[7]Vesail, 11/448/5.

[8]Kasas, 56.

[9]Kenzul-‘Ummal, 546.

[10]Emali Saduk, 90/1.

[11]Et-Tagabun, 11.

[12]El-Ankebut, 69.

[13]El-Kasas, 50.

[14]El-Maida, 67.

[15]El-Kafi, 8/52/16.