I
ibādet, molitva radi sebe, da bi se odužili. Veći stupnjevi su ubūdijjet i ubūdet.
Ibn Tejmije, veliki oponent Ibn Arebija za Ibn Arebija je rekao: “On je najbliži Islamu od svih zagovornika vahdetul-vudžūda i najbolje od svih njih govori na mnogo mjesta, jer on zna razliku između pojavnog i nepojavnog, vidljivog i nevidljivog, i on zagovara put sa mnogo propisa iz ahlāka i ibādeta koje naređuje šeriat.
ibnul-vakt, dijete svog vremena, sušti rob.
idžābe, odgovor na dovu, uslovljen je voljom iz praiskona (ezel).
idžāzet, izun (dozvola), ovlaštenje.
idžāzetnāma, službena tarikatska isprava trajne vrijednosti, dozvola za primanje u tarikat i nadziranje i sprovođenje cjelokupnog tarikatskog odgoja.
idžmālen, ukratko, sažeto, obratiti pažnju na suštinu.
īhā (vahj), ubacivanje značenja u srce (dušu) brzo i skriveno.
ihlās, iskrenost u svojim djelima, ne tražiti drugog svjedoka osim Boga.
ihsān, uljepšavanje, postupak koji treba znanju.
ihtijār, starac, stanje derviša u kojem on vlada sobom, zrelost, odabiranje Boga dž.š. nad odabiranjem sebe.
ihtimāl, mogućnost povezivanja sa više slučajeva, pojava u srcu, osjet, doživljaj kao posljedica pravednih postupaka, mekam-i džem’.
`iīmā, ukazivanje, aluzija bez govora.
ikān, viši stupanj spoznaje od irfäna, detaljniji i sa uvjerenjem.
iki nimet, dva nimeta, stalni zikr u srcu i dizanje perde, otkrivanje tajni.
iktibās, pojava svjetla, svetosti na mjestu ljupkosti – blizine.
ilhām, nadahnuće, unutrašnja inspiracija koju daje Allah dž.š., procjenjivanje što treba a što ne treba činiti, šta je dobro, a šta ne. Ugodan govor koji dolazi od strane el-Hakka (na uho duše). Ilhäm se postiže u trećem stupnju tarikatskog napredovanja (nefs-i mulhime).
ilm, nauka, znanje, znanost.
ilm-i meallh, spoznaja, stupnjevanje u spoznavanju Stvoritelja.
ilm-i akl, znanje razuma.
ilm-i billāh, spoznaja o postojanju Boga.
ilm-i hakīkat, nauka o suštini i biti stvari, nauka stvarne istine.
ilm-i ildhi, božanska spoznaja, božansko znanje.
ilm-i ledun, Boje znanje, tajanstveno el-Hakkovo znanje koje samo njemu pripada. Tim tajanstvenim znanjem Allah dž.š.. je neposredno obdario poslanike i evlije.
ilm-i mahv, nauka o poznavanju čovjekove duše, nauka o brisanju čovjekove duše.
ilm-i ma'rifet, visoka nauka o umijeću, nauka o vještinama, nauka spoznaje.
ilm minallāh, znanje koje se dobija od Boga.
ilm-i sirr-i hurufāt, poznavanje tajne harfova u Kur'anu a.š.
ilm-i šeriat, nauka islamskog zakona, odnosi se na sve dijelove života, rada, ibadeta i odnosa muslimana pojedinca i cjelokupne muslimanske zajednice (Umma).
ilm-i tahkīk, istinsko poznavanje pojave, osjećanje sklonosti i žudnja za Uzvišenim, kada se stvarnost otkriva bez ikakvog patvorenja.
ilm-i zāhir, nauka o vidljivom, pojavnom, nauka o vidljivim stvarima.
ilmul-bātin, nauka o značenju skrivenog teksta, nauka o skrivenim tajnama, nauka o srcu i duši, nauka s kojom se spoznaju Božije tajne.
ilmul-esrār, znanje tajni, nauka o tajnama.
ilmul hāl, nauka o stanju, poznavanje stanja.
ilmul-irfān, znanje Istine, znanje i spoznaja Allaha dž.š., poznavanje (istinske) spoznaje!
ilmul-jekīn, uvjerenje na osnovu predaje.
ilmu tābiun bil-ma`lūm, znanje koje slijedi iz poznatog.
imāmān, dva imama, dvije osobe; jedna od njih na desnoj strani kutba – ona bdije nad duhovnim, nevidljivim svijetom, a druga na lijevoj strani kutba i ona bdije nad vidljivim svijetom. Imam koji bdije nad svijetom materije (mulk), je veći od imama koji bdije nad nevidljivim svijetom (melekūt).
imān, islamsko vjerovanje. Tri su vrste: taklidi (oponašanje), istidlālī (dokazivanje) i tahkīkī (istinski imān)
imena Božja u mekāmima, to su: Lā ilāhe illallāh – “Nema stvoritelja osim Allaha” (tevhid-i ef'āl); Allah – ime Allah okuplja sva imena (tevhid-i sifat); Hū – gajb-i mutlak (tevhid-i Zāt); Hakk – Hakk vidljivi i Hakk nevidljivi (mekĀām-i džem`); Hajj – Hakk nevidljiv i halk vidljiv (hadretul – džem`); Kajjūm – postojanje svake stvari kroz postojanje Allaha dž.š. (džem` ul-džem`); Kahhār (ehadijjetul-džem`), jedinost.
lmtihān, ispitivanje srca prijatelja (evlija) sa raznim iskušenjima od Allaha dž.š.
lnāba, program učenja koji se dobije od šejha prilikom pristupa tarikatu.
ināber, ljudi koji su zamijenili svoje ranije stanje jednim novim stanjem.
inājet, pomoć i ljubav od Boga, ljubav koja se postiže kao nagrada za izvršavanje Božjih naredbi.
lnferede Muhammed, Muhammed je jedini kroz koga se manifestira Boje ime el-Džāmi` koje okuplja sva imena.
Inne ilā Rabbiker-rudž`ā, povratak Bogu (“uistinu je povratak tvome Gospodaru”).
insān, stablo moći. Čovjek je u svijetu slika postao, a u svijetu znanja je oduvijek. Čovjek je stvoren u svijetu vidljivog, a u svijetu znanja je oduvijek postojao.
lnsān-i hajvān, (čovjek kao životinja), neznalica koji nije ni korak kročio u spoznaji Allaha dž.š.
insān-i kāmil (potpuni čovjek) najcjelovitiji uzorak okupljanja i pravednog rasporedivanja između pojava manifestiranja raznih imena, atributa i djelatnosti Božjeg bića i pojava manifestiranja Božjeg Bića. Čovjek je savršen uzorak za te manifestacije. On je ogledalo na kome se pokazuje mehanizam robovanja i gospodarenja. Posljednji insāni kāmil zvaće se Mahmud.
insāān-i nākis (manjkav čovjek), vidi jednost svojstva i jednost djela (tevhid-i sifat i tevhid-i ef´āl) ali nije dostigao jednost Bića (tevhid-i Zāt).
insijjet, najprijatnije drugovanje sa zikrom i učenje Kur'ana.
intibāh, upozorenje, dizanje aljkavosti, nemarnosti sa srca.
intisāb, pristupanje jednom tarikatu, (učlanjenje, pripadnost).
inziādž, pokreti srca u stanju ljubavne zanesenosti, djelovanje vaza i zikra na mu'minovo srce, pokret srca pod uticajem slušanja uputa i vaza.
irāda, žar od vatre ljubavi u muridovom srcu koja ga usmjerava prema istinitosti.
irāde, volja, u tarikatskom napredovanju se postepeno gubi svoja volja i želja te se stapaju u volju Allahovu.
irādet, činiti sve svojom voljom, Allahovo dž.š. svojstvo.
irfān, viši stupanj spoznaje, istinsko znanje.
iršād, upućenost u derviški red, buđenje čovjeka iz uspavanosti i nemara, osposobljenost derviša za vodiča drugim ašicima, proces vođenja i odgajanja murida od strane šejha, muršida.
isbāt, očitovanje postojanja Istinitog. Kad čovjekova svojstva nestanu pojavi se vječno postojanje Boga. Suprotno od nefī – nijekanje svojstva čovjek.
isbeajn-i Nūr-i Hakk, dva vida božanskog svjetla, dva Božja svojstva (sifata): Džemāl-ljepota i Dželāl-veličina. Božja svojstva kahra (nadmoći) i lutfa (dobrote).
ism-i ‘azam, Božije veliko ime koje okuplja sva druga imena. Kaže se da je to ime Allah jer je to ime Bića koje ima sva Božja svojstva, najviše ime.
ism-i dželāl, vlastito Božije ime Allah koje okuplja sva imena i svojstva Božja.
ism-i ummehāt, majka imena ili esmāul-husnā.
istidād, darovna sposobnost, pripravnost.
istidrādž, natprirodno, sposobnost čovjeka koji nije dobar, kao sihr i vračanje.
istifāh, izbor čovjekova srca, s tim da je čisto pa da može usvojiti saznanja.
istignā, pri spoznavanju Svemoćnog osjećanje veličine koja je skrivena.
istigrāk, utapanje, nestajanje, ulaženje u more Allahove jednosti.
istilāh, naziv.
istilām, opterećenost tegobama u cilju ispita za sticanje dobrota Božjih. Istinska kibla, prisutna kod namaza srca, veličanstvo Jednosti i ljepota samedijjeta (el-hadretul-ehadijje ve džemālus-samedijje).
išāret, ukazivanje na nešto ali ne izravno, već putem simbola.
ištijāk, unutarnja privlačnost muhibba koja vodi prema voljenom da se sastanu (posjete, i osjete slast u tome).
ittihād, osvjedočenje postojanja Istinitog i Jednog Boga jer sve stvari postoje pomoću Njega. Zadnja četiri stupnja tarikata.
ittisāl, čin sjedinjenja.
izunnāme, dobiti ruhsat (dozvolu) za neko učenje. Pismena dozvola za neko učenje ili neki čin.
J
jakūtetul-bejdā, el-imān, bijeli dragulj.
jekīn, može biti uvjerenje preko znanja i uvjerenja preko gledanja i posmatranja.
jek renk, (jednobojnost), istovjetnost boje (ćullaha u tekijama).
jek renk ve jek dil, jednobojnost i jedno srce.
jekzet, shvatanje Allahovog upozorenja (budnost).
jevmul-āšir, deseti dan u mjesecu.
K
kabd, stezanje (srca), čini par s bast (širenje), stanje strahovanja u srcu, tegoba, nelagodnost izazvana bez svjesne volje, ne nastaje i ne prestaje kad hoćemo.
kabīh, ono što je protivno naredbi, ružno.
kāb-i kavsejn, blizina dva luka (blizu kao dvije očne trepavice), riječi iz sure En-Nedžm, govore o Mi`radžu, a upućuju na šesti stupanj tarikatskog napredovanja (džem`ul-džem`).
kabilijjet, sposobnost nošenja obaveza (tarikata), jedan od uvjeta za primanje u tarikat (drugi je istidād-podobnost).
kadā, presuda, predodredenje iz Božijeg znanja.
kader, izvršenje odredenja-kadāa, kako to zahtijeva bit njegove prirode.
kadīm, bespočetnost (vezuje se za Allaha dž.š.).
kāfir, čovjek koji ne priznaje Boga, ne vjeruje, nezahvalnik, nemaran prema Bogu.
kahr, podredenost moći Božjoj.
kalb, srce i u njemu svjetiljka i svjetlo. Ogledalo gdje se pojavljuje ljepota Božja, srce je Božja kuća.
kalem, nauka o detaljima.
kalem-i E`ala, Najviše pero, pero sudbine.
kāmet, podobnost za viši nivo robovanja Bogu.
kāmil, savršen, potpun, zreo, potpun voda, šejh, potpun čovjek. U tarikatu usavršen evlija koji može biti: insān-i kĀmil koji se usavršio do petog stepena tarikatskog napredovanja (savršeni vođa), koji se usavršio do šestog stepena tarikatskog napredovanja, postao šejh.
karāra, nestanak kolebanja, čvrsta odluka.
kavlul-hukemā, ono što su rekli mudraci.
kavs-i imkän, luk mogućnosti. Drugi pravac Druge odredenostiTeajjun-i sāni. Sve moguće što doživljava bitak, neposredno ili posredno pripada Luku (pravcu) mogućnosti.
kavs-i vudžūb, pravac nužnosti. Prvi pravac (luk, kavs) Druge određenosti-Teajjun-i sāni. Sve što nužno slijedi iz značenja svakog imena za Boje Biće kao Njegova Istina pripada luku nužnosti.
kebddijj, muhibbovo oponašanje (šejha) murida.
kelime-i šisijje, (Šitova osobina), darovi i pokloni od Boga mogu biti od Bića i od imena. Boje dž.š. Biće teče (manifestuje se, pokazuje se) u bićima svega postojećcg, a svojstva u prvim slikaina odredenim u svojstvima
vanjskih pojava svijeta. Sve postojeće ima utvrdeni bitak u Ezelu (prapočetku), a pojavljuje se u vanjskom svijetu prema potrebi koja to iziskuje.
kelime-i tevhid, riječ jednosti (Božije), izražavanje Allahove jednosti.
kelimetul-Muhammedijje (Muhammedova riječ), Muhammedov mir, Muhammedova istina (Hakikatul-Muhammedijje).
kemāl, čistota svojstva i djela, savršenstvo.
kemālt, potpuna zanesenost u Istinitog.
kemālijjet, potpuna zrelost, savršenstvo, potpuno duhovno savršenstvo.
kenār, naći, susresti Božju tajnu.
kenz-i mahfi, skrivena riznica.
kerāmet, počast koju dobiju neki Božji prijatelji (evlije), kao dokaz ljudima u otkrovenju nekog segmenta tajnog svijeta. Npr. poznavanje tajnih misli i tajnovitih stvari (havātir, mugajjebāt), sposobnost prolaženja kroz vodu, kroz vatru i kroz zrak (tajji zemān, tajji mekān). Neke evlije su imale sposobnost da iz mrtvila proživljavaju: Abdul Kādir Gejlāni (mačku), Mula Džami (kokoš), i Bajezid Bistāmi (mrava).
kerrubijān, meleki iz viših sfera.
ke's (čaša), mudra riječ iz koje se ispija piće spoznaje (“vino”).
kesret, mnoštvo, suprotno od vahdet (jednost).
kešf, momenti kada Allah nekom otkrije svoje skrivene odredbe i prave istine i slike, otkrovenje tajni iza zastora.
kešf-i ilhāmi, otkrovenje postignuto višim nadahnućem.
kešf-i nazāri, vidna, studiozna otkrovenja.
kešf-i ruhāni, duhovno otkrovenje.
kešf-i šuhdi, osvjedočena otkrovenja srca.
kevn, egzistencija, bivanje, sve što jeste, makrokosmos.
kevn-i džāmi`, bivanje koje sve okuplja, čovjek.
kibur, oholost, gordost, silnost, nadutost.
kimja, zadovoljstvo postojećim i odbacivanje želje za izgubljenim.
kimj-i āvām, zamjena prolaznih stvari vječnim.
kimjā-i havās, čistoća srca od dunjaluka.
Kimjāus-seāde, čistoća duše, “Alkemija sreće”, jedno od najpoznatijih Gazalijevih djela.
klisa, životinjski svijet.
kudret (moć), `ilm (znanje), hajāt (iivot), tri svojstva života. U odnosu na stvaranje je naročito važan kudret, u odnosu na znanje važna je pamet, a u odnosu na život važan je Ruh (božanski dio duha u čovjeku).
kullijje, utapanje ljudskih svojstava u Božije postojanje, u skup.
kurb, stanje u srcu kada se osjeća, kao da se gleda, blizina sa Stvoriteljem, unutrašnja bliskost sa Bićm.
kurb-i evvel, v. kurb-i ferāiz, početak bliskosti.
kurb-i ferāiz, obavezno približavanje Allahu dž.š. koje obuhvata tarikatsko napredovanje do četvrtog stepena (džem`).
kurbijjet, približavanje Allahu, postizanje blizine, usavršavanje u tarikatu.
kurb-i nevāfil, približavanje putem nafila Allahu dž.š., to je nastavak usavršavanja u približavanju poslije kurb-i ferāiza. Neobavezno približavanje (nafila) koje nastaje nakon četvrtog stepena tarikatskog napredovanja (džem`).
kurs, mjesto ili stanje zapovjedi ili zabrana, položaj.
kusūd, ispravno kretanje u traženju blizine Boga, ciljanje k Bogu.
kutb, prvak jedne klase evlija, osovina, stožer. Jedna osoba koja postoji u svakom vremenu, najvrednija kod Boga u to vrijeme. Značenje duše za tijelo je kao značenje kutba za svijet.
kutbijjetul-kubrā, stupanj prvog kutba koji se zove kutb-i aktab (kutb nad kutbovima).
L
lāik, dostojan, prikladan, pristojan.
Lā ilāhe illallh, osim Allaha nema niko drugi dostojan da mu se ibadet čini, zikr prvog stepena: Nema Boga osim Allaha.
lā jezāl, neprestano (odnos Boga i stvorenja).
latīfe, skrivene stvari, finese (kalb, rūh, sirr, sirru-sirr, hafijj, ahfā) Znaci u srcu o finesama stanja, tanani, precizni znaci razumijevanja, finoće koje se pojave u razboru.
leb, govor, Božja riječ (usta).
leb-i lāl, skriveno darovaje i duhovne slasti.
leb-i šeker, Božja Objava, šećer usne.
leb-i širin, izravna riječ (ilhäm), slatke usne.
lejletul-kadr, noć u kojoj derviš doživi osjećaj pripadnost Bogu. To je početak prispijeća derviša na visoki stepen.
Lejse ke mislihi šejun, Ništa nije kao On. Nije moguće spoznavanje Boga, osim negiranjem sličnosti svega postojećeg s Njim, neka je uzvišen. Zato je rečen gornji ajet.
lem jezel, oduvijek (odnosi se samo na Boga).
letāif-i kalb, finese srca, tajne srca. Ima ih pet: kalb-srce, ruh-duša, sirr-tajna, sirru sirr-tajna tajne, hafijj-skriveno, ahfā-najskrivenije.
letāif-i nūr ve letāif-i zulum, finoće svjetla i tanahnosti tmine.
letdif-i seb`a, sedam finesa, sedam finih veza tijela i duše (tijelo, kalb, rūh, sirr, sirru sirr, hafijj i ahfa).
levāih, pojava svjetla, istina spoznaje u svijesti. Izrazi koji pokazuju stanja kod početnika tarikata u njihovom uzdizanju. To može biti kao svjetlice koje se vide ili naročiti osjećaji skriveni u srcu.
levām, pojava svjetla (nura) u srcu v. I cväi h.
levh-i hejūlā, ploča podobnosti i sposobnosti, gdje je ubilježeno koliko jedinka može da nosi i podnosi ono što njegov harf (lik) može podnijeti. Ovaj Levh pripada Allem-i šehādetu vidljivom svijetu, dok Levh-i kader, Levhi kazā i Levh-i nufūs pripadaju Nevidljivom svijetu, Alem-i gajbu. Ova ploča ima funkciju organa u tijelu.
Levh-i kader, ploča sudbine. Stvari koje su upisane u prvoj odredbi ovdje su iskazane i opisane detaljnije… Ova ploča ima )oš dva imena: Levh-i mahfūz-Čuvana ploča i Nefs-i nātika – Dašak koji govori. Ploča određenja, određenosti. Ova ploča je kao srce.
levh-i kazā, ploča u kojoj je upisano ono što se treba desiti. Ova ploča se zove i Kazā-i sābika – Prva odredba, Akl-i kull – Apsolutna pamet, Akl-i evvel – Prva pamet, Hakikat-i Muhammedijje – Muhammedska suština, Kalemi Ealā – Najviše pero i Ummul-kitab – Matična knjiga. Svih ovih pet naziva odnosi se na prvu odredbu. Ova ploča je kao duša.
levh-i n'ufūs, spisak ljudskih duša. Ovdje su predstavljene kroz količinu, kakvoću i modalitet. Opisano je u sve tri dimenzije. Ovaj spisak ie kao mozak.
levvame, stanje čovjeka u drugom stepenu, duša koja sebe kori.
lezzet, slast koja se osjeti u prispijeću videnju ljepote.
likā, susreti: smrt, proživljenje i Kijāmet.
li meallāhi vaktun, momenat susreta s Bogom.
lisānul-hakk, jezik Istine, savršen čovjek koji je dosegao stupanj istinitosti, insān-i kāmil.
lubb, suština Božjeg nūra, jezgro pojavnog.
lutf, finoća, dobrota, stupanj ispravnosti.
lutf-i dželīl, uzvišena dobrota, to je ono dobro koje nam Allah dž. š. daje za dobra koja smo mi učinili. ‘
lutf-i hafijj, skrivena dobrota koju nam Allah dž.š. daje nevidom, poslije našeg lošeg djela umjesto svoj e srdžbe.
LJ
ljekari Istinitog, oni koji poznaju sastav požude, bolest i pokret k djelu.