Namaz

Kur'an: “Redovno molitvu obavljajte, naročito onu krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte.”[1]

Kur'an: “A kada molitvu završite, Allaha spominjite, i stojeći, i sjedeći, i ležeći. A u bezbjednosti obavljajte molitvu u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme molitvu obavljaju.”[2]

Kur'an: “Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu; Gospodaru naš, Ti usliši molbu moju!”[3]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Svaka stvar ima lice, a lice vaše vjere jeste namaz.”[4]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Allah mi je učinio radost u namazu i omilio mi namaz kao što je gladnom mila hrana ili žednom voda, međutim, kada gladan jede zasiti se a žedan kada pije napoji se, ali ja se nikada ne zasitim namaza.”[5]

3. Imam Ali: “Namaz spušta milost Božiju.”[6]

4. Imam Ali: “Poslanik, s.a.v.a. nije pretpostavljao namazu večeru ili šta drugo, a kada bi nastupio namaz kao da nije poznavao ni porodicu ni prijatelja.”[7]

5. Imam Ali: “Namaz je razlog približavanja Bogu svakog bogobojaznog.”[8]

6. Imam Bakir: “Namaz je stub vjere, primjer namaza je poput stuba šatorskoga, koji ukoliko je čvrst čvrsti su i konopci i klinovi a ukoliko se nakrivi i polomi neće ostati ni klina ni konopca.”[9]

7. Imam Sadik: “Najomiljenije djelo kod Allaha dž.š. jeste namaz, koji je posljednja poslanička oporuka.”[10]

8. Imam Sadik kada je upitan u vezi sa najboljim i najomiljenijem djelom kod Uzvišenog Allaha: “Nakon spoznaje Boga nisam vidio ništa omiljenije Bogu od namaza, zar ne vidiš da je dobri rob Božiji Isa bin-Merjem rekao: “I preporučio mi Je namaz…”[11]

Tragovi namaza

Kur'an: “Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavaljaj molitvu, molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje molitve je najveća poslušnost! – A Allah zna šta radite.”[12]

9. Poslanik, s.a.v.a.: “Koga njegov namaz ne odvraća od razvrata i ružnih djela, jedino što mu se uvećava jeste udaljenost od Boga.”[13]

10. Poslanik, s.a.v.a. u vezi sa čovjekom koji je klanjao sa njim ali je radio i ružna djela: “Zaista će ga namaz jednog dana odvratiti od toga.” I ne potraja dugo taj se čovjek pokaja.[14]

11. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je stub vjere namaz, i to je prvo od djela što će kod čovjeka biti gledano, pa ukoliko bude uredu gledat će se i ostala djela, ukoliko pak ne bude neće se gledati ostala djela.”[15]

12. Imam Ali: “Ko obavi namaz sa spoznajom njegovih prava, bit će mu oprošteno.”[16]

13. Hazreti Fatima: “Bog je učinio namaz obaveznim radi odvraćanja od oholosti.”[17]

14. Imam Bakir: “Prvo za šta će biti ispitivan čovjek jeste namaz, ukoliko bude prihvaćen prihvaćeno je i ostalo.”[18]

15. Imam Bakir: “Namaz učvšćuje iskrenost (ihlas) a udaljava oholost.”[19]

16. Imam Sadik: “Kada bi ispred kuće jednog od vas bila rijeka u kojoj bi se dnevno pet puta kupao, da li bi mu na tijelu ostalo prljavštine? Primjer namaza je poput primjera rijeke koja čisti. Kada neko obavi namaz on mu očisti grijehe osim grijeha koji ga je izveo iz vjerovanja a na kojem je ustrajao.”[20]

Odlika klanjača

17. Poslanik, s.a.v.a.: “Dok si na namazu kucaš na vrata kuće Silnoga Vladara. A svako ko bude puno kucao na vrata Silnoga Vladara otvorit će mu se.”[21]

18. Imam Ali: “Kada bi klanjač znao šta ga obuhvata od strane Uzvišenog Allaha ne bi ga veselilo podizanje glave sa sedžde.”[22]

19. Imam Ali: “Kada čovjek stane na namaz, Iblis ga zavidno gleda zbog Milosti Božije koja ga obuhvata.”[23]

Skrušenost u namazu

Kur'an: “Ono što žele – vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju.”[24]

20. Poslanik, s.a.v.a.: “Onaj koji u namazu nije skrušen to mu nije namaz.”[25]

21. Poslanik, s.a.v.a. kada je pitan u vezi sa skrušenosti: “Poniznost u namazu i da se čovjek cjelim srcem okrene Gospodaru.”[26]

22. Džafer bin-Ali El-Komi: “Lice Poslanika s.a.v.a. bi preblijedilo od straha prema Uzvišenom Gospodaru kada bi bio na namazu.”[27]

23. Imam Ali: “Čovjek u namaz mora biti skrušen, jer čije je srce skrušeno spram Boga Uzvišenog skrušeno mu je i tijelo tako da se neće ničim igrati.”[28]

24. De'aimul Islam: “Prenosi se da je imam Ali kada bi stao na namaz bio poput postojane građevine i stabilnog stuba koji se ne pokreće, nekada bi na rukuu ili na sedždi sletila ptica na njegova leđa. Niko nije imao snage obavljati namaz poput Poslanika osim Ali ibn-ebi Taliba i Ali bin-Husejna.”[29]

25. Biharul-Envar: “Kada bi Ali uzimao abdest lice bi mu se izmjenilo zbog straha od Allaha Uzvišenog.”[30]

26. Biharul-Envar: “Fatima bi u namazu ubrzano disala zbog straha od Boga Uzvišenog.”[31]

27. Biharul-Envar: “Kada bi Hasan uzimao abdest izmjenila bi mu se boja lica a tijelo bi mu drhtalo. Pitali su ga za razlog. Odgovorio je: “Čovjek koji stoji ispred Vlasnika Arša mora mu se promjeniti boja i tijelo mu drhtati.”[32]

28. De'aimul Islam: “Kada bi Ali bin-Husejn uzimao abdest i kada bi se spremao da stupi u namaz lice bi mu požutjelo. Jedanput su mu to rekli. Reče: “Želim stajati pred Moćnim Vladarem.”[33]

29. Imam Bakir: “Kada bi Ali Bin-Husejn stajao na namazu bio bi poput stabla na kojem se ništa ne pomjera osim onoga što na njemu vjetar pomjeri.”[34]

30. Ebu Ejub: “Kada god bi Imam Bakir i Imam Sadik stali na namaz lice bi im izmjenilo boju. Nekada bi bilo rumeno a nekada žuto. Kao da šapću nekome koga vide.”[35]

Uvjeti i prepreke primanja namaza

31. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada biste toliko klanjali pa da postanete poput tetive na luku, i kada biste toliko postili da postanete poput luka, Bog vam to ne bi prihvatio osim ako bude praćeno sa pobožnosti.”[36]

32. Poslanik, s.a.v.a.: “Allah dž.š. mi je objavio: “O brate poslanika, o brate upozoritelja, upozori svoj narod da ne ulaze u Moju kuću ukoliko na vratu imaju nepravdu prema nekome. Jer ću ih proklinjati dok god su na namazu preda Mnom, sve dok ne otklone tu nepravdu.”[37]

33. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko ogovori vjernika ili vjernicu Bog mu neće prihvatiti ni namaz ni post četrdeset dana i noći osim ukoliko mu ne oprosti onaj koga je ogovorio.”[38]

34. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko popije alkohol četrdeset dana mu se ne računa namaz.”[39]

35. Imam Ali: “Gledaj u čemu klanjaš (odjeća) ukoliko nije stečena na dozvoljen način namaz nije primljen.”[40]

36. Imam Sedžad na pitanje o tome šta je povod primanja namaza: “Zaštitništvo naspram nas i nenaklonost prema našim neprijateljima.”[41]

37. Imam Sadik: “Od koga Allah Uzvišeni prihvati jedan namaz neće ga kazniti, i od koga Allah Uzvišeni prihvati jedno dobro djelo neće ga kazniti.”[42]

38. Imam Sadik: “Ko pogleda roditelje neprijateljskim pogledom, pa makar mu i nasilje učinili, Bog mu neće prihvatiti namaz.”[43]

Čiji namaz se ne prima

39. Poslanik, s.a.v.a.: “Osmorica su kojima se namaz ne prima: odbjegli rob dok se ne vrati svome vlasniku, neposlušna žena kojom čovjek nije zadovoljan, onaj koji ne daje zekjat, onaj koji ne uzima abdest, punoljetna djevojka koja klanja bez mahrame, predvodnik naroda za kojim klanjaju ljudi a nisu zadovoljni njime, pijanica i čovjek koji trpi mokraću i veliku nuždu.”[44]

Uloga prisustva srca u namazu

40. Poslanik, s.a.v.a.: “Bog neće primiti namaz čovjeku čije srce nije prisutno s tjelom.”[45]

41. Poslanik, s.a.v.a.: “Nekada čovjek obavi namaz a od njega mu se ne piše ni šesti ili deseti dio. Od namaza se piše onoliko koliko je bio svjestan njega.”[46]

42. Poslanik, s.a.v.a.: “Dva prosta rekjata sa razmišljanjem, bolja su od klanjanja cijele noći.”[47]

43. Imam Bakir i Imam Sadik: “Od namaza imaš samo onoliko koliko si bio prisutan srcem u njemu. Ukoliko si bio sasvim odsutan ili si pak bio nemaran da ga obaviš na vrijeme bit će smotan i udaren u lice vlasnika.”[48]

44. Imam Sadik: “Ko klanja dva rekjata znajući šta na njima govori, kada završi taj namaz između njega i Boga neće biti ni jednog grijeha.”[49]

Ko od namaza nema ništa

45. Poslanik, s.a.v.a.: “Od namaza nema ništa ko ne upotpunjava rukue i sedžde.”[50]

46. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko u namazu namjerno shvati ko mu se nalazi sa desne i lijeve strane od namaza nema ništa.”[51]

47. Imam Sadik: “Nema namaza ko ne daje zekjat.”[52]

48. Imam Sadik: “Nije ispravan namaz hakinu, hakibu i haziku. Hakin je onaj koji trpi mokraću, hakib je onaj koji trpi veliku nuždu a hazik je onaj kome je noga stješnjena odjećom.”[53]

Zabrana lijenosti u namazu

Kur'an: “Licemjeri misle da će Allah prevariti, i On će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazli pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu.”[54]

49. U hadisu Mi'radža: “Ahmede, čudim se trojici ljudi: čovjeku koji je na namazu i zna prema Kome diže svoje ruke i zna pred Kim stoji, a pospan je.”[55]

50. Imam Ali: “Kada si u namazu a san ti prevlada oči, prekini namaz i spavaj jer ne znaš da li učiš dovu u svoju korist ili na svoju štetu.”[56]

51. Imam Bakir: “Ne staj na namaz u stanju lijenosti, pospanosti i težine, zato što su ova stanja obilježja dvoličnosti a Bog je zabranio vjernicima da staju na namaz u stanju opijenosti od pospanosti.”[57]

Briga o namaskim vremenima

Kur'an: “A teško onima koji, kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju.”[58]

Kur'an: “I koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, oni su dostojni nasljednici.”[59]

52. Poslanik, s.a.v.a.: “Dovoljno je čovjeku za vjeru da u obavljanju namaza vodi dosta brige.”[60]

53. Imam Ali: (iz njegovog pisma Muhamed bin-Ebi Bekru) “Vodi brigu o namaskim vremenima i obavljaj ih na vrijeme, ne požuruj ga prije vakta zbog nezauzetosti niti ga odgađaj zbog zauzetosti.”[61]

Bodrenje na namaz u prvo vrijeme

54. Imam Bakir: “Znaj da je prvo vrijeme uvijek najbolje, i pohitaj s dobrim djelom koliko možeš, najomiljenije djelo kod Allaha dž.š., jeste ono na kojem se ustraje pa makar bilo i neznatno.”[62]

55. Imam Sadik: “Prednost prvog vremena nad krajnjim jeste poput prednosti Ahireta nad Ovim svijetom.”[63]

56. El-Kazzaz: “Izišao je imam Rida u doček nekim svojim pristalicama. U to je vrijeme nastupio namaz. On se uputi prema jednoj tvrđavi i uđe u hlad jedne stijene, pa reče: “Uči ezan.” Da pričekamo da nam stignu prijatelji. Reče: “Bog ti oprostio, ne odgađaj namaz iz prvog vremena u posljednje vrijeme bez razloga, uvijek se drži prvog vremena.” Proučio sam ezan i klanjali smo.”[64]

Onaj koji napušta namaz i nevjerovanje

Kur'an: “Oni će se u džennetskim bašćama raspitivati o nevjernicima: ‘Šta vas je u Sekar dovelo?’ ‘Nismo’ – reći će – ‘bili od onih koji su molitvu obavljali.”[65]

57. Poslanik, s.a.v.a.: “Između vjernika i nevjernika granica je namjerno napuštanje namaza, ili da ga se zbog nipodaštavanja ne obavlja.”[66]

58. Imam Sadik kada je upitan za razlog nazivanja kafirom čovjeka koji napusti namaz ali ne i bludnika: “Zato što bludnik i njemu slični to što čine čine kada ih savlada strast, a onaj koji napusta namaz čini to zbog nipodoštavanja i olahkog uzimanja namaza.”[67]

Ne omalovažavajte namaz

58. Imam Bakir: “Ne uzimajte olahko namaz, jer Poslanik, je na samrti rekao: ‘Nije od mene ko omalovažava namaz.’”[68]

59. Ebu-Basir: “Otišao sam kod Humejde da joj izrazim sućut poradi preseljenja imama Sadika ona zaplaka i reče: ‘Da si ga vidjeo pred samu smrt, zatvorio je jedno oko i rekao: ‘Pozovite mi rodbinu i bliske,’ kada su se iskupili on reče: ‘Naše zagovaranje se uopće ne odnosi na one koji omalovažavaju namaz.’”[69]

Džemat namaz

60. Lukman, a.s., prilikom davanja savjeta svome sinu: “Klanjaj u džematu pa makar i na oštrici koplja.”[70]

61. Poslanik, s.a.v.a. o onima koji nisu dolazili u džamiju da klanjaju: “Jedna skupina ne dolazi u džamiju da klanjaju, malo je ostalo da izdam naređenje da se drva prikupe i nalože ispred njihovih vrata da bi im vatra spalila kuće.”[71]

62. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko obavi pet namaza u džematu, smatrajte ga dobrim.”[72]

Na šta imam treba paziti

63. Imam Ali u oporuci Muhammed Ibn-Ebi Bekru kada ga je postavio za namjesnika Egipta: “Pazi kakav ti je namaz, jer ti si predvodnik ljudi, zato ga trebaš upotpunjavati a ne da ga olahko prihvatiš. Imam koji obavlja namaz nepotpuno za to ima grijehe a džematlijama se od namaza ništa ne umanjuje, zato ga upotpuni i čuvaj ga imat ćeš nagradu kao i džematlije a da se od njihove nagrade neće ništa umanjiti.”[73]

64. Imam Ali – iz pisama upućenih upraviteljima pokrajina: “Namaz obavljajte s njima kao što bi najnemoćniji od njih činili i ne budite im vrelo nevolja (duljeći namaz).”[74]

65. Imam Sadik na pitanje ko ima najviše prava da bude imam džemata: “Poslanik, s.a.v.a. je rekao: ‘Pred ljude će stati ko najviše uči Kur'an (ili ko ga najbolje uči), ukoliko u tome budu jednaki tada onaj koje je prije učinio hidžru, ukoliko u tome budu jednaki pa to će biti najstariji, ukoliko budu istih godina pa predvodnik neka bude najučeniji u sunetu i vjeri, i nikako ne stajte ispred domaćina u njegovoj kući ili ispred onoga koji drži vlast u svome području vlasti.”[75]

Noćni namaz

Vrijednost noćnog namaza

Kur'an: “I probdij dio noći u molitvi, – to je samo tvoja dužnost; Gospodar tvoj će ti na onom svijetu hvale dostojno mjesto darovati.”[76]

Kur'an: “Ta ustajanje noću, zaista, jače djeluje i izgovara se jasnije.”[77]

66. Poslanik, s.a.v.a.: “Džebrail me stalno savjetovao na noćni namaz sve dok nisam pomislio da najbolji ljudi moga ummeta neće nikako spavati.”[78]

67. Poslanik, s.a.v.a.: “Smilovao se Allah čovjeku koji ustane noću i klanja i probudi suprugu i ona klanja, a ako ne može da je probudi poprska je vodom po licu. Smilovao se Allah ženi koja ustane noću da klanja a probudi i svoga supruga da i on klanjao, a ako ne može da ga probudi poprska ga vodom po licu.”[79]

68. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada se čovjek osami sa svojim Gospodarem usred tamne noći i uputi mu svoje dove učvrsti mu Bog svjetlo u srcu (…) Zatim kaže Uzvišeni Allah melekima: “O meleki moji, pogledajte roba moga osamio se sa Mnom u tamnoj noći dok se loši ljudi zabavljaju, a nemarni spavaju. Budite svjedoci da Sam mu oprostio.”[80]

69. Poslanik, s.a.v.a.: “Prakticirajte noćno bdijenje, jer to je običaj dobrih robova prije vas, zaista noćno bdijenje približava Bogu i sprječava grijehe.”[81]

70. Imam Ali: “Noćno bdijenje za sobom iziskiva tjelesno zdravlje, zadovoljstvo Gospodara Uzvišenog, ulazak u Milost i privrženost moralu poslanika.”[82]

71. Imam Ali: “Nisam napustio noćni namaz od kako sam čuo Poslanika s.a.v.a.: ‘Noćni namaz je svjetlo,’ u tom reče Ibnul-Kevva’: ‘Čak i u studenoj noći?’ Reče: ‘Čak i u studenoj noći.’”[83]

72. Imam Sadik: “Čast vjernika je u noćnom namazu, a dostojanstvo u uzdržavanju od udaranja na tuđi obraz.”[84]

73. Imam Sadik: “Ne napuštaj noćno bdijenje, jer gubitnik je onaj koji zakida noćno bdijenje.”[85]

74. Imam Sadik: “Nema dobrog djela koje čovjek čini a da za njega nije spomenuta nagrada u Kur'anu, osim noćnog namaza. Bog nije objavio nagradu za to djelo zbog velike važnosti koju ima kod Njega, već rekao Je: Odvajaju tijela od postelja … i niko ne zna kakvu Sam nagradu pripremio za to što rade a koja će biti razlog veselja njihovih očiju.”[86]

75. Imam Sadik: “Noćni namaz daje licu bjelinu i svjetlost, noćni namaz daje čovjeku ugodan miris, noćni namaz donosi opskrbu.”[87]

Šta je uzrok lišenosti noćnog namaza

76. Imam Ali čovjeku koji mu reče: “Lišen sam noćnog namaza.” “Ti si čovjek koga su sputali grijesi.”[88]

77. Imam Sadik: “Čovjek izgovori laž zbog koje biva lišen noćnog namaza.”[89]

Nagrada onome ko naumi noćni namaz ali prespava

78. Poslanik, s.a.v.a.: “Nema čovjeka koji odluči ustati radi obavljanja noćnog namaza ali prispe, a da mu spavanje nije milostinja koju Allah za njega daje i da neće steći nagradu za nakanu koju je učinio.”[90]

Džuma namaz

Kur'an: “O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate!”[91]

79. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko propusti tri džume namaza zbog nepridavanja važnosti ovom namazu, Allah dž.š. će mu staviti pečat na srce.”[92]

80. Poslanik, s.a.v.a.: “Džuma namaz je hadž siromašnih.”[93]

81. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko obavi džumu namaz sa vjerom i sračunato djela mu počinju od početka.” (Bog će mu kao nagradu oprostiti grijehe, i otvara za njega novu knjigu djela.)[94]

82. Imam Bakir: “Džuma namaz je farz, i okupljanje radi nje ukoliko ima imama je također farz. Ukoliko čovjek bezrazložno propusti tri džume, propustio je tri farza. A samo licemjer propušta tri farza bez razloga.”[95]

Način slušanja hutbe

83. Imam Ali: “Kada imam drži hutbu nije dozvoljen govor niti se može okrenuti od kible više nego je dozvoljeno u namazu.”[96]

[1]El-Bekare, 238.
[2]En-Nisa, 103.
[3]Ibrahim, 40.
[4]De’aimul-Islam, 1/133.
[5]Mekarimul-Ahlak, 2/366.
[6]Gurerul-Hikem, 2214.
[7]Tenbihul-Khavatir, 2/78.
[8]El-Hisal, 62/10.
[9]El-Mehasin, 1/116/117.
[10]El-Fakih, 1/210/ 638.
[11]El-Kafi, 3/264/1.
[12]El-Ankebut, 45.
[13]Kenzul-‘Ummal, 20083.
[14]Biharul-Envar, 82/198.
[15]Biharul-Envar, 82/227/54.
[16]El-Hisal, 628/10.
[17]Biharul-Envar, 82/209/19.
[18]El-Kafi, 3/268/4.
[19]Emalije Tusi, 296/582.
[20]Biharul-Envar, 82/226/66.
[21]Mekarimul-Ahlak, 2/366/2661.
[22]El-Hisal, 623/10.
[23]El-Hisar, 623/11.
[24]El-Mu’minun, 1 i 2.
[25]El-Firdevs, 5/195/7925.
[26]De’aimul-Islam, 1/158.
[27]Felahul-Sail, 161.
[28]El-Hisal, 628.
[29]De’aimul Islam, 1/159.
[30]Biharul-Envar, 70/400/72.
[31]Biharul-Envar, 70/400/72.
[32]Biharul-Envar, 80/346/30.
[33]De’aimul Islam: 158/1.
[34]El-Kafi, 3/300/4.
[35]Felahus-Sail, 161.
[36]Biharul-Envar, 84/258/56.
[37]Biharul-Envar, 84/257/55.
[38]Džami’ul-Ahbar, 412/1141.
[39]‘Ileluš-Šerai’, 345/1.
[40]Bešaretul-Mustafa, 28.
[41]El-Menakibu Li-Ibni Šehri Ašub, 4/131.
[42]El-Kafi, 3/266/11.
[43]El-Kafi, 2/349/5.
[44]Mekarimul-Ahlak, 2/324/2656.
[45]El-Mehasin, 1/406/921.
[46]Biharul-Envar, 84/249/31.
[47]Sevabul-E’amal, 68/1.
[48]Biharul-Envar, 84/260/59.
[49]El-Kafi, 3/266/12.
[50]Biharul-Envar, 72/198/26.
[51]Biharul-Envar, 84/249/41.
[52]Miškjatul-Envar, 46.
[53]Emalije Saduk, 337/12.
[54]En-Nisa, 142.
[55]Biharul-Envar, 77/22/6.
[56]Biharul-Envar, 84/383/5.
[57]Tefsirul ‘Ajjaši, 1/242/134.
[58]El-Ma’un, 4 i 5.
[59]El-Mu'minun, 9 i 10.
[60]Tenbihul-Havatir, 2/122.
[61]Biharul-Envar, 83/14/25.
[62]El-Kafi, 3/274/8.
[63]Sevabul-E’amal, 58/2.
[64]Biharul-Envar, 83/21/38.
[65]El-Mudessir, 40-43.
[66]Sevabul-E’amal, 275/1.
[67]Ilelul-Šerai’, 329/1.
[68]El-Kafi, 3/269/7.
[69]Mustedrekul-Vesail, 3/25/2933.
[70]El-Mehasin, 2/126/1248.
[71]Vesailuš-Šii'a, 3/478/2.
[72]El-Kafi, 3/371/3.
[73]Emalije Tusi, 29/ 31.
[74]Staza rječitosti, pismo 52.
[75]El-Kafi, 3/376/5.
[76]El-Isra, 79.
[77]El-Muzemmil, 6.
[78]Emalije Saduk, 349/1.
[79]Sunen Ebu-Davud, 1450.
[80]Emalije Saduk, 230/9.
[81]Kenzul-‘Ummal, 21428.
[82]Biharul-Envar, 87/143/17.
[83]Biharul-Envar, 41/17/10.
[84]El-Kafi, 3/488/9.
[85]Meanijul-Ahbar, 342/1.
[86]Biharul-Envar, 8/126/27.
[87]Ilelul-Šerai’ 363/1.
[88]El-Kafi, 3/450/34.
[89]Ilelul-Šerai’ 362/2.
[90]Kenzul-‘Ummal, 21475.
[91]El-Džumua, 9, pogledati i suru El-Munafikun, 9.
[92]Vesailuš-Šii'a, 5/6/25.
[93]Ed-De’avat, 37/91.
[94]El-Fakih, 1/427/1260.
[95]Biharul-Envar, 89/184/21.
[96]El-Fakih, 1/316/1230.