R
rābita, srčana spona sa Allahom dž.š. veza sa šejhom.
rādijje, stanje derviša petog stupnja tarikatskog napredovanja, duša zadovoljna.
ragbet, želja duše za nagradom, želja srca za Istinom (hakikat), želja sirra za Istinom (el-Hakk).
raks, posebno kretanje, ples u zikru stojeći (semā zikr).
redžā, potreba srca da postiže što voli, nada.
reften, uzdignuće, uzdizanje iznad svijeta ljudi svijetu duša.
rehbe, presuda istinske ljubavi u molitvama i zabranama umišljenosti u odanosti Bogu.
rehber, vodič u tarikatu, pokazivač puta, osoba preko koje se pristupa šejhu i derviškim obredima, veza između derviša i šejha.
rehber-i zākir-baša, osoba koja ima usmenu dozvolu (izun) za obavljanje zajedničkog zikra.
rejhān, oplemenjivanjem dostiči stanje blaženosti.
rein, zastor u srcu koji se može dići samo čvrstim vjerovanjem.
rems, kabur, kaburska zemlja.
renđ, pojavljivanje neželjnog.
resm, karakteristika koja se pokazuje u sadašnjosti i budućnosti prema onom što je suđeno u (ezelu), prapostojanju.
revh, osebujna pojava u srcu, raspoloženje koje dolazi iz nevidljivog svijeta.
revh-i ‘azam, (rūh-i ‘azam) pojava blizine Božjeg Bića u čovječijoj duši, najveće unutarnje raspoloženje.
ridā, zadovoljstvo, privola, privoliti se Allahovoj odredbi pa bilo to dobro ili zlo, bol ili patnja.
ridžāl-i hakīkat, ljudi istine, koji zastupaju istine, koji zastupaju Istinu.
ridžālullāh, Allahovi ljudi, evlije.
rijāda, samoodricanje u poboljšanju odgoja.
rijādāt, (dijeta), režim i ponašanje.
rin, zastor.
rindī, murid koji usmjeri svoje gledanje prema Istinitom.
risāla, poslanica, naziv za kraća ili duža djela, u islamskoj književnosti, pa tako i u tesavvufskoj književnosti.
roze, presjecanje veza.
rubūbijjet, Allahova dž.š. osobina koja govori da je On apsolutni Gospodar, uvijek i svugdje.
rudž`at, povratak iz svijeta duša u svijet ljudi.
rūh, racionalna duša, duh, bit u čovjeku. U odnosu na čovjeka je relativan, slično suncu i prozorima. Kad se rodi sunce ono ulazi na svaki prozor, to je svjetlo sa sunca na nebu. Allahov rūh je opći (apsolutan). Ovaj svijet dahom toga rūha našao je život, ljudi su postali živi.
rūh i nefs, visoki svijet duha i niski svijet duše.
ruhāni, duhovni, pripadnost duhovnosti, nematerijalni.
ruhānijjet, duhovno stanje dobrih, duhovnost, traženje naklonosti od evlija. Pojava Božije prisutnosti na licima znalaca.
ruhba, strah od ostvarivanja obećanog upozorenja, skriveni strah od preokretanja, kršenja znanja i strah od realizacije onog što je već presuđeno.
rūh-i akl, um i razum, kojim se shvaća i kad se ne vidi i ne osjeća. Duh razuma kojim se shvaća a da se i ne vidi i ne osjeti nekim drugim osjetilom, intuitivno.
rūh-i fikr, pamet stečena dubljim razmišljanjem i zapažanjem.
rūh-i hajāli, misaona pamet, dolazi do izražaja nakon što se upamte refleksi osjetilne pameti. Ovo je viši stepen pameti. U početku ona je zaostala, a kasnije ona se razvija.
rūh-i hajvāni, životinjski duh, duh mašte, ono što se iz nutrine srca čovjekovog pojavljuje i prolazi kroz ovo tijelo
rūh-i ilāhi, plemeniti Božanski dio duše.
rūh-i insānī, finesa duše, veza duše sa višim svijetom gdje pamet ostaje zapanjena, ljudski duh.
rūh-i kudsī, specijalna, nematerijalna, duhovno-svetačka pamet, darovana od Boga evlijama i drugim duhovnim velikanima, ona dolazi kao svjetlo iz nevidljivog svijeta. Ova pamet ima dva krila: jedno krilo je snaga znanja, a drugo snaga rada i primjene znanja.
rūh-i šād olsun, neka mu je rūh zadovoljan i rasvjetljen. Izgovara se kao zahvala sa poštovanjem, kad se spomene ime islamskih duhovnih velikana.
rūh-i ulvī i rūh-i suflī, ako je rūh niski (suflī) zove se nefs, a ako je visoki (ulvī) zove se rūh, rūhul-ervāh, duša nad dušama, jedan od naziva za rūh-i Muhammed.
ruhsa, dopušteno.
ru'je, predočenje oku ili gledanje okom ovosvjetskih ili onosvjetskih stvari. Viđenja sebe, viđenje svojstava i viđenje djelovanja; što se vidi (okom) a ne srcem.
S
sāba, božanske pojave.
sābikin, koji su pretekli.
sabur, podnošljivost, strpljivost, strpljenje, podnositi nevolje i muke u životu u ime Allaha dž.š.
Jedno od Allahovih imena.
sāfd, čistoča, bistrina, čistoća srca.
sāfun-nazar, pogled bez strasti, čist i bistar pogled dohrih Ijudi koji darežljivošću napajaju srca.
safar, srce koje je usmjereno Allahu dž.š. u trenutku zikra.
sāhibur-re'j, kutb, onaj ko ima moć rasuđivanja i vida iznad ostalih ili čovjek koji je sposoban da zdravo misli. To je velikan kome treba biti pokoran i poslušan. Imami Ebu Hanife je veliki pobornik re'ja, a i sam je sahiburre'j.
sāhil-i bešerijje, izlazak čovjeka na obalu iz mora osame da zove i priziva na put spoznaje Istinitog.
sahv, postojanost svojstava ruhanijjeta pod djelovanjima Božanstva. Vraćanje (čovječije) svijesti poslije odsutnosti jakim faktorom koji djeluje na srce. Bistrina, potpuna razumnost nekog doživljaja kao dara.
saīd, pojava božanske snage.
saīk, potpuno utapanje u kojem se pokazuje Božanstvenost.
sākī, koji napija (vaiz, učitelj, šejh).
sākū, pjevanje kod pojave Istine (džezba).
salāt, mjesto osvjedočenja i dospiječa istinitosti iz Istine.
sālik, mn. sālikūn, onaj koji je pretekao druge u bliskosti Bogu (mukarreb).
sar-bān, voditelj na putu Istini, muršid.
sastav svijeta, kada je uzvišeni Allah iz ništavila (‘adem) stvorio postojanje, prvo se pokazao sjaj svjetla ehadijjeta – nūr-i Muhammed – Muhammedovo svjetlo. Svijet ima vanjštinu i nutrinu.
seāde, zov iz ezela (prapostojanja), praiskonska, sreća.
seb'a-i enfus, sedam nefsova. Naziv jednog od mekäma, stupnjeva tarikata.
sebeb-i zendž, ālem-i ledun, svijet.
sebze, vrelo spoznaje.
sebz, opča savršenost, zelenilo.
sedžāde, kretanje ka skrivenom svjetlucanju, mjesto obavljanja sedžde.
sedžda Ādemu, namjera sedžde Ādemu je sedžda Rabbu, el-Hakku, i Adem je mazhar-i Zāt. Na njemu se odražava Biće Allahovo sa sifatima.
sefeh, izostaviti zapovjedi, kršiti zapovjedi.
sefer, približavanje srca el-Hakku zikrom. Na ovaj put kreće srce koje je gluho i slijepo pa ne čuje i ne vidi el-Hakka. Putovanje, put (hod) od srca prema Istini. Postoje četiri puta (sefera). Sefer označava duže, trajnije putovanje.
sefer-i evvel, prvi put, sastoji se iz di zanja zastora mnoštva sa Jednoće Bića.To je put prema Bogu – seyr ilallāh. Iz konačišta nefsa dostizanje ufuk-i mubin – posljednji stupanj srca. Traje od prapočetka do susreta s tarikatom.
sefer-i rābi`, četvrto putovanje. Spustiti se od el-Hakka među halk svijet. To je hod Allahu, stupanj bekā ba'del fenā, što znači trajnost poslije utapanja.
sefer-i sālis, treći put, preći veze i sprege i uspeti se do stepena `ajnul-džem’, ili hadret-i ehadijjet, tj. do značenja Jedan. To je stepen vilājeta (evlije), funkcija muršida.
sefer-i sānī, drugo putovanje, drugi korak. Dizanje zastora Jednoće (ukazivanje) sa pojavom mnoštva. To je seyr fillh. To je prihvatanje, upijanje Božjih sifata i gledanje u ostvarenje značenja Božjih imena. To je posmatranje Istine Boga sredstvima Istine, do stepena ufuk-i e'ala, što je završetak značenja Vāhid. Hod za muršidom.
sefīdī, jednobojnost, bjelina.
sehk, otkucaj.
sejl, snažno stanje srca, val.
sekīne, osjećaj koji nastaje kad nadolazi smirenje.
sekr, odsutnost koja nastaje djelovanjem nekog faktora na srce. Otići od sebe tj. izgubiti se, nestati preko pojave koja dode. Opijenost od nekih doživljaja.
sekreš, ono što se ne želi i neće.
sekr-i ruhāni, duhovna opijenost slatkoćom. To su duhovni užici u kojim čovjek još uvijek zna za sebe.
selāsetul-hukūk, tri pitanja: Božje, stvorenog i duša.
semā’, (zikr), posebni stojeći (kijām) zikr, dio zikra sa posebnim kretanjima koji dočarava kosmički sklad, karakterističan za Mevlevije.
semi`allāhu li men hamideh, ovim riječima se obavještava, daje znak, sebi i onima iza sebe da je Allah čuo (“Čuo Allah onoga ko Ga hvali”).
senseme, spoznaja koja upućuje na neki tekst.
serāir-i fenā, tajne iščeznuća.
sermest (sarhoš), pojava veselog osjećaja opijenosti kojeg čovjek dobije ispijanjem pića znanja i zikra.
serv, znanje stečeno nakon razmišljanja.
setr, pokrivač, zastor, zapreka utapanju za sufija.
settārul-ujāb, koji pokriva mahane (nedostatke), Allah dž.š.
sevādul-vedžh fid-dārejn, potpuno utapanje vanjštinom i nutrinom i u dunjalučkin i u ahiretskim pitanjima i predavanje Stvoritelju – fakr-i hakīkī.
seyr ‘alallāh, putovanje ka Jednoći postojanja Bića. Putovanje vezano za treći stupanj tarikatskog napredovanja, v. putovanja.
seyr anillāh, idenje od Allaha (sa zadatkom). Kad je čovjek spoznao Boga i kroz tu spoznaju približio se Bogu, on sada i u mnoštvu vidi Jednost. On je postao podoban i sposoban, usavršen da djeluje među ljudima kao muršid (vodič) i ukazuje im na pravi put. Srce je toliko čisto da služi kao ogledalo na kojem se pokazuju refleksi i odbljesci slika iz duhovnog života. To je ujedno i manifestacija blizine Bogu. Jedan od naziva šestog stepena tarikatskog napredovanja – nefs-i merdijje.
seyr billāh, idenje sa spoznajom Allaha. Jedan od naziva za drugi mekam tarikatskog napredovanja – nefs-i levvame (duša koja sebe kori).
seyr fillāh, idenje u Jednoću postojanja Bića, u (spoznaji) Boga. Kroz utapanje i nestajanje u Božjem postojanju srce postaje čisto i čovjek odbacuje negativna svojstva, a kiti se samo lijepim svojstvima i postaje istinski dobar. Pod djelovanjem lijepih Božjih imena čovjek posmatra svijet i prosuđuje, ulazi u kosmos s većim spoznajama o Bogu i osjeća se bliže Bogu. Jedan od naziva za peti stupanj tarikatskog napredovanja, nefs-i rādijje-duša koja je zadovoljna, v. berk.
seyr ilallāh, idenje ka Allahu. Put do spoznaje Boga. Čovjek kao da se budi iz sna, utonulosti i neznanja, te želi i traži da se približi Bogu i da spozna Boga. On počinje u srcu osjećati ljubav preme Bogu i spoznaje da je on samo sitni atom u odnosu na postojanje Apsolutnog Gospodara, Stvoritelja Allaha dž.š. Čovječije postojanje se utapa i nestaje ga u Božijem postojanju. To je individualno nestajanje u apsolutnom postojanju. Jedan od naziva za prvi stupanj tarikatskog napredovanja – nefs-i emmāre – duše sklone zlu.
seyr meallāh, idenje sa Allahom. Put sa (spoznajom) Boga. U svemu što ga okružuje čovjek zapaža i osjeća prisutnost Boga i Jednost Božju. U srcu osjeća nit koja ga povezuje s Bogom, utapa se i nestaje uvječnom postojanju Boga, svjesno i zadovoljno. Jedan od naziva za četvrti stepen tarikatskog napredovanja – nefs-i mutmeinne – smirena duša.
seyr-i sulūk, hod (idenje) u tarikatu, ponašanje.
siddkūn, iskreni, istiniti.
sidra, mjesto na sedmom katu nebesa.
sidre-i tūbā, vrsta cjenjenog drveta na sedmom katu nebesa.
sidretul-muntehā, mjesto iznad sedmog kata nebesa. To je mjesto odakle meleki uzimaju vijesti i nose ih na Zemlju radi izvršenja U tarikatu se uzima kao izraz za visok stepen.
sifat, svojstvo, atribut, osobina, moralni kvalitet.
sifāt-i dželālijje, svojstva vezana za Božju moć, veličinu i uzvišenost, svojstva uzvišenosti.
sifāt-i džemālijje, svojsta vezana za Božju dobrotu i ljepotu.
sifāt-i fi'lijje, svojstva vezana za Allahovo dž.š. djelovanje. On može biti zadovoljan radi nečeg što je Njegov rob učinio, biti milostiv, ali istovremeno može djelovati i svojom srdžbom i strogošću.
sifāt-i zātijje, svojstva koja pripadaju samo Božjem Biću i drugom su nepripisiva.
silsila (šedžera), lanac po kome se prenosi tarikatsko znanje u neprekidnom redosljedu od Allahovog poslanka Muhammeda a.s. pa sve do šejha (muršida) našeg vremena.
silsile-i tekvīn, lanac stvaranja. U ovom se lancu kaže da je Allah dž.š. stvorio nūr od kojeg je dalje postalo sve ostalo. Allah je stvorio nebesa i zemlju (en-Nūr, 35). Iz ovog nūra je odvojen jedan dio nūra koji se naziva nūr-i Muhammed, iz čega je časni Poslanik a.s. stvoren. Iz djelića ovog nūr-i Muhammeda odvojen je jedan dio za stvaranje ostalog svijeta.
sinā-i seb'a, sedam snaga, privlačnost, odbojnost, strast itd.
sirr, tajna, tajno, tajanstvenost, tajno saznanje dobrih ljudi, posmatranje Allahovog dž.š. svijeta, mjesto gdje se pojavljuje tajna, u najvećoj tajnosti i dubini svoga srca sakriti svoja saznanja, koja su se čovjeku pomoću Božjeg znanja otkrila, skrivenost u neobjašnjivosti bitaka.
sirr-i ehadijjet, tajna Jednoće.
sirr-i kader, tajnost (određivanja) sudbine.
sirr-i Kur'ān, tajna Kur'ana.
sirr-i Muhammed, tajna Muhameda.
sirrus-sirr, tajna tajne. Nutrina tajne, skriveno u tajnu koja pripada samo Bogu. Što zna samo Bog o čovjeku.
sohbet, drugovanje, drugarski razgovor.
stupnjevi nefsa, to su: tabiat – priroda, nefs – duša, rh – duh, kalb – srce, sirr – tajna, hafijj – skriveno, ahfā – najskrivenije.
suāl, traženje Istine, hakikata, važna stvar.
subh, zora, pojava božanskog svojstva.
sūfī, (sofī), to je onaj čije je srce čisto od spletke i smutnje i kod koga je jednako zlato i otpaci, v. sūfija.
sūfija, osoba koja slijedi tesavvuf, pripadnik tesavvufskog učenja.
sultānul-ārifīn, prvak, car istinskih poznavalaca, vladar istinskih poznavalaca el-Hakka.
sulūk, v, seyr-i sulūk.
summe denā, zatim se prikučio, (en-Nedžm: 8), znači put Allahu, fenā-i ef`āl (nestajanje u djelu), fenā-i sifāt (nestajanje u osobinama), fenā-i zāt (nestajanje u biću).
sumsume, spoznaja koja je preciznija od izražavanja.
Š
šāhid, svjedok, onaj koji je vidio i osvjedočio se srcem u pojavi Istine. Gledanje u Istinu sa svojstvima Božije ljepote i raspoloženjima iz Božije ljepote.
šākile, način, nahođenje naklonost, šath, otkrivanje tajni s nepoznatim načinima govora. Prenesenost u razumijevanju nekih skrivenih značenja.
šatāhijjāt, riječi i izreke izrečene u stanju ljubavne zanesenosti prema el-Hakku. Izgledaju da stoje u kontradikciji sa jasnim slovom Kur'ana.
šebanga, vrijeme noći, noću.
šeb-i arūs, nevjestina noć, noć novog života, noć sjedinjenja, preselenje na Ahiret i povratak Allahu dž.š., gazel koji je sastavio Mevlānā Dželāluddin Rūmi o smrti.
šeb-i jilda, stići u visoku sferu pojave svjetla.
šeb-i kadr, susret s Božjim svjetlom, noć moći Allahove.
šeb-i tarīk, tmina strasti u dunjaluku.
šedžera, insān-i kāmil, stablo porodično, niz duhovnih učitelja, v. silsila.
šedžeretul-kaderijje, kaderijsko stablo.
šehādet, vidjeti, vjerovati i očitovati,osvjedočenje u Allahovo postojanje i činjenicu da je Muhamed a.s. Njegov Poslanik.
šeher, opće postojanje.
šehve, strast.
šejh, Kašāni kaže: “Šejh u jednom narodu je onaj čovjek koji je savršen i poznaje šeriat i hakikat (stvarnost), koji je u stanju podučiti i izvesti čovjeka kroz šeriat i tarikat i dovesti ga do savršenstva, i koji zna kontrolisati napredovanje i stanje čovjekova nefsa (duše) i bolesti nefsa, i kako se one liječe, da je moćan da izliječi čovjeka.” U tarikatu je to onaj koji vodi zikr i prima tarikat, prosvjetitelj koji se bavi prosvjećivanjem i naučavanjem derviša propisima i tesavvufskom učenju u tekiji ili na nekom drugom mjestu, starješina jednog derviškog reda, zastupnik Muhamedov a.s., v. muršid.
šejh tekije, starješina tekije.
šejh-i ilm, prvak koji podučava; umjesto njega razboritom čovjeku mogu poslužiti knjige.
šejh-i merāsim, šejh po vanjštini, službeni šejh.
šejh-i merdžu`, pozvani šejh, na koga se obraća.
šejh-i me'zūn, ovlašteni šejh.
šejh-i muhakkak, istinski šejh.
šejh-i terbijje, šejh koji odgaja, on govori i vodi; bistrim i razboritim je to dovoljno.
šejh-i terekki, šejh koji unapreduje, uzdiže, ovaj šejh treba da primi i vodi derviša (murīda).
šejh zāde, šejhov sin. U duhovnom smislu dostojan šejhov nasljednik – halifa, sljedbenik koji preuzima iršad.
šejhul-kāmil, potpuni, savršen šejh, koji je upotpunio tarikatsko napredovanje. Insān-i kāmil je naziv za derviša petog stepena, a muršid-i kāmil za derviša šestog stepena koji čini iršad.
šej'ijjetus-subūt, nešto utvrđeno.
šej'ijjetul-vudžūd, nešto postojeće.
šekāvet, neminovna, neizbježna nesreća.
šekk-i kalb, srce otvoreno, razrezano, očišćeno za Istinu, sposobno da primi Istinu.
šem, Božije svjetlo.
šerāb, piće, Božja ljubav, opijanje spoznajama.
šerīat, propisi islamskog življenja, knjiga lijekova u kojoj za svaku bolest ima lijeka, tj. za svako pitanje ima odgovor, Božiji zakon, Allahov dž.š. zakon objavljen cjelokupnom čovječanstvu, u kome su sadržane upute i zabrane i zove se šeriat-i Muhammedijja. Briga o vjeri, pameti, časti, životu i imetku, Kur'an a.š.
šeriatski krug stvaranja, Muhammedov nūr, duhovni svijet, priroda, bitak, tijelo, lik, arš, kurs, sedam nebesa, vatra, zrak, voda, zemlja, minerali, rude i anorganski svijet, biljni svijet, životinjski svijet.
šerr, zlo, ružan posao.
šīve, način, vrsta džezbe.
šūhī, pojava naročitih osjećanja u ljubavi prema Bogu.
šuhūd, osvjedočenje, stanje derviša u najneposrednijoj spoznaji kada se dizanjem zastora dvojnosti ukazuje istinitost (hakīkat). Vidjeti Istinu Istinom, istinski. Znanje stečeno gledanjem isključivo srca, nūrom.
šuhūd ve zuhūr, očitost i pozornost (osvjedočenje i pojavnost).
šuhūd-i tevhid-i ef'āl, osvjedočenje u jednost djela prvog stupnja.
šurb, slast u pokoravanju Allahu dž.š., užitak u postignutom daru, rahatluk. To je sve kao napitak slasti i zadovoljstva. Slast ima početak, sredinu i kraj.