M
magribuš-šems, pokrivanje, istinsko osposobljavanje, ili prikrivanje duše tijelom, (zalazak sunca).
māh, mjesec, lice.
mahbtibul-kūlūb, miljenik srca (Allah dž.š.).
mahda, mjesto gdje se krije kutb od pojedinaca koji imaju sastanak.
māhijāt, ono što jest i kako jest.
māhiruj, pojava nura, svjetla Božjeg.
mahrem-i esrār, povjerljivi čuvar tajni, pouzdani nosilac tajanstvenosti.
mahtab, pojava ljepote i ljubavi.
mahv, nestajanje čovjeka spram postojanja Božjeg Bića, izgubiti se, nestajanje običnih čovjekovih svojstava.
mahv-i ruhāni, duhovno brisanje.
mahvul-džem` ve mahvul hakikijj, gubljenje mnoštva u jednoći jednosti. Neovisnost od mnoštva, gubljenje subjektiviteta.
mahvul-ubndijjet ve mahvul-ajnil -abd, gubljenje ovisnosti o Bitku (spajanje).
mahzar, mjesto gdje se nešto pojavljuje, izvorište neke pojave.
majdan, kamenolom, rudnik, preneseno značenje – obilan izvor.
manevijjāt, više spoznaje.
ma'rifet, poznavanje, spoznaja Allaha dž.š.
ma'rifet akli, spoznaja Allaha dž.š. stečena razmišljanjem.
ma'rifet nazarī, spoznaja Allaha dž.š. stečena duhovnim usavršavanjem i vidovitošću.
ma'rifet šuhūdī, spoznaja Allaha dž.š. stečena duhovnim osvjedočenjem.
ma`rifetullāh, čista spoznaja Allaha dis.
mā sivā, sve osim Allaha dž.š.
ma`stim, bezgrešan, nevin, ma'sumi su bili 14 nepravedno ubijenih potomaka ehl-i bejta.
ma`štik, Voljeni, Istiniti Stvoritelj, Allah dž. š.
ma`štikul-ervāh, u kog su duše zaljubljene, Ljubljeni.
Matlebul-esmā, što iziskuje imena, nazive imenovanog.
mā zāgal besaru, Muhammedovo a.s. stanje pred Bogom na Mi`radžu, (kad nije pogled skrenuo).
meānit-tesavvuf, tesavvufsko značenje.
mebādi-i erbea, četiri principa: šeriat, tarikat, hakikat, ma'rifet.
medžāz, preneseno značenje proživljena. Proživjeti uspavanom čovjeku srce; uspavan čovjek je
ravan mrtvacu. Na ovaj način može proživljavati onaj savršeni voda, učitelj koji posjeduje Isaova duha, znanja i spoznaje.
medžmeul-bahrejn, sastav dva mora.
medžzūb, osoba koju je Allah odabrao i koja bez bola, truda i muke, bude dovedena do svih stupnjeva tarikatskog napredovanja, i postaje osposobljena za privlačenje.
medžzūbu murīd, privučenost, snaga koja privlači murida.
mefātihul-gajb, ključevi nepoznatog.
mehabbet, istinska ljubav.
mehabbet-i ilāhijje, sredstvo saznanja, naginjanje duše prema nečemu čime je spoznala, božanska ljubav, ljubav prema Božanstvu.
mehabbetullāh, ljubav prema Allahu dž.š.
mehale, okititi se savršenim svoj stvima.
mehenk, mjerilo kojim se nešto utvrđuje, jezički kamen kojim se utvrđuje.
mekām, stupanj koji postigne murid izvršavajući obaveze kojim je zadužen; stupanj koji postigne derviš i vladanje po tome; stupanj gdje stvari teku potpuno kako treba.
mekāmāt, v. ahvāl, stupnjevi uzdizanja i vraćanja.
mekāmāt-i sūfijjet-i seb'a, sedam sufijskih stupnjeva.
mekāmāt-i tevhid, stupnjevi jedinosti (tevhida), prva tri stupnja.
mekām dāveta, stupanj u kome se od Allaha dž.š. dobiva dozvola da se može pozivati u vjeru putem nadahnuća.
mekām-i bešerijjet, ljudska sklonost, stupanj ljudskosti.
mekām-i džezbe, v. džem`, hadretul-džem`, džem`ul-džem`!
mekām-i ehadijjet, sedmi stupanj, v. seyr anillāh, ehadijjetul-džem`.
mekām-i el-ednā, stepen najveće blizine.
mekāmi i`tinā, mjesto, stepen potpunog oslona.
mekāmi ittihāda, četiri mekäma: džem’, hadretul-džem’, džem'ul-džem`, ehadijjetul-džem`.
mekāmi melekā, Arš-Isrāfil; Kurs Mikāil; felek-i atlās-Azrāil; feleki mukevkeb-Džebrāil. Ove mekāme zauzimaju ova imena: Muhīt (Isrāfil), Šekūr (Mikāil), Ganijj (Azrāil), Kadīr (Džebrāil).
mekāmi sulūka, utapanje djelovanja, utapanje osobina, utapanje bića.
mekāmi u tarikatu, zovu se još i tevhid mekāmāti, saznaju se preko imena i pozivaju se po njima, ima ih sedam.
mekāmi ulūhijjeta, stepen prestanka želje da se dokuči Allah dž.š., pojava božanskih svojstava.
mekāmi vilājeta, siddikijjāt i kurbet, iskrenost i bliskost, stupnjevi prijateljevanja s Allahom dž.š.
mekāmul-ferk, stupanj razlikovanja između jednog i mnoštva.
mejhdna, duhovni svijet, mjesto na kom se ispija piće spoznaje, ljubavi i približavanja Allahu dž.š., može biti tekija.
mekāsid (jed. maksad), cilj, namjera.
mekteb-i irfān, škola spoznaje.
mekteb-i medresa, škola.
mekteb-i sibjān, škola za djecu.
melāmā, stanje kada derviš kori sam sebe, kada vidi svoju bezvrijednost u odnosu na Apsoluta. (Melamijski tarikat).
melāmet, ispijanje iskrenosti uživajući zikr srca (zikr kalbī), a ostvaruje se Istinom. Ne može se prikazati i spoznati ako nema iskrenosti u srcu.
meldže, mjesto spasenja, izbavljenja,
kad se srce nada ostvarenju želje.
Melekūt, nevidljivi svijet.
menāzil-i tevhid, konačišta Jednosti, stanice Jednosti.
mendže'e, kad srce nade spas od neprilika i tegobe.
menfez, otvor.
merām, namjera, svrha, želja, volja.
merātib-i kullijje, opći stupnjevi, 1. Biće jednosti, 2. božansko gospodstvo, 3. Duhovi jednosti, 4. Duše djelanja, svijet pojavnog, svijet duhovnog, 5. svijet materije i svijet uvjerenja, 6. bitak postojanja svega (savršeni čovjek).
merātib-i ginā, stupnjevi božatstva.
merātib-i ilāhijje, božanski stupnjevi, ima ih 28, Nūr-i Muhammed, Nefs-i kull, Tabiat, Hejūlā, Džism-i kull, Šekl-i kull, arš, kurs, sedam nebesa…
merātib-i muršid, stupnjevi šejhova, voda.
mertib-i nefs, stupnjevi duše-nefsa: tabīat (priroda), nefs (život i nagoni), rūh (duh), kalb (srce), sirr (tajna), hafijj (skriveno), ahfā (još skrivenije).
merātib-i rudžu`, stanje vraćanja uzdignutog derviša (irdž'i, šejh-i merdžu`) vraćanje u život kao vode, šejh.
merātib-i tahāret, stupnjevi čistoće, tri čišćenja: vanjsko – vodom, šeriat; nutarnje – tevbom i odgajanjem; tarikat, (ovo ima sedam stupnjeva).
merdijjet, stanje derviša šestog stepena, kad je Allah s njim zadovoljan.
merd-i mahdžūb, onaj koji gleda u vanjštinu i formu, a ne gleda u suštinske osobine, (čovjek vanjštine, forme, formalist).
merteba, rang, položaj, stupanj.
mertebe-i ehadijjet, stupanj jedinstva, (bekä billäh), vahdijjet, rubübijjet. Vječnost s Allahom dž.š., jedinost, karakteristika gospodara.
mertebe-i ervāh, stupanj duša,
mertebe-i gaflet, stupanj uspavanosti, nemarnosti (spram Stvoritelja).
mertebe-i hajvān, živo stvorenje koje govori.
mertebe-i huvijjet, stupanj na ime Hū, (On). Najuzvišeniji stupanj, nema višeg stupnja od njega. To je stupanj koji se ne osvrće ni na kakvo mnoštvo. Hū tj. huvijjet, je gajb-i mutlak, (opća skrivenost), čisto biće (Zāt-i Baht), ehadijjetul-ajn (jedinost osnove).
mertebe-i insān, stupanj ljudskog bića, svaka osoba koja ima svoj identitet kad dode iz nevidljivog svijeta na vidljivi, osjetilni svijet i spozna štošta o sebi, ubraja se u ljude i pripada ovoj grupi.
mertebe-i ulūhijjet, stupanj božanskog, ime Allah, obuhvata sve mnogobrojnosti znanja i vanjskih pojava, a i stapanje ovog svega. On obuhvata svako postojanje i sve stvoreno, ovosvjetsko i onosvjetsko, i sva imena i svojstva. Stupanj božanskog se podrazumijeva u stupnju imena Hū.
mertebe-i vahdet, stepen Jednoće, stanje kad čovjek vodi računa o Jedinom Gospodaru, Allahu dž.š.
mešjihus-sūfijje, sufijski šejhovi, učitelji su oni koji dodu do visokog stepena kurb-i neväfila (stepena do kojeg se dode obavijanjem nafila); za ovakve Allah kaže da su njegov sluh i vid.
mešvere, dogovaranje na stupnju promjena.
mevlā, Vlasnik, Gospodar, el-Hakk, Rabb.
mevt, smrt.
mevt-i ahmer, crvena smrt, suprotstavljanje nefsu.
mevt-i ebjed, bijela smrt, glad.
miahātul gajb, spoznaje i saznanja tajnog mjesta dobivena iz Božjih imena.
mihr bāni, svojstva milosti (sifāt-i rahmānijje).
miskīn, nevoljnik, siromašak, nemoćnik. Po tesavvufskom učenju onaj koji je svoje “Ja” dao elHakku i spasio se od zamišljenog postoj anj a.
muāmelāt, postupanja, djelanja, funkcioniranja, praksa.
muammā, zagonetno.
mubājea, saglasnost u poslušnosti, prisega.
mubājea bej`at, Božja potvrda u ruci derviša.
mudrikāt-i hamse, pet načina saznanja: osjet, mašta, pamćenje, aktivnost, razumijevanje.
mudžāhede, borba sa tjelesnim prohtjevima, i suprotstavljanje tjelesnim željama.
mudžāhede-i Muhammedijje, nastojanje da se na način Muhammeda a.s. savladaju propisi; propisi i vladanje po naučenom, 2. truditi se da se nauče tarikatske tajne, a to je zikr dāim (stalni zikr), jer se nemar (gaflet) odstranjuje zikr dāimom, 3. tajne hakikata, što znači posmatrati ljepote Jednosti (mušāhede).
muflis, onaj čovjek koji je materijalno i inače sasvim propao. U tarikatu, muflis je onaj čovjek koji se bavi tarikatom ali bez iskrenosti tako da je cio njegov trud uzaludan i on nema nimalo duhovnog kapitala.
mugajjebāt, tajnovite stvari.
muhabbet, (mehabbet), ljubav, prijateljski razgovori, ljubav prema Ehl-i bejtu, ljubav koja seže u ljudskim razmjerama – bliska, prijateljska.
muhādare, prisutnost srca, osjet kod čovjeka kao da razgovara sa Gospodarom. Primanje srca kao da ono razgovara sa predmetima koji gledaju. Trajnost razmišIjanja, prisutnost srca u svijetu tajnog.
muhādese, razgovor Istinitog sa osobama koje su ga spoznale.
muhakkik, onaj koji izvršava mnogo molitvi, ali se pri tome ne žali nikome i to mu ne predstavlja teškoću. Čovjek koji iznosi i preživljava samo istine.
mehalle, postizanje svojstava osobe koja ide do savršenstva spoznaje Allaha dž.š.
muhammed-i mešreb, zbir sposobnosti koje čovjek nosi u sebi idući Poslanikovim stopama, Muhammed a.s. kao česma.
Muhammedove prednosti i kerāmeti, Prvi poslanik koji je stvoren od nūra, jer se u kitabima kaže da je bio Poslanik kada je Adem bio izmedu duše i tijela, tj. nije bio rođen. On je prvi od kojeg je uzet misāk-obaveza.
Muhammedovo postojanje (vudžūd), trojako: 1. vudžūd-i nurāni – sjaj nūra, postojanje kroz svjetlost, 2. vudžūd-i misāli- zamišljeno, 3. vudžūd-i unsūri – fizička egzistencija.
muhāseba, stepen uzdignuća kad ljudi sami sebe pozivaju na odgovornost i polaganje računa. Četvrti od deset uzdignuća po kojim su ljudi poredani. Najviši stepen je vilājet (prvi stepen do Imama-kutba), a najniži stepen je sačinjen od ljudi koji su tevbu učinili.
muhdis, (muhdes), što se pojavi ili kasnije bude.
muhibb, prvi stepen zaljubljenosti. Osoba koja ima osjećaj privrženosti tarikatu, ali mu iz objektivnih razloga, još nije pristupila.
muhikk, poniranje, utapanje čovjeka u tkivo istinitosti, nestajanje ličnosti u opstojanju Istinitog.
muhlis i muvehhid, iskreni i uvjeren.
mūj, tajnost imena, svojstva Bića jednosti.
mūj-i mejān, tajne tarikata.
mukallid, osoba koja sve svoje hizmete (službe, usluge) uobražava, želi da mu se vidi svako njegovo dobro djelo i da mu se prizna. Onaj koji nekoga oponaša, a u stvarnosti nije takav. Čovjek koji oponaša istine i čiji je govor jedva odjek, eho istinitog govora.
mukarrebīn, skupina ljudi posve bliskih Bogu.
mukāšefe, otkrivanje, gledanje srcem i posmatranje dokaza; zapanjenost u spoznaji Veličanstva Božijeg.
muktedija, član tarikata, početnik, derviš drugog stepena tarikatskog napredovanja, nefs-i levvāme.
mulhime, stanje derviša trećeg stupnja tarikatskog napredovanja, nadahnuti, nefs-i mulhime.
mulk, vidljivi svijet, svijet materije (ālem-i mulk).
mu'min-billāh, osvjedočeni pravovjernik, koji vjeruje i čvrsto zna da je Allah dž.š. jedan i da je Muhammed a.s. Njegov rob i Poslanik.
mumkinul-vudžūd, mogućnost ali ne i nužnost nekog egzistiranja, akcident.
munādžāt, razgovor s Allahom dž.š., religiozna pjesma posvećena Bogu, obično 1. pjesma u Divanu. Obraćanje Bogu dž.š.
mundžā, postići spas od nesreće.
munkir, koji poriče i niječe, koji ne priznaje Istinu i ne vjeruje, koji niječe tarikat.
muntehī, pripadnik tarikata u završnom stupnju, derviš četvrtog stupnja tarikatskog napredovanja, nefs-i mutmeinne, smirena
muntesib, član ili pripadnik – duhovno dijete tarikata (muhibb i murid).
murād, stizanje cilju, ostvarenje želje, podvrgavanje svoje volje Allahovoj, približavanje tj. spoznaja Rabba.
murāiluk, dvoličnost, licemjernost, osoba koja se izdaje za iskreno pobožna čovjeka, a u stvari nije iskreno pobožan.
murākaba, osjet i saznanje srca koliko je blizu Allahu dž.š. Postoje tri stepena murākabe: 1. na svakom mjestu i u svako doba derviš zna da je Allah prisutan, 2. derviš sve zaboravi u spoznaji Allaha dž.š. Postojao svijet ili ne, njemu je svejedno, 3. derviš ništa ne čini svojom voljom, okrenut je samo Allahu i čeka naredbe. Ništa ne traži, samo očekuje. Murakāba je visokoumna, srčana i duhovna stvar u kojoj derviš gleda u slike koje mu Allah dž.š. pokazuje.
murākabe-i ef'āl, promatranje djela.
murākabe-i ehadijjet, promatranje Jednoće.
murākabe-i kelām, promatranje govora.
murākabe-i meijjet, promatranje zajedništva.
murākabe-i vudžūd, promatranje postojanja.
murākabe, povezivanje čovjeka sa Stvoriteljem u svim stvarima.
murīd, koji se spasio od svojih želja, obveznik tarikata i svog šejha, ogoljen od svoje volje (predan Božjim propisima), pripadnik tarikata sa zakletvom.
murīd-i muhakkak, istinski (stvarni) murid.
murīd-i sādik, istinski, iskreni murid.
murīdove merdevine, stepenice,
muršid, šejh, upućivač, vođa, koji uvodi čovjeka u tesavvufske tajne, pokazivač pravog puta, šejh sa diplomom. Muršid treba da ima dvanaest svojstava, a to su: dva Božja, pokrivanje mana i opraštanje (Settār i Gaffār), dva Poslanikova – milosrđe i drugarstvo, dva Ebu Bekrova – istinoljubivost i iskrenost, dva Omerova – striktna pravičnost u primjeni zapovjedi i zabrana, dva Osmanova – darežljivost i stid, i dva Alijina – znanje i junaštvo (Abdul Kādir Gejlāni).
muršid-i mukemmel, usavršeni poslušnik, učeni (stručnjak, specijalista).
musāade, dozvoljeno.
musāmere, govor koji osjete znalci, ārifi, govor Istinitog sa znalcima iz svijeta nepoznatog, tajnog.
musebbibul-esbāb, pokretač svih uzroka, Allah dž.š.
musemmā, što označava, znači ime.
mushaf-i nātik, “Mushaf koji govori” je čovjek ispunjen ljubavlju prema Allahu dž.š.
mustafijjīn, izabrani.
mustekim, na pravom putu.
mušāheda, jasno nešto očima vidjeti, vidjeti svijet el-Hakka, posmatrati i doživljavati, osvjedočenje i doživljavanje Istinitog svijeta Allaha dž.š.
muškiletul-iblīs, zamršenost iblisa, ima ih koji kažu da je iblis bio učitelj meleka (To je neistina.
Zar može neposlušnik biti učitelj melekima?!) Starješina meleka je Džebrāil. On je prvi učinio
sedždu Ademu a.s.
mutālāt, upute Istinitog onima koji spoznaju Boga povodom njihovih pitanja koja se odnose na zbivanja u svijetu (svemiru).
mutesavvif, tesavvufski učenjak, upućen i vješt čovjek u tesav
vufskom učenju.
mutlak-i guzellik, izvorna ljepota, apsolutna ljepota.
mutmeinne, smirenost.
mutmeinnul-vudžūd, sigurnost postojanja egzistencije, tj. potpuno postojanje.
mutrib, koji doziva.
muttekije, ljudi koji su odbacili niske pobude i okitili se lijepim osobinama, pa su dobili otkrovenja. Oni su prethodno dobro činili, pa im je Allah dao stanje kao da im se On pojavio.
muvehhidīn, oni koji su uvjereni, uronioci u Jednoću Božju.
N
nāhiden, božanska pojavnost.
nakl, prenošenje, znanje nastalo slušanjem drugih.
nāl ve zār, tražiti što voliš, traženje dragog.
namāz-i nākis (nepotpun namaz), to je namaz bez prisutnosti srca.
namāz poslanikā i evlija, to je namaz srca, stalni namaz, jer srce ne spava i ne umire i ono je zauzeto Rabbom u snu i na javi. “Poslanici i evlije klanjaju u svojim grobovima – kaburima, kao što klanjaju u svojim kućama”, (hadis) tj. zauzeti su Allahom i razgovorom s Njim životom srca.
namāz tarikata, v. tarikatski namaz.
nāsūt, ljudska dimenzija čovjeka.
nāt, hvaljenje, pohvala u poeziji pohvalna pjesma posvećena Muhammedu a.s. (nāt-i šerif).
nāz, davanje snage srcu.
nedžv, skrivanje neprilika od drugih ljudi.
nefes, otkucaji srca, dahovi.
nefesur-rahmān, pojava Božijeg imena “Milostivi”.
nefesur-rahmānijj, Milostivi dahovi, prirodnost.
nefh, pojava svojstva u djelu.
nefhā-i rāh, udahnjivanje duše u tijelo.
nefj, nestajanje, iščezavanje,
nefs, skup prohtjeva kroz koje teče život. Pored prohtjeva nefs ponekad znači i dušu, što se vidi iz kur'anskog ajeta: Kullu nefsin zāikatul-mevt – Svaka će duša okusiti smrt. Duša je pojava biti pred umnom spoznajom, a duh (Rūh) je bit u čovjeku. Spoznaje nevidljivog idu preko srca, a spoznaje vidljivog mogu se ostvariti i preko osjetila. U oba slučaja prisutan je i akl (intelekt, razum, svijest). Nefs se po tesavvufu dijeli na sedam stupnjeva: nefs-i emmare (duša sklona zlu), nefs-i levvāme (duša koja sebe kori), nefs-i mulhime (od Allaha nadahnuta duša koja se čisti, usavršava), nefs-i mutmeinne (smirena duša), nefs-i rādijje (duša koja je zadovoljna), nefs-i merdijje (duša sa kojom je Allah zadovoljan) i nefs-i kāmile (sāfije), (usavršena čista duša).
nefs-i emmāre, duša sklona zlu, prvi stepen duhovnog uzdizanja. Nestajanje ljudskog djelovanja u Božjem djelu.
nefs-i kāmile (sāfije), usavršena, čista duša. Sedmi stupanj duhovnog uzdizanja, ehadijjetul džem’. Osjetiti postojanje Boga iza vlastitog nestanka.
nefs-i levvāme, duša koja sama sebe kori. Drugi stupanj duhovnog uzdizanja, tevhīdus-sifat. Nestajanje ljudskih atributa u Božjim atributima.
nefs-i merdijje, duša s kojom je Bog zadovoljan. Šesti stepen duhovnog uzdizanja, džem`ul-džem`. Vidjeti postojanje i Boga i sebe zajedno.
nefs-i mulhimme, nadahnuta duša. Treći stupanj duhovnog uzdizanja, tevhiduz-Zāt, nestajanje ljudskog bića (ličnosti) u Božijem biću.
nefs-i mutmeinne, smirena duša. Četvrti stupanj duhovnog uzdizanja. Osjetiti postojanje Boga prije sopstvenog.
nefs-i nātika, govor, osjećaj, duša koja govori.
nefs-i rādijje, zadovoljna duša. Peti stupanj duhovnog uzdizanja, hadretul-džem`. Osjetiti postojanje sebe prije Boga.
nesīm, dar i trajna pomoć od Boga.
nesīm-i sahargān, stupanj razlučivanja, odvajanja i približavanja.
nevkes, pojava aška.
nevrōz, stupanj razlučivanja, božanstvena pojava, praznik.
nikāh (upijanje), svadba, vjenčanje, spajanje, najveće dospjeće (vuslet). To je slično Allahovom dž.š. usmjeravanju prema onom što je stvorio, uobličio i na što djeluje. Upijanje Božanskog djelovanja u svijetu formi.
nikāhāt-i hamse, pet vjenčanja, duhovnost, duševnost.
nisbe, obaveza stupiti u tarikat. v. intisāb.
niseb-i aslijje, glavni odnos, osnovna veza sa Bićem. Neosvjetljena strana Prve određenosti-Teajjun-i evvel (naličje).
(en) nudžebā, vrsta (grupa) evlija.
(en) nukabā, evlije, sluge drugog stupnja tarikatskog napredovanja.
nukta-i besita, ravna tačka.
nun, cjelokupno znanje.
nūr, svjetlost, jasnost, ljepota, bistrina, svježina; jedno od Allahovih dž.š. lijepih imena. Kur'anski ajet da je Allah dz.š. mir nebesa i Zemlje. Pojava znakova i ljepote u srcu Bogu bliskih ljudi.
nūr-i Muhammed (nūrun – Muhammedijjun), Muhammedovo svjetlo, prvu Mo je Allah dž.š. stvorio. Muhammedova riječ, Muhammedova istina tj. Muhammed a.s.
nūrul-envār, Svjetlo nad svjetlima, jedan od naziva za nūr-i Muhammedi.
nūru-nūr, Uzvišeni Bog.
nusha-i eazam, najveći primjerak, čovjek.
P
pādiš-i ruhnišin, mjesto ili velikodostojnik oko kog se skupljaju duše.
pākibāz, iskreno okrenut Bogu (iskreni, stvarni āšik).
pet latifā, srce, duša, tajna, skriveno, tajanstveno.
pet tmina, zemlja, voda, vatra, strast i nefs.
pīr, starješina, duhovni voda muslimana, vođa jednog derviškog reda, osnivač derviškog usulskog reda, šejh. Ima 12 pirova. v. kāmil.
plavi nūr (ezrek), svjetlo vezano za derviše prvog stupnja tarikatskog napredovanja.
post tarikata, sačuvati sve svoje djelove od harama, zabrana i pokuđenih stvari. “Postač ima dva veselja: veselje kod iftara i veselje kod ulaska u džennet i susret sa Allahom dž.š.
pula, mala, jeftina stvar, najmanji metalni novac.
putovanja, ima ih pet: 1. ilallāh (prema Allahu) jednost djelovanja, jednost svojstava i jednost bića (tevhid-i ef`āl, tevhid-i sifāt, tevhid-i zāt). 2. billāh-džem`, (putovanje za spoznajom Allaha dž.š.) 3. fillāh-hadretul-džem`, (putovanje u jednoću bića) 4. meallāh -džem`ul-džem` i 5. `anillāh ehadijjetul džem’ (jednoća skupa)