1. Allahov Poslanik, s.a.v.a.: “Pet stvari otklanja zaborav, jača pamćenje i otklanja sluz: pranje zuba (misvak), post, učenje Kur'ana, med i tamjan.”[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a.: “Dobro je da se držite tamjana… jer uveća razum, umu daruje prodornost (bistrinu), a očima bistrinu i otklanja zaborav.”[2]

3. Abdulah ibn Džafer prenosi da je čovjek došao do Imama Alija i požalio mu se na zaborav na što mu Imam reče: “Dobro je da se držiš tamjana jer on daruje hrabrost srcu i otklanja zaborav.”[3]

4. Imam Sadik: “Tri stvari otklanjaju zaborav, a jačaju pamćenje: učenje Kur'ana, pranje zuba i post.”[4]

5. Imam Rida: “Ko želi da umanji svoj zaborav i da ojača pamćenje neka svakog dana jede tri komada džumbira pomješanog sa medom, te svaki da jede hranu spremljenu sa goruščicom. Ko želi da ojača svoj razum neka nikada ne izađe izvan kuće dok na prazan stomak ne pojede crni mirobalan (crvenolisnata šljiva sa crnim zrnima) sa tvrdim bijelim šećerom (kandis-šećer).[5][6]

 

[1]El-Firdevs, sv. 2., str. 197., hadis 2980.; Bihâr, sv. 66., str. 290., hadis 2.

[2]Tibbun-Nebijj,  str. 6.; Bihâr, sv. 62., str. 294.

[3]Kenzul-‘ummâl, sv. 14., str. 186., hadis 38318.

[4]De‘âm'iul-islâm, sv. 2., str. 137., hadis 481.; Es-Serâ'er, sv. 3., str. 142.; Bihâr, sv. 62., str. 266., hadis 39. i str. 275., hadis 72.

[5]U Bihâru stoji: “Ko svaki dan pojede tri komada crnog mirobalana sa سكر ابلوچ.

[6]Tibbul-Imam Rida, str. 36.; Bihâr, sv. 62., hadis 324.