1. Poslanik, s.a.v.a.: “Abdest je pola vjerovanja.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko propisano uzme abdest po velikoj studeni ima dva udjela nagrade, a ko to obavi po velikoj žegi ima jednu nagradu.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada musliman uzme abdest izađu mu grijesi iz ušiju, očiju, ruku i nogu, pa kada sjedne, sjedne oprošten od grijeha.”[3]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada čovjek uzima abdest spadaju s njega grijesi kao što lišće opada s ovog drveta.”[4]

5. Imam Ali: “Ko na lijep način uzme čistoću (abdest) pa se uputi u džamiju, on je u namazu sve dok ne pokvari abdest.”[5]

6. Imam Bakir: “Nema namaza osim s čistoćom.”[6]

Povodi abdesta

7. Imam Bakir: “Abdest je odredba od Božijih odredbi, da bi Allah znao ko će mu se pokoriti, a ko biti neposlušan.”[7]

8. Imam Rida govoreći o razlozima abdesta: “Da bi rob Božiji bio čist kada želi stati pred Onoga koji nadoknađuje (ar. Džebbar) i obratiti Mu se, pokoran Njemu u onome što mu je naredio, čist od prljavština i nečisti, a pored toga abdest odnosi lijenost i pospanost, te čisti srce za stajanje pred Džebbarom.”[8]

Učinci abdesta

9. Poslanik, s.a.v.a.: “Zahvaljujući abdestu Allah, s.v.t., će proživjeti na Sudnjem danu, moj ummet lijepih lica i bijelih ruku i nogu.”[9]

Odličnost stalnog bivanja pod abdestom

10. Poslanik, s.a.v.a.: “Često uzimaj abdest, Allah će ti produžiti život, ukoliko možeš biti pod abdestom i danju i noću učini to, jer ukoliko umreš s abdestom ti si šehid.”[10]

11. Poslanik, s.a.v.a.: “Spavač s abdestom je kao postač koji bdije noću.”[11]

Obnavljanje abdesta

12. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko uzme abdest na abdest upisuje mu se deset dobrih djela.”[12]

13. Imam Sadik: “Ko obnovi abdest na abdest, a da ga nije pokvario, Allah će mu obnoviti pokajanje bez traženja oprosta od grijeha.”[13]

14. Imam Sadik: “Abdest na abdest je svjetlo na svjetlo.”[14]

[1]Biharul-Envar, 80/238/12.

[2]Kenzul-‘Ummal, 26059.

[3]Kenzul-‘Ummal, 26031.

[4]Kenzul-‘Ummal, 26030.

[5]Biharul-Envar, 80/237/11.

[6]El-Fakih, 1/58/129.

[7]‘Ileluš-Šeraje‘, 279/1.

[8]‘Ileluš-Šeraje‘, 257/9.

[9]Biharul-Envar, 80/237/10.

[10]Emali Mufid, 60/5.

[11]Kenzul-‘Ummal, 25999.

[12]Kenzul-‘Ummal, 26042.

[13]Vesail, 1/264/7.

[14]Vesail, 1/265/8.