1. Imam Ali: “Namjera je temelj djela.”[1]

2. Imam Zejnul Abidin: “Nema djela bez namjere.”[2]

3. Imam Sadik: “Tijelo nije nemoćno za ono čemu je namjera jaka.”[3]

4. Imam Sadik: “Džehenemlije će u vatri ostati vječno jer su im namjere na Ovom svijetu bile takve da su na njemu vječno živjeli bili bi neposlušni Allahu, i džennetlije će biti vječno u Džennetu jer su im namjere bile takve da su ostali na njemu vječno bi bili pokorni Allahu. Zbog namjera i jedni i drugi ostaju na svojim mjestima vječno.” Zatim je proučio ajet: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (Svako postupa po svojoj nakani) te reče: Na osnovu namjere.”[4]

5. Imam Sadik: “Allah, s.v.t., će na Sudnjem danu proživjeti ljude u skladu sa njihovim namjerama.”[5]

Uloga namjere u djelu

6. Poslanik, s.a.v.a.: “O ljudi, djela se cijene prema namjerama. Svakom čovjeku pripada ono što je namjerio. Čije iseljavanje bude u ime Boga i Poslanika pa iseljenje mu je radi Boga i Poslanika. Čije iseljavanje bude radi Dunjaluka da nešto stekne, ili radi žene da bi je oženio, pa iseljenje mu je za ono čemu se namjerio.”[6]

7. Kada je Poslanik, s.a.v.a., postavio Alija, za predvodnika vojnog pohoda, reče jedan čovjek svome bratu: “Pođi s nama u Alijevoj trupi, možda dođemo do roba, jahalice ili nečeg što će nam koristiti.” Poslanik, s.a.v.a., tada reče: “Zaista se djela cijene prema namjerama, i svakom čovjeku pripada ono što je naumio. Pa ko ratuje radi toga da stigne do onoga što je u Allaha, pa nagrada mu je kod Boga, a ko ratuje s namjerom da stekne ovosvjetske koristi ili radi deve, pripada mu samo ono radi čega se namjerio.”[7]

Nagrada dobre namjere

8. Poslanik, s.a.v.a.: “Ostavili smo u Medini ljude koji su bili uvijek sa nama i kada smo prelazili ravnice i uzvišenja i doline.” Neko reče: “Kako su s nama kada nisu prisutni?” On reče: “Svojim namjerama!”[8]

9. Poslanik, s.a.v.a.: “O Ebu Zerre! Namjeri se na dobro djelo pa makar ga i ne učinio, da ne bi bio upisan među nemarne.”[9]

10. Imam Ali: “Dobra namjera je jedna vrsta djela.”[10]

11. Imam Ali reče jednom čovjeku koji je izrazio želju da mu brat bude prisutan, pa da vidi Allahovu pobjedu nad neprijateljima u bici oko deve: “Je li on uz nas?” On reče: “Jeste.” Tada Ali reče: “U tom slučaju on je prisutan s nama. Čak, u ovoj vojsci prisutni su i oni ljudi koji su još u kičmama muškaraca i matericama žena. Ubrzo će ih vrijeme iznjedriti i vjera će pomoću njih jačati.”[11]

12. Imam Ali: “Davanje od Allaha je u mjeri namjera.”[12]

13. Imam Bakir: “Kada Allah, s.v.t., vidi u nekome lijepu namjeru On ga uzme pod zaštitu nepogrešivosti.”[13]

Namjera vjernika je bolja od njegovog djela

14. Poslanik, s.a.v.a.: “Namjera vjernika je bolja od njegovog djela, a namjera nevjernika je gora od njegovog djela, i svako radi u skladu sa svojim namjerama.”[14]

15. Poslanik, s.a.v.a.: “Namjera vjernika je dalekosežnija od njegovog djela, tako je i kod razvratnika.”[15]

16. Imam Bakir: “Namjera vjernika je bolja od njegovog djela, zato što nekada namjerava učiniti dobro djelo, ali mu to ne uspije, namjera nevjernika je gora od njegovog djela, zato što on nekada planira zlo, ali ga ne može izvršiti.”[16]

17. Imam Sadik u odgovoru na pitanje šta je razlog da namjera bude bolja od djela: “Zato što djelo nekada bude učinjeno da bi se pokazalo pred ljudima, a namjera isključivo pripada Allahu, i On daje za namjeru ono što ne daje za djelo.”[17]

Bodrenje na dobru namjeru u svim stvarima

18. Poslanik, s.a.v.a.: “O Ebu Zerre, imaj dobru namjeru u svemu, čak i za spavanje i ishranu.”[18]

19. Imam Sadik: “Čovjek mora imati čistu namjeru u svemu i u pokretu i u smiraju, jer ukoliko ne bude tako, ubraja se u nemarne.”[19]

Ljepota namjere

20. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolje djelo je iskrena namjera.”[20]

21. Imam Ali: “Ljepota namjere je ljepota duše.”[21]

22. Imam Ali: “Lijepa namjera je razlog stizanja do želja.”[22]

23. Imam Sadik: “Ko uljepša svoju namjeru Allah će mu uvećati opskrbu.”[23]

24. Imam Sadik kada je upitan za mjeru ibadeta koja ukoliko se zadovolji tada je izvršena obaveza: “Imati lijepu namjeru u pokornosti.”[24]

Loša namjera

25. Imam Ali: “Loša namjera je skrivena bol.”[25]

26. Imam Ali: “Pri lošim namjerama odlaze blagodati.”[26]

27. Imam Ali: “Kada se iskvare namjere događaju se nesreće.”[27]

28. Imam Sadik: “Vjernik namjerava učiniti grijeh te zbog toga biva lišen svoje opskrbe.”[28]

[1]Gurerul-Hikem, 1040.

[2]El-Kafi, 2/84/1.

[3]El-Fakih, 4/400/5859.

[4]El-Kafi, 2/85/5.

[5]El-Mehasin, 1/409/929.

[6]Kenzul-‘Ummal, 7261.

[7][7]Emali Tusi, 618/1274.

[8]Kenzul-‘Ummal, 7261.

[9]Mekarimul-Ahlak, 2/378/2661.

[10]Gurerul-Hikem, 1624.

[11]Staza rječitosti,govor 12.

[12]Gurerul-Hikem, 6193.

[13]E‘alamud-Din, 301.

[14]El-Kafi, 2/84/2.

[15]Emali Tusi, 454/1013.

[16]‘Ileluš-Šeraje‘, 524/2.

[17]‘Ileluš-Šeraje‘, 524/1.

[18]Mekarimul-Ahlak, 2/370/2661.

[19]Biharul-Envar, 70/210/32.

[20]Kenzul-‘Ummal, 7238.

[21]Gurerul-Hikem, 4806.

[22]Gurerul-Hikem, 4766.

[23]El-Mehasin, 1/406/922.

[24]El-Kafi, 2/85/4.

[25]Gurerul-Hikem, 5568.

[26]Gurerul-Hikem, 6228.

[27]Gurerul-Hikem, 4021.

[28]Biharul-Envar, 71/2476.