Nemoguće je da stanovnici bilo kojeg mjesta žive bez tri stvari, kojima pribjegavaju u svojim ovosvjetskim i ahiretskim potrebama, pa ako ih ne budu imali postanu varvari. To su: učen i pobožan fakih (šerijatski pravnik), dobar vođa kojem su poslušni, viđen i povjerljiv ljekar

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dvije su vrste nauke: nauka o vjeri i nauka o tijelu.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nauke su četiri: fikh za vjeru, medicina za tijelo, gramatika za jezik i astronomija za poznavanje vremena.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Nauke su tri: fikh za vjeru, medicina za tijelo i gramatika za jezik.”[3]

4. Imam Bakir, mir s njim – iz njegovih oporuka Džabiru El-Džaʻfijju: “I znaj da zaista nema nauke kao što je traženje zdravlja, a niti zdravlja kao što je zdravlje srca.”>[4]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Nemoguće je da stanovnici bilo kojeg mjesta žive bez tri stvari, kojima pribjegavaju u svojim ovosvjetskim i ahiretskim potrebama, pa ako ih ne budu imali postanu varvari[5] . To su: učen i pobožan fakih (šerijatski pravnik), dobar vođa kojem su poslušni, viđen i povjerljiv ljekar.”[6] 

Preuzeto iz “Enciklopedija islamskih predaja iz medicine”

[1]Kenzulfewā’id, sv. 2, str. 107; Maʻdenuldžewāhir, str. 25; ErRewāšiḥussemāwijje, str. 202; ElBiḥār, sv. 1, str. 220, hadis 52.

[2]Maʻdenuldžewāhir, str. 40;Kenzulfewāʼid, sv. 2, str. 109; Eʻlāmuddīn, str. 83;Ibnā Bisṭām: ṬibbulEimme, str. 3, a sve ove predaje su od Imama Alija;ElBiḥār, sv. 1, str. 218, hadis 42.

[3]Tuḥafuluqūl, str. 208.

[4]Tuḥafuluqūl, str. 286, prenosi se od Džābira ibn Jezīda ElDžaʻfijja; ElBiḥār, sv. 78, str. 164, hadis 1.

[5]Arapski هَمَج – varvari ili divljaci, odnosno ljudi s lošim ponašanjem. (En-Nihje, sv. 5, str. 273.) (op. prev.)

[6]Tuḥafuluqūl, str. 321;ElBiḥār, sv. 78, str. 235, hadis 9.