{gallery}/media/jw_sigpro/users/0000000062/Sejjid Nesimi{/gallery}

Kratka biografija Sejjida Nesimija

Sejjid Imadeddin Nesimi se rodio u Azerbejdžanu, u drugoj polovici četrnestog stoljeća. Malo se zna o njegovom životu sem toga da je poteklom bio od porodice Božjeg Poslanika, s.a.w.s., našta ukazuje titula “sejjid” koja se uvjek vezuje sa njegovim imenom. Za njega također sa sigurnošću znamo da je bio učenik i halifa (duhovni nasljednik) Fazlullaha Astarabadija, osnivača hurufijskog duhovnog pokreta. Hurufizam se zasniva na tumačenju svetih spisa, posebno obraćajući pažnju na raspored i unutrašnje značenje slova arapskog alfabeta (harfova), te je tako ovaj pokret i dobio ime “hurufi”. Fazlullah je pogubljen 796/1394. godine, na zapovjed Timur Lenga a hurufijski pokret je bio okarakterisan kao “opasnasekta” te je za kratko vrijeme bio izbrisan iz Irana. Iako je najvjerovatnije motivacija za progon hurufija bila političke a ne vjerske prirode, na šta nam ukazuju neka novija historijska istraživanja. Poslije Fazlullahovog pogubljenja njegovi učenici su se rasuli po svijetu kako bi proširili njegov duhovni nauk, najuticajniji među njima su bili Ali el Ala i Sejjid Nesimi. Za Nesimija se zna da je puno putovao te da se skrasio u sirijskom gradu Aleppu, u kojemje 1417. godine bio uhapšen i pogubljen na najsvirepiji način. Postoji nekoliko priča koje govore o njegovoj smrti ali nijedna od njih nije istorijski potvrđena. Ipak izgleda da je njegovo pogubljenje rezultat šireg progona hurufija u Iranu koje je svoj odjek našlo i u arapskim zemljama. Sejjid Nesimi je iza sebe ostavio dva divana poezije, jedan na persijskom a drugi na turskom jeziku. Njegov turski divan je bio svesrdno prihvaćen u Turskoj, posebno od strane bektašija, no također i od ostalih tesavvufskih krugova i pravaca u kojima Sejjid Nesimi ima reputaciju evlije i šehida koji je dao svoj život za duhovnu istinu. Njegova poezija obrađuje različite duhovne i metafizičke teme ali svoj glavni fokus ima na ontološkom značaju čovjeka u procesu stvaranja te na samospoznaji kao jedinom načinu spasenja. Po tesavvufskom učenju čovjek je manifestacija Boga i mikrokosmos u kojem je sav makrokosmos sadržan. Sejjid Nesimi je posebno naglasio ovu duhovnu istinu u ilahiji koja je ovdje prevedena a koja je ujedno jedna od njegovih najpoznatijih ilahija.

Bendesigarikicihan ben bucihanasigmazam

Oba svijeta ja obuhvatam, ali u svijetovima ne mogu stati

Van prostorni biser ja sam, u prostranstvima ne mogu stati

U meni je sve od Arša do zemlje, kaf i nun su u meni zaključati[1]

Zato ne govori i budi tih, u govoru i tumačenjima ne mogu stati

Univerzum je moj znak postao, Božjem Biću se moje biće vrati

Prepoznaj me preko znakova i znaj da u znakovima ne mogu stati

Preko sumnje i razmišljanja se Hakkni kako ne može spoznati[2]

Ko je Hakka spoznao zna da u sumnji i razmišljanima ne mogu stati

Posmatraj spoljašnje pojave i trudi se skriveno značenje doznati

Zato što tijelo i duša jasamali u dušama i tijelima ne mogu stati

Ja sam školjka, ja sam biser, na Hašr i Sirat dođoh bez straha stati[3]

Sa svim tim izobiljem i bogatstvima, u skladištima ne mogu stati

Skrivena riznica to samja, ja sam spoljašnji, ja sam poznati

Ja sam dragulj iz rudnika, ali u morima i rudnicima ne mogu stati

Iako moja veličina sve obuhvati, ipak me čovjekom možeš zvati

Svo postojanje je u meni a ja u svim postojanjima ne mogu stati

Ja sam duša bivstvovanja, ja sam vječnost i vrijeme, shvati

Samo vidi, ovo osvjedoči, i znaj da u vremenima ne mogu stati

Ja sam zvijezde i nebesa, ja sam objava koju donese melek poslati

Stoga drži jezik za zubima i budi tih, jer u riječima ne mogu stati

Ja sam četiri, pet i šest, ja sam atom i sunce koje ne prestaje sjati[4]

Samo posmatraj ove oblike i znaj da u oblicima ne mogu stati

Ja sam Zat i Sifat, noć Kadra i noć Berata ako želiš znati[5]

Ja sam ruža i ružin šerbet, u zatvorenim ustima ne mogu stati

Ja sam vatra, ja sam drvo, ja sam kamen nebeski, poznati[6]

Posmatraj ovaj jezik vatreni i znaj da u jezicima ne mogu stati

Ja sam Sunce, ja sam Mjesec, ja sam med koji slatkoća prati

Ja sam taj koji daje duhovnu slast, ali u duhovima ne mogu stati

Iako sam danas Nesimi, Hašimi i Kurejši moje su počasti[7]

Moja slava je velika, ali ja u slavi i počastima ne mogu stati

Ovdje možete vidjeti i čuti muzičku izvedbu ovih stihova.

_________________

[1]Arš je Božansko prijestolje dok su ‘kaf i nun’ dva harfa koja sačinjavaju božansku naredbu ‘kun’ sa kojom je sve stvoreno.

[2]Hakk je jedno od Allahovih, dž.š., imena koje znači “Apsolutna Istina”.

[3]Hašr je okupljanje ljudi na Sudnjem Danu dok je Sirat most preko kojeg će svako morati preći da bi došao do Dženneta.

[4]Čini se da se u ovom stihu četiri odnosi na četiri elementa, pet na pet osjetila i šestnašest pravaca.

[5]Zat je Biće dok je Sifat svojstvo Bića. Kadr i Berat su muslimanske svete noći.

[6]Čini se da se u ovom stihu nalazi aluzija na “goreću grmušku” iz poznate priče o Hazreti Musau, te aluzija na džennetsko drvo Tuba i na “hadžerul-esved”, sveti kamen koji se nalazi na uglu Kabe.

[7]U ovom stihu nam Sejjid Nesimi potvrđuje da je jedan od potomaka časne porodice Božjeg Poslanika, s.a.w.s.